Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

1/2016: Guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet

Kvalitetskjeden i høyere utdanning er en helt ny guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. Guiden er utviklet av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning.

Hele sektoren som målgruppe 

Guiden opererer med tre ulike nivå knyttet til UH-sektoren; makronivået som beskriver blant annet nasjonale myndigheter, mesonivået som beskriver institusjonene og deres strategiske ledernivå, og mikronivået som beskriver det operative undervisningsnivået. Guiden presenterer kriterier for bruk av digital teknologi og utvikling av kvalitet tilpasset alle disse tre nivåene i kvalitetskjeden. I tillegg beskriver den hele kvalitetskjeden som kriteriene inngår i, og byr på nyttige begrepsavklaringer.

Todelt guide

Kvalitetsguiden har hele sektoren som målgruppe. Den første delen gir en innledning om digital kompetanse og utdanningskvalitet for alle som skal være med å prege morgendagens undervisning, fra nasjonale aktører via rektorer og direktører til dekaner, studieledere og emneansvarlige. Guiden retter seg mot alle aktører langs "kvalitetskjeden", men er etter vår mening spesielt viktig og sentral for utdanningsledelsen på alle nivå i UH-institusjonene. Del to av kvalitetsguiden består av selve kriteriene. Denne delen kan fungere som et oppslagsverk eller en sjekkliste når planer og strategier skal revideres, og undervisning skal planlegges og gjennomføres.

Faglig utviklingsarbeid i ekspertgrupper

Digitalisering og utdanningskvalitet er et viktig satsingsområde for Norgesuniversitetet. I strategien vår står det at "Norgesuniversitetet skal bidra til at norske universiteter og høyskoler utvikler mer kunnskap om og tar i bruk digitale læringsformer på en måte som understøtter læring og kvalitet." Ett ledd i dette arbeidet har vært og er å drive faglig utviklingsarbeid i ekspertgrupper. Kvalitetskjeden i høyere utdanning er ført i pennen av Trine Fossland, førsteamanuensis ved UiT, og Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver ved NTNU, som begge også har vært medlemmer av ekspertgruppen.

Forfatterne skriver selv:

"I denne guiden står begrepet 'undervisningskvalitet' like sentralt som begrepet 'digital teknologi'. Vi introduserer begrepet 'kvalitetskjeden i høyere utdanning' for å understreke at utvikling av undervisningskvalitet fordrer samarbeid mellom en rekke aktører på ulike nivå i en 'kjede' hvor det må være kvalitet i alle ledd."

Klikk her for å bla i en digital versjon av Kvalitetsguiden