Arbeidsliv og digital læring

Sykepleier med nettbrett

Arbeidsliv og digital læring

Noregsuniversitetet arbeider for å styrke samarbeidet mellom høgre utdanning og arbeidslivet og har hatt ei ekspertgruppe som har arbeid strategisk på feltet.

Eit av Noregsuniversitetet sine kriterium for tildeling av prosjektmidla er samarbeid mellom arbeidsliv og høgre utdanning.

Ekspertgruppa arbeider for at gode studiemodellar skal bli utvikla, og for at arbeidslivet i større grad blir trekt inn i planlegginga og gjennomføringa av høgre utdanning.

Foto: NEC Corp. (CC-lisens på Flickr)

Hvorfor fremmer vi digitale læringsformer for arbeidslivet?

Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning slår fast at «samfunns- og arbeidslivet er i økende grad preget av teknologisk endring.

Ny ekspertgruppe: Arbeidslivet og digitale læringsformer

Ekspertgruppe for arbeidslivet og digitale læringsformer

Den 31. mai 2016 møttes eksperter fra arbeidslivet og UH-sektoren for å starte arbeidet i en ny ekspertgruppe oppnevnt av Norgesuniversitetet.

Seminar: Kompetanse for fremtidens Norge

Under Arendalsuka 17. august inviterer Universitetet i Agder, Norges forskningsråd, NIFU og Universitets- og høgskolerådet til et sidearrangement med seminar om fremtidens kompetansebehov.

Tettere samarbeid øker arbeidslivsrelevansen

Både utdanningsinstitusjonene og næringslivet ønsker et tettere samarbeid for å gjøre utdanningene mer relevante.

Ekspertgruppe for samarbeid med arbeidslivet og nye læringsteknologiar

Norgesuniversitetet opprettar no ei ny ekspertgruppe for samarbeid med arbeidslivet og nye læringsteknologiar.

Entreprenørskapsmidler delt ut

Foto: Colourbox

Kunnskapsdepartementet har gjennom Norgesuniversitetet utlyst midler til kompetanseheving og utvikling av studietilbud innen entreprenørskap i norsk høyere utdanning.

Inntrykk fra HSS-13 konferansen i Trondheim

Konferansen stilte spørsmålet: Hvordan kan høyere utdanning, arbeidsliv og forvaltning samarbeide?

Bra praksisprogram ved UiT

Ordning med internships ved Universitetetet i Tromsø er vellykket, viser NIFU-rapport.

19 søknader til entrepenørskapsmidler

Foto: Colourbox

Vi fikk inn 19 søknader om midler til entrepenørskap i utdanningene.

Sider