Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Fordypningsmoduler for videreføring av arbeid med integrering av IKT i grunnskole og videregående utdanningFordypningsmoduler for videreføring av arbeid med integrering av IKT i grunnskole og videregående utdanning, består av en ''meny'' med 12 forskjellige moduler rettet mot integrering og bruk av IKT i utdanningen. Studietilbudet består av moduler utkommet fra studier på avdeling for lærerutdanning og avdeling for samfunnsfag. I tillegg til tilpasning av eksisterende moduler fra campus til studier på nett, vil det bli utviklet nye moduler innenfor pedagogikk, metodikk og integrering av IKT i undervisningen. Hver modul vil gi 15 studiepoeng.

Studiet vil være godt egnet for lærere, læreutdannere, studenter eller skolers IKT-ansvarlige, som ønsker å arbeide mer metodisk med integrering av IKT i fag. Samtidig er det moduler som sammen med for eksempel IKT og storyline eller IKT i tverrfaglig undervisning gjør at studenten kan fordype seg mer i bruk av multimedieverktøy, webdesign eller arbeid med digitale mapper og mappevurdering. .''Menyen'' er laget slik at studenten kan fordype seg innenfor pedagogikk, metodikk og ''verktøy''. På den måten vil det være tilbud til alle som ønsker en fordypning i bruk av IKT innenfor utdanning. Det vil være muligheter for kompetansebygging for lærere som har interesse for integrering av IKT, og videreutdanning og påbygging for lærere som har vært gjennom kursrekken LærerIKT eller lignende. I tillegg til integrering av IKT gis det også tilbud til de som også ønsker å lære mer om Java-programmering, Web-publisering eller Databasebygging. ''Menyen'' vil utformes slik at man kan velge påbyggingsmoduler ut fra nivå eller behov. I utviklings- og pilotperioden vil vi være åpne for innspill og behov som meldes fra praksisfeltet. Da vil menyen kunne utvides med 2 3 moduler ut fra etterspørsel eller, det vil være mulig å bytte ut eksisterende moduler med nye. Nye moduler kan for eksempel være med utgangspunkt i våre nye studier innenfor ''Teknologi og design'' eller ''Mediekunnskap''. Det vil hele tiden være rom for nyutvikling som skal bygge på erfaringer fra eksisterende moduler.

Studiet vil inneholde følgende valgmuligheter:
· Tverrfaglig bruk av IKT i grunnskole og videregående utdanning
· Storyline & IKT
· IKT for skoleledere
· IKT og spesped.
· Digitale mapper og mappemetodikk
· Nettbasert læring en teoretisk og praktisk tilnærming
· MulitMediaLab
· JAVA programmering
· Webutvikling for skoleverket
· Objektorientert programutvikling
· Database (SQL)
· Nettverk

Noen av kursene er rene fordypningsstudier innenfor spesielle IKT-områder, men i tillegg er det flere av kursene som tar for seg integrering av IKT gjennom pedagogikk, metodikk og didaktisk arbeid. Her er det også en helhetstenkning gjennom bruk av digitale mapper, som gjør at studentmappene under forskjellige moduler skal kunne være en tilleggsressurs for alle studentene innenfor alle modulene. Mappene vil også kunne bli en faglig læringsressurs for lærere i videregående skole. HVE har inngått en treårig intensjonsavtale med videregående opplæring i Vestfold om opplæring av lærere i videregående skole, innenfor området integrering av IKT i undervisningen.

Kontaktperson

Erik Eliassen

Studietilbud som utvikles