Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Veien mot kritisk tenkning: studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur

Innføringskurset i russisk historie og kultur har tradisjonelt vært et forelesningstungt emne. Vi ønsker nå å utvikle studentaktive undervisningsformer gjennom prosjektets tre hovedkomponenter: (1) digitalisering, (2) arbeidspakker og (3) studentaktive undervisningsopplegg.

Digitaliseringen omfatter både bruk av korte videoer som formidler deler av fagstoffet og aktiv bruk av læringsplattformen mitt.uib.no. Innholdet organiseres i arbeidspakker til hver undervisningsenhet. Pakkene består av det digitaliserte materialet i kombinasjon med for eksempel referanser til pensumlitteratur, refleksjonsoppgaver, diskusjonsspørsmål og samarbeidsoppgaver. Pakkene danner grunnlaget for å frigjøre tid i undervisningen.

Vi vil utvikle studentaktive undervisningsopplegg som på ulike måter fremmer aktiv læring, kritisk tenkning og problemløsning. Slike opplegg kan bestå av aktiviteter som studentpresentasjoner i grupper, arbeid med spørsmål eller påstander, praktiske oppgaver knyttet til kildekritikk, problemløsning, nettmøte med pensumbokforfattere, diskusjoner og annet gruppe- og prosjektarbeid. De forventede resultatene av prosjektet retter seg både mot lærernes og studentenes kompetanse. Underviserne vil lære seg teknikker for digitalisering og aktive undervisningsformer som vil kunne bidra til å høyne kvaliteten på mange emner innenfor Institutt for fremmedspråk, UiB.

Prosjektets målsetting er å heve undervisnings- og læringskvaliteten på bachelorstudiet i russisk med primært fokus på kurset RUS121 (innføringskurs i russisk historie og kultur, 2. semester).

Fremmedspråkstudiet på universitetsnivå har en særlig utfordring ved at en ressurskrevende ferdighetstrening i språket (konkrete språkkunnskaper i russisk) er en forutsetning for det egentlige vitenskapelige studiet av landets språk, litteratur og kultur (russisk språk-, litteratur- og kulturvitenskap). Dette «dilemmaet», som er særlig merkbart i de språkstudier som ikke krever forkunnskaper i språket, legger en rekke føringer for undervisning og prioriteringer, der sentrale læringsmål som kritisk refleksjon og vitenskapelig metode har lett for å komme i skyggen for praktisk språkinnlæring. Et tiltak for å imøtegå dette problemet er å intensivere treningen i kritisk tenkning og refleksjon i de deler av faget som åpner opp for dette.

Detaljer

Fagområde: 
Humanistiske og estetiske fag

Kontaktperson

Ingunn Lunde
Professor
Telefon: 
93227854

Studietilbud som utvikles