Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

ProDiG

Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene

For å kunne tilby en utdanning som forbereder studentene på en undervisningspraksis som knytter sammen digitale ferdigheter og læring, er det stort behov for en konkretisering av digital kompetanse i lærerutdanningene. Universitetet i Agder har derfor valgt å satse på profesjonsfaglig digital kompetanse som en gjennomgående dimensjon i de nye femårige grunnskolelærerutdanningene. Dette innebærer at profesjonsfaglig digital kompetanse skal forankres og synliggjøres i læringsutbytteformuleringer, arbeidsmåter og vurderingsformer i emnebeskrivelsene i alle fag og i praksisopplæringen. For å utvikle kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene er det ifølge Klette og Hammernes (2016) viktig å sikre helhet og koherens i undervisningen på campus og i praksisopplæringen. Dette kan gjøres ved å legge til rette for aktive læringsformer hvor studentene får muligheter til å utvikle profesjonsrelevante kunnskaper og ferdigheter. ProDiG-prosjektet vil bidra til å føre disse læringsarenaene tettere sammen ved hjelp av aktive læringsformer som fremmer hensiktsmessige måter å bruke IKT i undervisning og læring, samt bidra til å gjøre utdanningene mest mulig relevant for det arbeidslivet studentene utdannes til. Målet med ProDiG-prosjektet er å utvikle lærerutdanninger som gjør nyutdannede lærere bedre i stand til å møte både læreplanens og skolenes krav og forventninger til profesjonsfaglig digital kompetanse i en skole i stadig endring. Tiltakene i prosjektet bygger på en samlet plan for læringsmoduler og arbeidsmåter i fag og praksis. En slik overordnet plan skal også legge til rette for en hensiktsmessig progresjon i den digitale kompetanseutviklingen. I tillegg vil ProDiG utvikle og anvende digitale læringsmoduler som studentene må dokumentere at de har gjennomført gjennom arbeidsmåter og arbeidskrav i fag og praksis. Det vil også bli gjennomført kvantitative undersøkelser basert på GLU-studenters, faglæreres og praksislæreres vurdering av egen profesjonsfaglige digitale kompetanse. Ulike former for kompetanseheving for lærerutdannere på begge læringsarenaer vil bli gjennomført i nært samarbeid med Kristiansand kommune.  

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Johan Kristian Andreasen
Universitetslektor
Telefon: 
97524586

Studietilbud som utvikles