Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

"Firenighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model

Nettbasert utdanning gjennom styrt selvstudium og omvendte helgesamlinger

Målet er at emnene Organisasjonspsykologi og Teknologiledelse, med utgangsunkt i den pedagogiske modelleen emnet Innføring i norsk rett for næringslivet bygger på, og emnenes fagdidaktiske egenart, skal tilrettelegge sine studieopplegg med digitalt styrt og tilrettelagt selvstudium. Videre en endret bruk av helgesamlinger og overgang til digital hjemmeeksamen. Forventet resultat er at digitaliseringen, for deltakerne, gir fleksibilitet og tilgang på faglige presentasjoner uavhengig av tid og sted. Underliggende at man gjennom studieoppleggene, på best mulig måte iht forventet læringsutbytte, tilrettelegger for studentenes læring. Gjennom studieoppleggene skal det skapes læringsmiljø som bl.a. motiverer villighet hos deltakerne til å finne tilstrekkelig tid for sitt studium. Tid er kapital for deltakerne som er yrkesaktive voksne.

Tidligere var studieopplegget for de tre emnene basert på to - tre helgesamlinger og egenstyrt selvstudium. Nå tas hele semesteret i bruk. Fra uke 34 tom uke 50, og med digital hjemmeeksamen i uke 2 i etterfølgende kalenderår.(Noe avvikende for Teknologiledelse når emnet går i vårsemesteret). Hvert emne er på 15 studiepoeng. Fagstoffet er delt i moduler og basert på styrt selvstudium. For hver modul er forventet læringsutbytte beskrevet med utgangspunkt i læringsutbytte for hele emnet. Modulene har et tilfang i tid og lærestoff som er tilpasset yrkesaktive deltakere. I slutten av hver modul er det en selvtest basert på en kombinasjon av oppgaver med flervalg og åpne spørsmål. Omtrent annen hver uke gis en kveldsforelesning i dialogform via Adobe Connect. I tillegg legges det inn i modulene korte forelesninger, maks 15 minutter, produsert ved hjelp av TechSmith Realy og bruk av Prezi. Disse forelesningen skal tjene som forutgående organisatorer for selvstudiene. Forelesningene via Adobe Connect fungerer som supplement til det øvrige lærestoffet, enten ved at vanskelige spørsmål blir gjennomgått på nytt eller ved at forelesningen dekker tema som ikke er særlig godt dekket i det øvrige lærestoffet. Målsettingen er å oppnå både dybde og repetisjon, alt etter hva som er hensikten med læringen av faginnholdet i den enkelte modulern. Modulene er pedagogisk lagt opp slik at studentene skal kunne demonstrere et visst kunnskapsnivå i en modul, gjennom selvtest, før de går videre til neste modul.

Helgesamlinger er beholdt, men legges om slik at deltakerne, med grunnlag i sin læring gjennom det styrte selvstudium før samlingene, nå kan arbeid med  case og problemløsning med lærerne som veiledere.

Obligatorisk oppgave med tilbakemelding, beholdes som et arbeidskrav.

Da det i plangruppen deltar representanter fra tre ulike fagmiljøer sammen med representant fra arbeidslivet, vil vi med utgangspunkt i samme pedagogiske modell, kunne få spennende fagdidaktiske vurderinger hvordan vi kan utnytte de digitale mulighetene tilpasset fagenes egenart. Da de tre emnene tilhører tre fakulteter, vil hvert av sttudieoppleggene stimulere den  pedagogiske og faglige diskursen om det enkelte fakultets opplegg av sine studietilbud. Dette har allerede skjedd innen Instutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap som parallelt bearbeider et annet videreutdanningstilbud gjennom deltakelse i de faglige samlingene for Firenighet prosjektet.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 
P42/2017
Prosjektperiode
01. jan 2017
20. jan 2018

Detaljer

Fagområde: 
Samfunnsfag og juridiske fag

Kontaktperson

Lars Skjold Wilhelmsen
Pedagogisk rådgiver - pensjonist
Telefon: 
55589868 eller 95801895

Studietilbud som utvikles