Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter

Emnet skal dekke et komplekst kompetansebehov, og det kreves at vernepleiere skal besitte både sosialfaglig og helsefaglig kompetanse. Tilbakemeldinger fra studenter og resultater fra prøver og eksamener kan tyde på at dagens innhold i dette emnet, hvor innholdet skal dekke et stort fagfelt innenfor somatikk, psykiatri, geriatri, helsejuss, og patologi, er noe uoversiktlig og omfattende for studentene. For å kunne møte kravene i rammeplanen, samtidig som de ønsker å bedre innhold og undervisningsopplegg for studentene slik at de bedre kan tilegne seg den nødvendige kompetansen, ser de behovet for en omstrukturering av emnet. En omstrukturering av emnet, samtidig som de innfører digitale vurderinger og digitale tilbakemeldinger til studentene, mener de vil gi grunnlag for bedre læring og vurdering.

Vurderingsformer:

Arbeidskrav 1: Innlevering av skriftlig gruppepresentasjon med muntlige tilbakemeldinger fra sensor i vurderingsverktøyet. Arbeidskrav 2: Utlevert oppgave som skal presenteres i form av en video. Muntlig tilbakemelding fra sensor. Videoen presenteres for klassen og summen av video og presentasjon vil danne grunnlag for endelig vurdering. Vurderingsoppgave: Ordinær digital eksamen med flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Ulike typer oppgaver som standard flervalgsoppgaver, «drag and drop»-spørsmål, små kortfilmer, og andre interaktive spørsmålstyper. Ukestester med automatisk tilbakemelding.

Emnet har tidligere bestått av tradisjonell klasseromsundervisning og enkelte streamede forelesninger samt en felles skoleeksamen som omhandlet hele pensum i emnet. Tilbakemeldinger fra studentene var at det var for mange tema i én og samme eksamen, og studentene har gitt uttrykk for behov for mer formativ vurdering i emnet. Ved hjelp av digitale hjelpemidler ønsker de å utvikle emnet fra kun å inneholde summativ vurdering til en kombinasjon av summativ og formativ vurdering, for på denne måten kunne fremme læring og møte læringsutbyttebeskrivelsene på en bedre måte. Ved å benytte formativ vurderinger vil man lettere kunne engasjere studentene i egen læring og bidra til at de kjenner et mer eierskap til egen læring.

Digital fleksibilitet hvor studentene får tilgang til digitale læringsressurser og tester som de kan bruke både i og utenfor campus gjennom hele emnet. Dette vil gi mulighet for tilpasset læring. Testene vil være åpne gjennom hele semesteret, slik at studentene får mulighet til å repetere og se hva de tidligere har fått spørsmål om, hva de har svart og om de har svart rett eller galt.

Prosjektet vil kunne bidra til at et emne som er meget komplekst blir mer oversiktelig og strukturert.

Studentene må tilegne seg kunnskap og gjøre den til sitt eget for så å presentere den ved hjelp av digitale verktøy gjennom innlevering av video. Digitale vurderinger og tilbakemeldinger direkte i det digitale verktøyet vil kunne veilede studentene og gi en oversikt over hvilke kunnskap de har tilegnet seg og hva de må jobbe med videre.

Studenten vil bli fortrolig med bruk av digitale verktøy og tilegne seg digital kompetanse som de vil trenge som profesjonsutøvere. Ved å benytte digitale eksamensverktøy kan man sikre kvalitetsmessig tilbakemeldinger for å ivareta studentens progresjon i studiet, samt en mer individuell tilnærming til hver enkelt student.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Randi Kristin Sandbakk
Høgskolelærer
Telefon: 
90995652

Studietilbud som utvikles