Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

En reise gjennom kroppen - forstå god helse

Prosjektet skal utvikle felles digitale læringsressurser for biomedisinske emner i bachelorutdanningene i optometri, radiografi og sykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Utdanningene er lokalisert på tre campus og organisert under fire institutt. De tre utdanningene har felles emner innenfor biomedisinske fag: fysiologi og anatomi, sykdomslære og farmakologi. Prosjektet skal utvikle digitale læringsressurser som gir studentene lett tilgjengelig informasjon i form av video-forelesninger og mulighet til å teste kunnskap i form av nettbasert læringsspill. Videoforelesningene og læringsspillet skal forberede studentene til ulike fagspesifikke workshoper. Faglærer vil bruke studentenes score i læringsspillet til å bestemme startnivå og vinkling på workshopene, med det mål å øke læring og studentenes aktive deltakelse og motivasjon. Kontakt- og veiledningstiden med studentene vil dermed bli brukt til studentaktive læringsaktiviteter som praktiske og teoretiske demonstrasjoner av nytteverdi og bruksområder av grunnleggende biomedisinsk kunnskap i deres fremtidige profesjon. Studentene vil også oppfordres til å bruke videoforelesningene og det digitale læringsspillet som en del av eksamensforberedelsene. Forventede resultater: • Økt studiekvalitet gjennom teknologi; motiverte og fornøyde studenter • Bedre karakterer og redusert strykprosent • Bredere samarbeid og bedre ressursutnyttelse på tvers av institutt/studiested/institusjon • Økt kompetanse på e-læring hos faglærere og HBV • Overføringsverdi innad i HBV og til andre universitet- og høgskoler

En reise gjennom kroppen - forstå god helse

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Hanne-Mari Schiøtz Thorud
Førsteamanuensis
Telefon: 
98648252

Studietilbud som utvikles