Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie

Hensikten er å etablere en elektronisk samarbeidsform mellom NTNU (Institutt for Helsevitenskap i Gjøvik), Sykehuset Innlandet (SIHF)og Høgskolen i Innlandet (Fakultet for helse og sosialvitenskap) som sikrer kvalitet og effektiviserer arbeidsflyten ved studentvurdering i veiledet praksis. Prosjektet er todelt - Videreutvikle vurderingskriterier med tanke på progresjon gjennom tre eksamensperioder i kliniske studier og å tilpasse kriteriene til en elektronisk plattform - Implementere bruk av ESV ved flere avdelinger i SIHF Prosjektet organiseres i tre arbeidsgrupper med hovedansvar for hver sine arbeidsoppgaver innen implementering og opplæring av brukere, videreutvikling av kriterier/videreutvikling av elektronisk verktøy og evaluering av elektronisk verktøy og innhold Det er behov for å forenkle og presisere tilbakemeldinger i formativ og summativ evaluering. Nasjonalt og internasjonalt rapporterer studenter og daglige veiledere at språket i vurderingskriteriene/læringsutbyttene er vanskelig å forstå. Studentene rapporterer også om ulik og "subjektiv" tilnærming til veiledning og vurdering fra daglige veiledere og kontaktlærere. Det er behov for å redusere tidsbruk og fasilitere informasjonsflyten. Fagpersoner og administrativt personalet i de tre søker organisasjonene rapporterer om tidstyver i registerings og dokumentasjonsarbeidet. Det er avgjørende å finne "smartere" løsninger som letter ulike arbeidsprosesser i en samlende elektronisk plattform I gjennomføringen av prosjektet økes utdanningskvaliteten ved at aktørene (daglige veiledere, studenter, kontaktlærere) stimuleres til økt aktivitet i den formative evalueringsprosessen, gjennom tilbakemeldinger og egenvurderinger og en kvalitetssikring av summativ evaluering i kliniske studier gjennom pålitelige og gyldige vurderingskriterier.

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Siv Sønsteby Nordhagen
Studieprogramleder BA Sykepleie
Telefon: 
48224993

Studietilbud som utvikles