Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Norgesuniversitetets strategi 2015 - 2019

Visjonen

Norgesuniversitetet skal være det nasjonale knutepunktet i kunnskapsnettverket for bruk av digitale læringsformer i høyere utdanning.

Strategiske mål og virkemidler

Mål 1

Norgesuniversitetet skal utvikle, samle, ha oversikt og spre kunnskap, og gi råd om digitale læringsformer i høyere utdanning.

Virkemidler:

 • Tett prosjektoppfølging med gode rutiner for evaluering, rapportering og samling av kunnskap fra prosjektene.
 • Sørge for at prosjektene får nytte av hverandre i kunnskapsutviklingen, gjennom nettverksbygging og tematiske samlinger.
 • Igangsette kvantitative og kvalitative undersøkelser på områder vi ser det er kunnskapshull, kunnskap etterspørres eller dokumentasjon mangler.
 • Opprette ekspertgrupper og utvikle arbeidet i disse i tråd med kunnskapsbehov i sektoren.
 • Ha oversikt over hva som skjer på norske universiteter og høgskoler, gjennom videreutvikling av kontaktnettverk og systematisk oppfølging av prosjekter.
 • Ha oversikt over hva som skjer på feltet internasjonalt med særlig fokus på Europa, gjennom kontakt med våre samarbeidspartnere, deltagelse i EU-prosjekt osv.
 • Gi råd og veiledning til hovedmålgruppene basert på overnevnte punkter.

Mål 2

Norgesuniversitetet skal bidra til at norske universitet og høyskoler utvikler mer kunnskap om, og tar i bruk digitale læringsformer på en måte som understøtter læring og kvalitet.

Virkemidler:

 • Stimulere gjennom å forvalte prosjektmidler til norske universitet og høgskoler.
 • Sammen med Kunnskapsdepartementet, utvikle føringer og utlysninger for prosjektmidlene som treffer behov i Universitets- og høyskolesektoren.
 • Ha fokus på utvikling av kunnskap om kvalitet i bruk av digitale læringsformer og god praksis i initiering av undersøkelser, prosjekttildeling- og oppfølging, ekspertgruppearbeid og i arbeid med formidling og spredning av kunnskap.
 • Informere og formidle kunnskap om bruk av digitale læringsformer gjennom et bredt spekter av kanaler.
 • Bidra til at bruk av digitale læringsformer i større grad blir forankret i ledelsen på ulike nivåer på lærestedene.
 • Etablere nettverk og møteplasser, være en arena der folk på feltet treffes, arrangere seminarer og konferanser der erfaringer og god praksis deles.

Mål 3:

Norgesuniversitetet skal bidra til økt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv om bruk av digitale læringsformer.

Virkemidler:

 • Utvikle arbeidet med utlysning og tildeling av prosjektmidler spesielt innrettet mot samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv og bruk av digitale læringsformer.
 • Utvikle arbeidet med oppfølging av prosjekter for å få fram gode eksempler, og for å utvikle kunnskap om samarbeidsprosjektene.
 • Dokumentere erfaringer og vise frem eksempler på samarbeidsprosjekter og modeller som fungerer.
 • Bruke arbeid i ekspertgrupper som en viktig kilde til utvikling av kunnskap om utdanningssamarbeidet.
 • Utvikle nettverk og møteplasser der utdanning og arbeidsliv møtes.
 • Delta på og arrangere tematisk innrettede seminar og konferanser med fokus på erfaringer og gode eksempler fra utdanningssamarbeid og bruk av digitale læringsformer.

Norgesuniversitetets roller

Norgesuniversitetet skal på bakgrunn av sin kunnskap og erfaring stimulere til aktivitet og gir råd til tre hovedmålgrupper:

 • Institusjonene og nasjonale aktører i norsk høyere utdanning
 • Sentrale aktører i arbeidslivet
 • Kunnskapsdepartementet