Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Prosjekt innen digital vurdering

Fire prosjekt innen digital vurdering fikk støtte med oppstart 2017. Mer informasjon om prosjektføringene finner du her.

Implementing formative assessment through digital portfolios

Prosjektside 

[]

Emner: Engelskstudier - GUEN1110 og GUEN1210 (15+15 stp.) ved HiB og den tilsvarende G2ENG1000 (30 stp.) ved HiSØ.

Prosjektet ønsker å implementere formativ vurdering i form av mappevurdering og med verktøyet OneNote for Classroom. Gjennom prosjektet ønsker de å undersøke hvordan digital formativ vurdering vil påvirke kvaliteten på studentenes arbeide. De ønsker også å utvikle en modell for formativ vurdering som kan benyttes i høyere utdanning i en rekke fag, i form av en håndbok

P.t. har de to førstnevnte emnene tre obliger, med en muntligeksamen i slutten av første semester, og en 6 timers skriftlig eksamen i slutten av andre semester. Obligene er knapt knyttet sammen, til tider overlappende, og er ikke knyttet til eksamen, noe de poengterer er negativt da vurderingsteori tilsier at man bør se de i sammenheng.

Måten de skal benytte Onenote for Classroom på er å benytte studentaktive vurderingspraksiser, inkludert medstudentvurdering, selvvurdering, og samarbeidslæring i Onenote som faglige så kan gi tilbakemeldinger på enten i skriftlig form, via lyd, eller video. Faglige vil også kunne følge progresjonen da studentmappene som benyttes fortløpende er åpne for faglærer. I studentenes egen mappe er det også ment at denne «læringsmappen» inkluderer tidlige utkast, refleksjonsnotat, selvvurderinger, og skriftlige/muntlige tilbakemeldinger fra medstudenter og faglig. Derigjennom mener de at studentene blir ansvarliggjort og aktivert til å reflektere rundt egen læringsprosess.

De har også en utførlig vurdering av hvorfor Onenote er valgt. De planlegger videre å dele erfaringene gjennom å lage en pedagogisk modell for implementering av formativ vurdering gjennom Onenote, lage en håndbok for ansatte, og produsere en videodokumentar som muligens skal ligge på nyeundervisningsformer.no. I tillegg skal de formidle på NUV konferansen, lage en prosjektnettside, og publisere forskningsartikler.

Engelskavdelingen ved HiB leder prosjektet og stiller med fire faglige. Engelskavdelingen ved HiSØ stiller med en faglig som nylig holdt en Ph.D. avhandling om formativ vurdering i skriftlig engelsk. Samt senteret for nye medier vil delta for å hjelpe til med produksjon av digitale media, digitalkompetanse forøvrig, og kommunikasjon.

Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter

Prosjektside

Emne: Grunnlagskunnskap i Helsearbeid, 14 stp., bachelor i vernepleie. HSN

Emnet skal dekke et komplekst kompetansebehov, og det kreves at vernepleiere skal besitte både sosialfaglig og helsefaglig kompetanse. Tilbakemeldinger fra studenter og resultater fra prøver og eksamener kan tyde på at dagens innhold i dette emnet, hvor innholdet skal dekke et stort fagfelt innenfor somatikk, psykiatri, geriatri, helsejuss, og patologi, er noe uoversiktlig og omfattende for studentene. For å kunne møte kravene i rammeplanen, samtidig som de ønsker å bedre innhold og undervisningsopplegg for studentene slik at de bedre kan tilegne seg den nødvendige kompetansen, ser de behovet for en omstrukturering av emnet. En omstrukturering av emnet, samtidig som de innfører digitale vurderinger og digitale tilbakemeldinger til studentene, mener de vil gi grunnlag for bedre læring og vurdering.

Vurderingsformer:

 • Arbeidskrav 1: Innlevering av skriftlig gruppepresentasjon med muntlige tilbakemeldinger fra sensor i vurderingsverktøyet.
 • Arbeidskrav 2: Utlevert oppgave som skal presenteres i form av en video. Muntlig tilbakemelding fra sensor. Videoen presenteres for klassen og summen av video og presentasjon vil danne grunnlag for endelig vurdering.
 • Vurderingsoppgave: Ordinær digital eksamen med flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Ulike typer oppgaver som standard flervalgsoppgaver, «drag and drop»-spørsmål, små kortfilmer, og andre interaktive spørsmålstyper.
 • Ukestester med automatisk tilbakemelding.

Emnet har tidligere bestått av tradisjonell klasseromsundervisning og enkelte streamede forelesninger samt en felles skoleeksamen som omhandlet hele pensum i emnet. Tilbakemeldinger fra studentene var at det var for mange tema i én og samme eksamen, og studentene har gitt uttrykk for behov for mer formativ vurdering i emnet. Ved hjelp av digitale hjelpemidler ønsker de å utvikle emnet fra kun å inneholde summativ vurdering til en kombinasjon av summativ og formativ vurdering, for på denne måten kunne fremme læring og møte læringsutbyttebeskrivelsene på en bedre måte. Ved å benytte formativ vurderinger vil man lettere kunne engasjere studentene i egen læring og bidra til at de kjenner et mer eierskap til egen læring.

Digital fleksibilitet hvor studentene får tilgang til digitale læringsressurser og tester som de kan bruke både i og utenfor campus gjennom hele emnet. Dette vil gi mulighet for tilpasset læring. Testene vil være åpne gjennom hele semesteret, slik at studentene får mulighet til å repetere og se hva de tidligere har fått spørsmål om, hva de har svart og om de har svart rett eller galt.

Prosjektet vil kunne bidra til at et emne som er meget komplekst blir mer oversiktelig og strukturert.

Studentene må tilegne seg kunnskap og gjøre den til sitt eget for så å presentere den ved hjelp av digitale verktøy gjennom innlevering av video. Digitale vurderinger og tilbakemeldinger direkte i det digitale verktøyet vil kunne veilede studentene og gi en oversikt over hvilke kunnskap de har tilegnet seg og hva de må jobbe med videre.

Studenten vil bli fortrolig med bruk av digitale verktøy og tilegne seg digital kompetanse som de vil trenge som profesjonsutøvere. Ved å benytte digitale eksamensverktøy kan man sikre kvalitetsmessig tilbakemeldinger for å ivareta studentens progresjon i studiet, samt en mer individuell tilnærming til hver enkelt student.

Prosjektet skal benytte WISEflow som vant UNINETTs anbudskonkurranse som preferert eksamensverktøy. Prosjektet vil gjennomføres på bachelor for vernepleierutdanningen med et lærerteam på fire lærere, i tillegg til en person fra e-læringsenheten ved HSN, som vil være rådgivende part og som vil kurse de faglige i bruken av det digitale eksamensverktøyet WISEflow.

Automatisk formativ og summativ vurdering

Prosjektside

[]

Emne: Beregningsorientert programmering og statistikk. 10 stp. Ingenørutdanningen. UiT

Det er ca. 400 studenter på emnet og det formidles over ulike campus + 25% som er nettstudenter. Utfordringer med høyt antall studenter, spredt utover på flere campus, pluss individuelle nettstudenter, og bruk av omvendt klasserom som pedagogisk metode gjør at det er svært resurskrevende å få til individuell oppfølging.

Målet for prosjektet er å implementere automatisk formativ vurdering for hvert spørsmål/svaralternativ. Dette skal da komme i tillegg til den summative vurderingen som allerede er på plass for eksisterende oppgavesett. De ønsker både å gi tilbakemeldinger på flervalgsspørsmål, og gjøre en forstudiet på automatisering av tilbakemeldinger på den enkeltes ståsted/ utvikling.

Aktiviteter i prosjektet

 • Undersøke hvor tilfreds studentene er med dagens pedagogiske metoder, tilbakemeldinger og veiledning.
  • Karaktergjennomsnitt og strykprosent som forbedringsparametere
  • Mål av læringsutbytte før implementering
 • Vurdere oppgaveformers egnethet for automatisk formativ og summativ vurdering
  • De ulike oppgavetyper som flersvarsoppgaver, kortsvar, etc.
 • Implementere formativ og summativ vurdering som form for tilbakemelding for de egnede oppgavetyper
 • Kjøre en fullskala test høsten 2017 (ta i bruk automatisk formativ og summativ vurdering)
 • Undersøke hvor tilfreds studentene er med automatisk formativ og summativ vurdering
  • Karaktergjennomsnitt og strykprosent som forbedringsparametere
  • Mål av læringsutbytte etter implementering
 • Forstudie for automatisering av formativ vurdering av ståsted/utvikling for den enkelte kandidat
  • Vurdere mulighetene for dette i aktuelt LMS/andre tilgjengelige verktøy
  • Beskrive hva LMS/andre verktøy må tilby av funksjonalitet for å kunne automatisere dette og hvordan det da kan/bør implementeres
  • Testimplementasjon med de muligheter som er tilgjengelig

Det primære målet er å få til gode formative vurderinger slik at studenten får automatisk og kontekstavhengig tilbakemelding / veiledning når svarene på oppgavene ikke er tilfredsstillende. Ved tilfredsstillende svar er det også ønskelig med tilbakemelding som forsterker hvorfor svarene eller løsningene er riktig. Det første sekundære mål er at formative vurderinger skal bidra til å ta ned stryk prosent og øke gjennomstrømning av studenter i emnet. Dette vil også gi et bedre tilbud for nettstudenter som ikke har like lett tilgjengelig en fagperson som campusstudenter.

Det andre sekundære målet er opprettelsen av en «mal» hvoretter man kan strukturere emner som skal tilrettelegges for omvendt klasserom med nettstøttede og eventuelle distribuerte studiesteder (omvendt klasserom for fler-campus undervisning) med bruk av automatisk formativ og summativ vurdering.

Ved å implementere automatisk formativ og summativ vurdering får kandidaten en raskere og bedre korreksjon ved innlæring av ferdigheter. Det vil sikre at de får likeverdig tilbakemelding uavhengig av campustilhøringhet og nærhet til lærer/veiledere.

De utøvende i prosjektet vil være undervisere som implementerer den automatisk formative og summative vurderingen.  Dernest en PHd stipendiat ved UiA Matematikkdidaktikk, Lærerutdanning og pedagogikk, som også har en delstilling ved IDBI, studiested Bodø delta. Leverandørene av verktøyene vil involveres ved behov, og studentassistener vil bli benyttet.

Teaching and learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practice

Prosjektside

[]

Prosjektet ønsker å implementere innovativ, empirisk fundert vurderingspraksis ved bruk av funksjonalitet i UiBs digitale læringsmiljø Mitt UiB / Canvas (LMS). Praksisen vil inkludere, men ikke begrense seg til:

 • Bruk av testverktøyet for å forsikre seg om studentenes forberedelser til forelesninger og gi umiddelbar og automatisert tilbakemeldinger på læringsprosesser.
 • Bruk av oppgaveverktøyet for å fasilitere studentenes arbeid med skriftlige arbeider og få tilbakemeldinger fra medstudenter og faglige.
 • Bruk av diskusjonsverktøyet for å gi studentene en mulighet til interaksjon med kursinnholdet og hverandre.
 • Bruk av tredjepartsverktøy integrert i Mitt UiB / Canvas for å styrke studentenes læring og engasjement.

Prosjektet skal ledes av Robert Gray ved Program for universitetspedagogikk med DigUiB som en sentral støttespiller som selv gjennomfører prosjekt innen digital vurdering og utvikling av MittUiB. En rekke andre vil involveres, blant annet universitetets utdanningsutvalg, kommunikasjonsavdelingen, studieadministrativ avdeling, og SLATE. SLATE vil være spesielt involvert med dataanalyse og evaluering av prosjektet.

Hovedaktivitetene vil være å rekruttere og støtte 20 undervisere for å utvikle ny vurderingspraksis i deres kurs. De skal redesigne minst 20 kurs med minst ett fra hvert av UiBs fakultet som et ledd i forankringen av prosjektet, ha med det fagdidaktiske elementet, og lære av hverandre. De skal besøke andre ledende universitet hvor prosjektleder og deltakere kan lære om alternative vurderingsmetoder som har blitt implementert på en faglig god måte. De skal også utvikle en rekke kurs og workshops for fakultetsgrupper om kursdesign, vurdering, og bruk av digitale verktøy.

I tillegg skal de også lage gjenbrukbart opplæringsmateriell som kan deles med andre undervisere, og utvikle og implementere nye digitale verktøy og/eller forbedre eksisterende i Mitt UiB/Canvas for bedre å støtte medstudentvurdering og andre tilbakemeldingsstrategier. Videre vil de lage et felles området for digitale læringsressurser og aktiviteter utviklet i Mitt UiB/ Canvas, samt evaluere effektiviteten av vurderingspraksisene. Avslutningsvis skal de utvikle strategier for økt bruk av ny vurderingspraksis i andre kurs og for andre undervisere, og analysere vurderingsdata.

Målet er:

 • 20+ redesignede emner
 • Økt læringsutbytte for studentene
 • En samling av utviklede lærings-/ vurderingsaktiviteter, basert på beste praksis og erfaringer som gjøres ved de seks ulike fakultetene
 • Nye universitetspedagogiske kurs og workshops innen alternativ vurdering og digitalisering
 • Empiri som demonstrerer at alternativ vurderingspraksis medfører bedre læring enn nåværende praksis
 • En forbedret versjon av Mitt UiB/ Canvas med flere muligheter for studentinteraksjoner og medstudentevaluering
 • betydelige mengder med data på studentenes faglige utvikling, samarbeidspraksis, og læringsanalyse

Skriv ny kommentar