Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nytt notat om digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring

Utsnitt av omslagsbilde: Studenter samarbeider rundt en bærbar PC
Foto: Paul S. Amundsen / SIU

Færre av søknadene om midler fra Norgesuniversitetet fokuserer nå på teknologien i seg selv. I stedet søker de å løse faglige eller pedagogiske og didaktiske utfordringer.

Dette er ett av hovedfunnene i vårt nye notat, Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. Notatet beskriver funn fra en analyse av søknader sendt fra universiteter og høgskoler til Norgesuniversitetet med oppstart i 2018.

Noen av funnene

Søkermiljøene fokuserer på refleksjonsfremmende aktivisering av studentene, og teknologien skaper nye betingelse for aktiviseringen. Søknadene utviser en tydeligere kobling mellom digitalisering og utdanningskvalitet enn tidligere. Man kan si at søknadsmassen gjenspeiler en modning i teknologibruk og vilje til å tenke til dels dristigere og mer originalt.

I søknadene ser vi også flere eksempler på fagmiljøer som overskrider og transformerer etablerte undervisningspraksiser gjennom relevant og til dels forskningsbasert bruk av digitalisering.

 – Her har man forlatt tilnærmingen til digitale teknologier som «redskap» og «verktøy», og setter dem inn i strategier for å utvikle og fornye utdanningspraksiser og læringsdesign. Dette er en viktig forutsetning for at digitalisering skal være et virkemiddel for systematisk kvalitetsutvikling, sier avdelingsdirektør Jon Lanestedt.

Arena for kvalitet i høyere utdanning

Analysen identifiserer fem funn eller tendenser i materialet. Disse beskrives sammen med hovedtrekkene i analysen. Notatet avslutter med å peke framover ved å peke på arbeidet med Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, ett av hovedgrepene i stortingsmeldingen. Arenaen, som lanseres i september 2018, vil blant annet bidra til utvikling av innovativ praksis hvor digitalisering inngår i tilrettelegging for studentenes læring.

Notatet er skrevet av medlemmer av tidligere Norgesuniversitetets ekspertgruppe for aktiv læring, en gruppe som nå blir videreført i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Les notatet her.

Skriv ny kommentar