Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ny strategi for digitalisering i høyere utdanning

To studenter utenfor universitetsbygning med bærbare PCer
Foto: Kunnskapsdepartementet

I en digital tid må høyere utdanning arbeide strategisk med digitalisering. Regjeringens ferske digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren blir et viktig bidrag, både på nasjonalt og institusjonelt nivå.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet sier kunnskapsministeren at teknologien må utnyttes slik at studentene lærer mer og studietilbudene blir mer tilgjengelige. Dette er viktige aspekter ved målbildet som trekkes opp i strategien og de sammenfaller med sentrale deler av Norgesuniversitetets mandat.

I Digital tilstand 2014 anbefaler Norgesuniversitetet Kunnskapsdepartementet å «[l]egge klare føringer for hvordan norsk høyere utdanning skal utnytte digitaliseringens endringskraft til pedagogisk innovasjon, kvalitetsutvikling og tilgjengeliggjøring, gjennom nasjonal strategiutvikling».

– Meld. St. 16 (2016-2017) slår i tråd med dette fast en rekke ambisiøse mål for digitalisering og utdanningskvalitet. Denne nye strategien setter meldingen i en større kontekst og vil bli et viktig dokument når universiteter og høgskoler nå går i gang med å iverksette disse målene, sier Norgesuniversitetets direktør Jon Lanestedt.

Viktige mål for digitalisering av undervisning

Målbildet i strategien er ambisiøst, og tar for seg studenter, lærere, forskere, ledelse på alle nivåer samt data, infrastruktur og administrative systemer. Av disse er det studenter, lærere og ledelse som er Norgesuniversitetets målgrupper:

Om studentene sier strategien at de skal kunne utnytte teknologi til bedre læring og til å opparbeide seg kompetanse som blir viktig i framtidens arbeidsliv.

For lærerne, altså alle som underviser i høyere utdanning, legges det vekt på at de skal ha utdanningsfaglig kompetanse til å lede læringsarbeid i digitale omgivelser og et bredt tilbud av digitalt støttede metoder for planlegging og gjennomføring av utdanningen samt samspill med studenter og kolleger.

Som St. Meld St. 16 (2016-2017) gir også strategien ledelsen i oppgave å støtte opp om dette. Den legger blant annet vekt på at ledere må ha kompetanse til å utnytte de mulighetene digitaliseringen gir.

Norgesuniversitetet blir viktige

Før sommeren ble det klart at Norgesuniversitetet skal inngå i et nytt nasjonalt organ som skal fremme kvalitetsutvikling i utdanningen. Vår nye arbeidsplass vil, i tillegg til oss, bestå av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Den nye organisasjonen er ikke etablert før over nyttår og omtales i digitaliseringsstrategien som «Kvalitetsorgan S». Denne nye organisasjonen blir en viktig premissleverandør og bidragsyter i flere viktige tiltak i strategien:

  • Sammen med Kunnskapsdepartementet får vi ansvar for å utvikle en nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning for å stimulere til kunnskap, kompetanse og innovativ praksis i utdanningene.

  • Sammen med Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, NOKUT og institusjonene skal vi styrke forskningen på sammenhengen mellom kvalitet og endrede læringsprosesser med utgangspunkt i digitalisering.

  • Sammen med «tjenesteorganet» (deler av UNINETT som ikke skal fortsette å være et AS, CERES, BIBSYS og deler av NSD) og institusjonene skal vi utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner.

  • Sammen med tjenesteorganet og institusjonene skal vi sørge for at studieadministrative løsninger, digitale læringsplattformer og prosesser tilrettelegges for personlige læringsmiljø og mobile og dynamiske studieløp, og tilpasses mer fleksible opplegg for studiegjennomføring.

  • Sammen med institusjonene, NOKUT og tjenesteorganet skal vi styrke lærernes digitale kompetanse til å gjennomføre omlegging og videreutvikling av læringsprosesser med utgangspunkt i de nye mulighetene digitalisering gir

Dette er viktige oppgaver som det nye kvalitetsorganet vil være godt rustet til å håndtere

sier Norgesuniversitetets direktør Jon Lanestedt.

Les strategien her

 

 

 

Skriv ny kommentar