Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Ledelsen må gå foran

Hanne Schou Røising

Først når ledelsen kommer på banen får kompetansehevingstiltakene knyttet til bruk av digitale verktøy ønsket effekt, er erfaringen fra Høgskolen i Østfold.

Fagansatte i universitets- og høgskolesektoren etterlyser flere strukturerte opplæringstiltak, viser siste utgave av Digital tilstand. Til tross for at halvparten av de fagansatte ønsker seg obligatoriske kurs, er det frivillige kurs som dominerer i dag. 

– Disse har en tendens til å få lav prioritet, sier Hanne Schou Røising, leder av PULS, Program for utdanning, læring og studiekvalitet ved Høgskolen i Østfold (HiØ). 

Frikjøp gir resultater

Røising forteller at de blant annet på bakgrunn av de to forrige utgavene av Digital tilstand, utarbeidet et studium i digitale verktøy og medier i fleksibel og nettbasert utdanning ved HiØ. Studiet består av tre emner på til sammen 15 studiepoeng.
Se studieplanen her 

– Vi strevde med å få søkere til de to første rundene. Av 450 ansatte hadde vi bare mellom seks og ti kursdeltakere. 

Parallelt har ledelsen ved HiØ utarbeidet en ny strategisk plan, hvor fleksibel utdanning utgjør et viktig satsingsområde. For å lykkes med satsingen må kompetanseheving av de ansatte prioriteres. 

– Ledelsen er klar på at det skal settes av tid til opplæring. Hver ansatt får avsatt 50 timer per emne til frikjøp, sier Røising. 

Hun forteller at de nå ser en økning i antall søkere. Ved tredje gjennomføring høsten 2015, var det ca. 20 deltakere. Til nå har ca. 50 ansatte tatt hele eller deler av studiet.  

– Når ledelsen engasjerer seg, gir det resultater. Dette gjelder ikke bare på toppnivå, også dekaner og studieledere bør oppfordre fagansatte til å ta studiet, forklarer Røising, som håper på enda flere deltakere neste gang. 

15 studiepoeng er mye tid for en del fagansatte. Derfor jobber PULS også med å tilby andre kompetansehevingstiltak, for eksempel faste verksteder hvor folk kan komme for å få opplæring. 

– I tillegg tilbyr vi workshops på avdelingene. Hvis fem stykker melder interesse, kommer vi til avdelingen og kjører intern workshop. Vi har for eksempel holdt workshops i Adobe Connect, som er veldig nyttig i forhold til nettstudier, forteller Hanne Schou Røising. 

Frivillig eller obligatorisk opplæring?  

Ifølge Digital tilstand har lederne en klar oppfatning av at det er de fagansatte, i praksis ildsjelene, som driver fram teknologibruken. Her er ikke de fagansatte helt enig. 

– Ildsjelene har en viktig rolle når det kommer til digitalisering i høyere utdanning. Likevel er altså vår erfaring at ledelsen må på banen for at teknologibruken skal bre om seg. De fagansatte har stor frihet til å utforme jobben sin som de vil. Hvis du kombinerer det med fraværende ledelse kommer vi ingen vei. Dette er en stor utfordring for hele UH-sektoren, mener Røising. 

Hun viser til at ildsjelene gjerne sitter hjemme på ettermiddagen, og syns det er moro å lære seg nye verktøy. Det gjør ikke nødvendigvis alle andre. Likevel er hun usikker på om obligatorisk opplæring er løsningen, siden spennet mellom de fagansattes digitale kompetanse er stort.  

– Hvordan lager man et obligatorisk tilbud når utgangspunktet er så ulikt? Kanskje må man gjennomføre en kartlegging i forkant, og tilpasse opplæringstilbudet basert på kompetansenivå? 

I forbindelse med høgskolens satsing på fleksibel utdanning, har ledelsen også utlyst interne prosjektmidler på til sammen 550 000 kroner til prosjekter knyttet til undervisningsopptak. Til sammen er 11 prosjekter innvilget for studieåret 2015-2016.

– Når den type stimuleringsmidler utlyses, ser vi at det er stor vilje og interesse hos ansatte for å være med på å videreutvikle bruk av digitale verktøy i undervisning, forteller Røising. 

Prosjektene er organisert som et nettverk der erfaringsdeling skal være sentralt. Det vil også arrangeres en fagdag til våren der prosjekterfaringene deles med alle ansatte ved høgskolen. Forhåpentligvis kan det bidra til at enda flere blir interessert.
Les mer om de interne prosjektmidlene her

Avslutningsvis forteller Hanne Schou Røising at de ved HiØ har tatt tak i flere av anbefalingene fra tidligere utgaver av Digital tilstand i sitt arbeid. 

– Forrige utgave var tydelig på at ledelsen må kjenne sin besøkelsestid og få digitalisering inn i strategiplanene. Dette har vært viktige anbefalinger for vår satsing.

Funn fra Digital tilstand:

  • 70 % av de fagansatte mener institusjonen bør ha et systematisk opplegg for å utvikle fagansattes kompetanse i å bruke digitale verktøy, mens 52 % mener fagansatte må få obligatorisk opplæring i å bruke digitale verktøy i fag. 
     
  • 71 % av lederne oppgir at instituttet tilrettelegger for frivillige kurs, mens 38 % av de fagansatte sier de har benyttet seg av slike kurs.
     
  • 64 % av de fagansatte mener de har mest behov for opplæring tilknyttet pedagogiske muligheter og bruk av digitale verktøy i faglige sammenhenger, og vel halvparten har behov for mer opplæring i teknisk bruk av digitale verktøy og redigering av bilder, lyd eller film. 
     
  • Mens 71 % av lederne mener de fagansatte driver fram teknologibruken, er bare 47 % av de fagansatte enig i dette. Videre mener 61 % av lederne at de fagansatte involveres i behovskartleggingen, mens kun 21 % av de fagansatte er enig i dette. 

Skriv ny kommentar