Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitale løsninger støtter opp om aktive læringsformer

Prosjektleder Inger Therese Øvrum og emneansvarlig Siv Merethe Kapstad i HSN-prosjektet "Gangen i en barnevernsak".
Emneansvarlig Siv Merethe Kapstad (t.v.) og prosjektleder Inger Therese Øvrum har fått gode tilbakemeldinger på de digitale læringsformene i prosjektet "Gangen i en barnevernsak".

En digital dynamisk læringssti har gitt større fleksibilitet i barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). 

– Ved barnevernspedagogutdanningen utdanner vi profesjonsutøvere som skal ut i et ganske tøft felt. De skal kunne foreta vurderinger og fatte beslutninger som kan få store konsekvenser for enkeltpersoners liv. Som utdanningsinstitusjon er det vår oppgave å sørge for at de er godt drillet i basisferdigheter, og at de er kvalifisert til den jobben som venter, sier prosjektleder for det Norgesuniversitet-støttede prosjektet “Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti”, Inger Therese Øvrum.

Allerede våren 2015 planla og gjennomførte de et pilotprosjekt i et av emnene i barnevernspedagogutdanningen på det som den gang var Høgskolen i Telemark. Visuelle digitale virkemidler ble tatt i bruk for å skape sammenheng mellom fagområder i og på tvers av emnene. 

– I tillegg prøvde vi ut omvendt undervisning. Studentinvolvering, kunnskapsanvendelse og faglig skjønn var sentrale stikkord i arbeidet, forteller Øvrum.

Tilbakemeldingene fra studentene var gode. Dermed valgte de å gå i gang med et hovedprosjekt, og søkte Norgesuniversitetet om støtte. 

Variasjon gir bedre læringsutbytte

I prosjektet har de vært opptatt av å gi studentene mer lærerstøtte til anvendelse av kunnskap og til skjønnsutøvelse. Derfor har de lagd en helhetlig modell som viser gangen i en barnevernssak. E-forelesninger, selvstudieoppgaver og en kunnskapsbank er knyttet til. Studentene bruker de digitale løsningene utenfor campus, og så settes det av tid til plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og veiledning på campus. 

– Studentene er veldig positive til de digitale læringsformene. Ved å veksle mellom digitale løsninger og tradisjonelle forelesninger, gir vi muligheter for ulike studenter. Dermed økes også fleksibiliteten, sier emneansvarlig ved barnevernspedagogutdanningen, Siv Merethe Kapstad. 

Særlig e-forelesningene som de kan gå frem og tilbake i, faller i smak hos studentene. Tilbakemeldingene på de aktive læringsformene er litt mer varierte. Både Øvrum og Kapstad sier at tilbakemeldingene har gitt dem verdifull kunnskap om denne måten å jobbe på. 

– Digitalisering i seg selv er ikke noe poeng. Læringsutbytte må stå i sentrum. Ved å sørge for variasjon i undervisningen sikrer vi et bedre tilbud for flere studenter. I prosjektet er vi også opptatt av å frigjøre tid for faglærere til å støtte studentene i deres anvendelse av fagstoffet, sier de. 

Fruktbart samarbeid med arbeidslivet  

Prosjektet samarbeider med barneverntjenesten i Skien kommune. Barneverntjenesten bidrar inn i undervisningen, og er behjelpelig med å gjøre de fiktive casebeskrivelsene så virkelighetsnære som mulig. 

– Samarbeidet med kommunen fungerer veldig godt. For oss er det gull verdt å ha god dialog med praksisfeltet, sier Siv Merethe Kapstad. 

Både hun og prosjektleder Øvrum er tydelig på at det har vært spennende å utforske nye læringsformer i undervisningen. 

– Det er krevende å jobbe med nye løsninger, og det blir mye prøving og feiling. Men det gir også noen store fordeler. Derfor kommer vi til å jobbe videre med å digitalisere deler av utdanningen, avslutter de.

Skriv ny kommentar