Om oss

Gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, fremmer vi utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning.

Vi driver også kunnskapsutvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom undersøkelsen Digital tilstand og med hjelp av ekspertgrupper, som arbeider tematisk, henter inn, bearbeider og sprer kunnskap om sentrale deler av kunnskapsfeltet.

Vi styrker samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet gjennom bruk av læringsteknologier, blant annet gjennom nettverksbygging og prosjektfinansiering.

Vi er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og gir råd til departementet innenfor vårt virkefelt.

Norgesuniversitetet har eget styre og mandat, og er lokalisert i Forskningsparken i Tromsø.

No er vi Diku 

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) fremmar kvalitet i utdanning, med blant anna internasjonalisering, digitalisering og kunstnarleg utviklingsarbeid som verkemiddel.

Diku er resultat av at Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) blei slått saman 1. januar 2018.

Direktoratet er eigd av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for Utanriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd.

Dikus oppgåver

Diku skal fremme kvalitet i universitet og høgskular, fagskular og kunstnarleg utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale insentivordningar, samt styrke kvalitet gjennom internasjonalisering i grunnopplæringa.

Direktoratet vidarefører oppgåvene frå SIU, Noregsuniversitetet og PKU og har i tillegg fått fleire nye oppgåver. Vi har ansvar for arbeidet med å etablere ein nasjonal arena for kvalitet i høgare utdanning, og har tatt over ansvaret for lærebokutvalet, Sentre for framifrå utdanning (SFU) og utdanningskvalitetsprisane.

Vi har hovudkontor i Bergen og kontor i Tromsø, med omkring 120 tilsette totalt.

Mellombels nettsider

Ein ny, samla nettstad vil vere klar tidleg i 2019. I mellomtida finn du informasjon om våre tenester og aktivitetar her og hos Siu og PKU:

siu.no

artistic-research.no