Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Tildelte prosjekt

Fem prosjekt ble tildelt midler, med oppstart 2018. De er treårige og varer ut 2020. Søkermiljøene har selv laget sammendragene:

Høgskolen i Sørøst-Norge

LUDO-prosjektet skal gi lærerutdannere kompetanse og tydelig retning for arbeidet med å fremme grunnskolelærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Aktivitetene i prosjektet markerer en satsing på digitalisering i grunnskolelærerutdanningene (GLU). Prosjektet innebærer å sikre at ansvaret for PfDK kommer tydelig til uttrykk i planverk for GLU. Videre skal PfDK operasjonaliseres ved å utforske hvordan kompetansen kan fremmes og komme til uttrykk, i og på tvers av fag og i praksis. Lærerutdannernes PfDK skal blant annet utvikles gjennom deltakelse i et UHpedagogisk emne om det å være lærerutdanner i en digital tid. Digitale læringsressurser skal utvikles og integreres i emnet og gjøres nasjonalt tilgjengelige. Stadig utforsking, deling, evaluering, tilbakemelding og revisjon av aktiviteter i LUDO vil sikre at valgte strategier, strukturer og insentiver for arbeidet med PfDK bidrar til læring og erfaringsdeling internt, hos samarbeidsinstitusjonene, men også i eksterne lærerutdanningsmiljøer.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder satser tungt på digitalisering og videre utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene gjennom prosjektet ProDiG – Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10). Prosjektet skal, i samarbeid med kommunene Vennesla og Kristiansand, sørge for en varig styrking av både profesjonsfaglig og fagintegrert digital kompetanse hos studenter og lærerutdannere på begge læringsarenaer. Det skal innarbeides nye og innovative modeller for samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og lærerutdanningsskoler, samt på tvers av fagmiljøer. For å nå målene skal Universitetet i Agder frigi ressurser for fagpersoner på campus og lærere ved lærerutdanningsskoler. Lærerutdannere fra begge læringsarenaer skal samarbeide om en digitalisering av grunnskolelærerutdanningene og universitetet har en forventning om at ProDiG skal bidra til en varig endring av utdanningene ved institusjonen.

NTNU

Formålet med prosjektet «Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU (DigGiLU)» er å legge til rette for en utstrakt inkludering av profesjonsfaglig digital kompetanse på tvers av lærerutdanningens praksiser. DigGiLUs overordnede mål er å styrke PfDK hos NTNUs lærerstudenter, samt å styrke digital kompetanse i de profesjonelle felleskapene i skolen gjennom videreutdanningstilbudet for lærere. DigGiLU er et omfattende prosjekt som inkluderer 5 typer aktiviteter disse er: (I) kompetanseheving i fagseksjonene, (II) implementering og utprøving av pedagogisk bruk av digital teknologi, (III) erfaringsdeling, (IV) revidering av program- og emneplaner og (V) nasjonal sluttkonferanse. DigGiLU har en varighet på tre år fordelt over seks semester. Å bevare og videreutvikle et godt samarbeid med kommunen som skoleeier blir en svært viktig del av DigGiLU, og vi har derfor inngått en konkret avtale med Trondheim kommune om samarbeid knyttet til digital kompetanseheving.

Høgskulen i Volda

HVO har ein overordna prosjektstrategi med fire hovudmål spesifisert i aktivitetar:

  1. PfDK for lærarstudentar. Mål å gi GLU-studentane ei framtidsretta og praksisnær lærarutdanning der PfDK inngår naturlig i alle fag, praksisområde og FOU-arbeid. Aktivitetar: programutvikling, fagdagar, modellæring, utviklingsmidlar, praksissamarbeid, framtidsklasserom og internasjonalisering.
  2. PfDK for vitskapleg personale. Mål å gjere alle fagmiljøa i GLU-utdanningane trygge og bevisste på pedagogisk bruk av digitale ressursar og didaktikk i eiga undervisning og praksisopplæring gjennom kompetanseheving og utviklingsstøtte. Aktivitetar: fagutviklingsgrupper, UH-pedagogikkemne, følgeforsking, praksisutviklingsprosjekt og stillingsutlysningar.
  3. Samarbeid med praksisfeltet om digitalisering. Mål å styrke samarbeidet med praksisfeltet om digitalisering i skule og lærarutdanning. Aktivitetar: vidareutdanningsmodular, følgeforsking, kunnskapsdeling og praksissamarbeid.
  4. Forsking på lærarutdannarar og lærarar sin PfDK og digital didaktikk. Mål å styrke forskinga både på lærarutdannarar og lærarar si PfDK og på digitale praksisar. Aktivitetar knytt til forskingsgruppa Media, Literacy and learning design som vil ha ansvar for følgeforskinga i heile prosjektet.

Høgskolen i Østfold 

Prosjektet hovedmål er en gjennomgripende heving av profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i grunnskolelærereutdanningene. HiØ skal nå målet om å utdanne høyt profesjonsfaglig digitalt kompetente lærere ved å integrere PfDK i fagundervisningen og praksisopplæringen og ved at studentene skal møte en oppdatert og framtidsrettet lærerutdanning med lærerutdannere med høy PfDK.

Prosjektets hovedmål står på tre ben:

  • Kompetanseheving av fagansatte
  • Undervisning av fagintegrerte PfDK-moduler i samarbeid med praksiskolene
  • Kunnskaps- og erfaringsspredning om PfDK i lærerutdanningen

Fagdidaktikk står sentralt i prosjektet: PfDK skal integreres på fagenes premisser. Undervisningsmoduler med forskjellige tema tilknyttet Rammeverk for PfDK skal utvikles av fagansatte, IKT-lærere, praksisskolelærere og i samarbeid med eksterne miljøer. Disse modulene inngår i de ulike fagenes emner. Profesjonsdager med workshops skal bidra til innsikt i god bruk av IKT i utdanninga.

Moduler og materiale skal gjøres åpent tilgjengelig. Dessuten skal erfaringer og forskingsresultater spres gjennom nettverkssamlinger, konferanser, publikasjoner og lignende.