Du er her

Musikalsk entreprenørskap - mellom børs og katedral

Bakgrunn:

Musikkutdanningen befinner seg i spenningsfeltet mellom musikk som kunst og musikk som næring. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en sterkere integrasjon mellom entreprenørskaps- og innovasjonstenkning som studentene til nå er tilbudt gjennom separate emnetilbud, og de kunstneriske/faglige hovedemnene i studiene.

Entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet tilbyr en rekke modeller som i mange sammenhenger brukes som oppskrifter for å lykkes med forretningsdrift. En viktig hensikt for dette prosjektet er derfor å utforske mulige modeller for entreprenørskap og innovasjon for ulike deler og sjangre innen musikklivet. Dette vil i neste runde kunne bidra til at entreprenørskap og innovasjon kan implementeres på en mer treffsikker måte allerede i studiet og fungere som et integrerende element. Entreprenørskap og innovasjon må veves inn i hele utdanningen og prege ens forståelse av hvem man er og ønsker å være som yrkesutøver.

Mål og tiltak for prosjektet:

  • Å gjennomføre en felles kompetanseheving, og kompetanseutheving mellom de tre samarbeidsaktørene ved dette prosjektet, der hensikten er at innovasjons- og entreprenørskapstenkning skal «veves» inn i alle utdanningene.
  • Gjennom en serie samlinger og workshops for utvalgte studenter og lærere tilknyttet de tre samarbeidsinstitusjonene Norges musikkhøgskole (NMH), Handelshøyskolen BI og Institutt for musikkvitenskap (IMV ved UiO), ønsker man å skape arenaer for utforskning av ulike modeller og teorier fra entreprenørskaps- og innovasjonsfeltet hvor disse går i dialog med de konkrete erfaringene og praksisene som eksisterer i ulike deler av musikkbransjen. Workshopene er tenkt som klassiske «piloter» med studenter som metode og «trigger» for kompetanseutvikling hos lærerne med deltakere fra både BI og IMV. Dette kan åpne opp for helt nye perspektiver.
  • Å få en sterkere forståelse og bransjekompetanse gjennom samarbeid med to andre institusjoner.

Samarbeidspartnere:

Norges musikkhøgskole samarbeider om dette prosjektet med BI og Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Den bedriftsøkonomiske entreprenøren har både likheter og ulikheter med kunstneren. Et fellestrekk ved dem begge er at de er risikotagere. En forskjell er at økonomiske strategier kommer etter skaperprosessen for mange kunstneriske entreprenører. I prosjektsamarbeidet så tar de tre samarbeidsaktørene for seg disse ulikheter og likheter.

1) BI skal fortrinnsvis bidra med bedriftsøkonomisk entreprenørskap, men har også programmer og emner som berører det kunstfaglige feltet.

2) NMH går inn i dybden på det kunstfaglige, men tilbyr også entreprenørskapsemner som berører det kunstfaglige feltet.

3) IMV ved UiO vil tilby det samme som NMH.

Alle de tre institusjonene tilbyr emner som går inn på entreprenørskap og via et samarbeid ønsker man å styrke studietilbudene ved de tre institusjonene. Det ønskes å lage fagdager og seminarer for hele det faglige personalet ved NMH med entreprenørskap og innovasjon som tema, og også som pensumlitteratur inn i utdanningene ved de ulike samarbeidsinstitusjonene og ved andre musikkutdanningsinstitusjoner. I tillegg ønsker man å invitere/leie inn utøvere og andre organisasjoner som konsulenter/foredragsholdere under samlinger i prosjektet.

Når prosjektet avsluttes skal det arrangeres en dagskonferanse for alle musikkutdanningsinstitusjoner i Norge der erfaringene fra prosjektet deles. Det vil også vurderes om musikkutdanningsinstitusjoner fra andre Nordiske land skal inviteres.

E14/2014
Prosjektperiode
01. des 2014
31. des 2016

Detaljer

Søkt bidrag: 
830 000,-
Tildeling: 
600 000,-

Kontaktperson

Eirik Birkeland
Prosjektleder/førsteamanuensis
Telefon: 
23367057

Studietilbud som utvikles