Du er her

Entreprenørskap i vernepleierutdanning

Bakgrunn:

Høgskolen i Telemark har i flere år jobbet med å videreutvikle sin deltidsutdanning i bachelor Vernepleie, med det siktemål å gjøre utdanningen mest mulig relevant og fleksibel for studenter, arbeidsgivere og samfunn. Bakgrunnen for dette er i første rekke kommunenes behov for kompetanse i helse- og omsorgstjenestene. Vernepleiere kan potensielt bidra innen et vidt spekter av tjenester, fordi de har en kombinert helse- og sosialfaglig utdannelse. Nyutdannede vernepleiere skal ha kunnskap om, ferdigheter i, og erfaringer fra innovasjon og entreprenørskap i helse- og omsorg som del av utdanningen. Den kompetanse de på denne måten utvikler vil være av storbetydning for å møte velferdsstatens fremtidige utfordringer.

Mål og tiltak for prosjektet:

  • Prosjektet har som mål å utvikle, gjennomføre og dokumentere en helhetlig tilnærming til innovasjon og entreprenørskap i bachelor vernepleie, på måter som gir stor overføringsverdi også til andre profesjonsutdanninger i helse- og omsorgsfeltet. Med «helhetlig tilnærming» menes systematisk arbeid med forutsetninger(kompetanse i fagmiljøet), med gjennomføring av undervisningsopplegg, medvidereutvikling av nettverk og møteplasser, og med dokumentasjon og overføring av erfaringer.
  • Å utvikle dypere kompetanse i innovasjon og entreprenørskap blant vitenskapelig ansatte i høgskolens vernepleiefaglige miljø.
  • Å videreutvikle møteplasser mellom høgskole og arbeidsliv for å sikre at utdanningen gir relevante bidrag til kommunenes innovasjonsutfordringer på helse og omsorgsfeltet.
  • Å utvikle digitale læringsressurser for innovasjon og entreprenørskap innen helse- og omsorg, slik at studenter kan gjøre seg kjent med ressursene før de møter i undervisningssamlinger.

Resultater:

I samarbeid med kompetansemiljøer i innovasjon og entreprenørskap vil prosjektet utvikle tiltak som gir følgende resultater:

  • Undervisningsopplegg i innovasjon og entreprenørskap tilpasset studenter i helse- og omsorgsfag.
  • Styrket innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i fagmiljøet som vil brukes i alle høgskolens helse- og sosialfaglige utdanninger (hel- og deltidstilbud innen vernepleie, barnevern og sykepleie).
  • Varige samarbeidsstrukturer mellom Høgskolen i Telemark, kommuner, og kompetansemiljøer, om innovasjon og entreprenørskap i helse- og omsorgsfeltet.
  • Digitale læringsressurser som utvikles i prosjektet vil, så langt de antas å være av interesse utover den aktuelle utdanningen, gjøres åpent tilgjengelige via internett.
  • Populærvitenskapelig formidling av erfaringene.
  • Fagfellesvurdert forskning om samarbeid mellom høgskole og kommuner om innovasjon og entreprenørskap i utdanning innen helse- og omsorg.

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Telemark samarbeider med Institutt for sosialfag (HiT), Høgskolen i Vestfold (Fakultet for økonomi og samfunnsfag), Høgskolen i Nord-Trøndelag (avdeling for økononomi, organisasjon og ledelse),Ungt Entreprenørskap Telemark, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Hol, Gol, Hemsedal, Nes og Ål kommune.

E11/2013
Prosjektperiode
01. jan 2014
31. des 2015

Detaljer

Søkt bidrag: 
500 000,-
Tildeling: 
500 000,-

Kontaktperson

Hans A. Hauge
Prosjektleder/ Førsteamanuensis
Telefon: 
35575437

Studietilbud som utvikles