Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

2/2017: Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter 2010-2014

Norgesuniversitetet skal være en pådriver for å fremme utviklingen av fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT, og arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Norgesuniversitetet stimulerer til utvikling og bruk av digitale læringsformer gjennom tildeling av prosjektmidler. 

Prosjektmidlene skal bidra til å skape langsiktige og varige resultater ved institusjonene når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid ved bruk av IKT. Det vektlegges svært forskjellige sider ved dette utviklingsarbeidet; fra utprøving av digitale verktøy til utvikling av nytt studiedesign og fra utvikling av læringsressurser til organisasjonsutvikling. Funnene i denne rapporten peker på veldig stor spennvidde, variasjon og og mangfold i prosjektene. 

Organiseringen av rapporten

Rapporten er todelt; organiseringen gjenspeiler til dels ulike tidsperioder for prosjektvirksomheten og metode i bearbeidingen av materialet. 

Del 1 – Erfaringer fra prosjektvirksomheten 2010-2014, en kvantitativ tilnærming.
Denne delen gir en samlet og grundig gjennomgang av erfaringene fra Norgesuniversitetets prosjektene i perioden 2010-2014, slik det framkommer gjennom sluttrapportene. Det er 74 prosjekter som ligger til grunn for denne kvantitative analysen der målet er å synliggjøre prosjekterfaringene og se disse i sammenheng. 

Del 2 – Erfaringer fra prosjektvirksomheten 2010-2013, noen dypdykk.
Denne delen går på streiftog i prosjektvirksomheten i perioden 2010-2013 og komplementerer bildet av hva prosjektene i utgangspunktet hadde planer om å gjøre, og hvordan det gikk underveis. Denne delen tar for seg 69 prosjekter og gir større innsikt i enkeltprosjekter og konteksten de befinner seg i.

Skriv ny kommentar