Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

3/2017: Digitalisering for utdanningskvalitet - Status i norsk høyere utdanning

Etter mange år i forskningsskyggen, er utdanningspraksis og utdanningskvalitet nå blitt et svært sentralt diskusjonstema i UH-sektoren. Våren 2016 inviterte kunnskapsministeren universiteter og høgskoler samt andre aktører til å gi innspill til Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble lansert 27. januar 2017.

I denne rapporten oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring hvordan 21 av de 91 aktørene, som samtidig representerer hoveddelen av studentmassen og andre sentrale interessenter, forholder seg til det følgende i innspillene:

  • I hvilken grad og på hvilke måter kobler aktørene digitalisering og utdanningskvalitet?
  • Hva beskriver institusjonene at de allerede gjør for å sikre at digitalisering fremmer utdanningskvalitet?
  • Hvilke tiltak foreslår de?
  • Hvem gis ansvar for de foreslåtte tiltakene?

Selv om ministeren ikke ba eksplisitt om synspunkter på digitaliseringens rolle i arbeidet med utdanningskvalitet, gir innspillene innsikt i hvorvidt og på hvilke måter institusjoner og aktører kobler digitalisering til utdanningskvalitet og hvilke utfordringer de peker på eller tiltak de foreslår. 

Samsvar mellom innspillene og stortingsmeldingen

På en rekke områder er det sammenfall mellom Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i
høyere utdanning
og innspillene som er analysert i rapporten. Dette betyr at mange av tiltakene i meldingen allerede er godt forankret i sektoren, noe som vil gi god drahjelp i arbeidet med å sette dem ut i livet.

Rapportens formål

Rapporten inngår i ekspertgruppens arbeid med å beskrive pedagogisk digitaliseringsarbeid i høyere utdanning. Formålet er å belyse i hvilken grad og hvordan Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning fanger opp, beskriver og forholder seg til utfordringer og muligheter som formidles i innspillene. Analysens resultater vil bli presentert på konferanser og i andre fora. Slik kan Norgesuniversitetet skape mer oppmerksomhet om behovet for både å delta i, men også forske på, sektorens digitaliseringsarbeid, slik at det utvikles mer kunnskap om hvilke digitaliseringsinitiativ som bidrar til å fremme kvalitet i UH-sektoren.

Skriv ny kommentar