Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

1/2011: Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Undersøkelsen Digital Tilstand 2011 viser en økning i bruk av digitale verktøy og medier i norsk høyere utdanning fra 2008 til 2011. Samtidig er det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi. Studentene forventer mer fleksibel tilrettelegging av utdanningene, større variasjon og de tar selv initiativet til teknologibruk som fremmer samarbeid og samhandling. Studentenes forventninger og ønsker blir bare delvis imøtekommet.

Forventninger til bruk av teknologi

Studentene forventer at det brukes teknologi i utdanningene. Forventningene kommer blant annet til uttrykk gjennom ønsker om mer fleksibel tilrettelegging av studietilbudene og muligheter for å kunne kommunisere med fagansatte gjennom nettmøter og sosiale medier. Mange av dem forventer også at forelesninger tas opp og legges ut på nett og at pensumlitteraturen gjøres digitalt tilgjengelig. Studentene gir uttrykk for at digitale verktøy og medier er viktige hjelpemidler i deres studiehverdag, og utdanningstilbud der teknologi tas i bruk foretrekkes av flertallet. Studentene vektlegger også at bruk av teknologi gir legitimitet til utdanningen.

Teknologibruk og læring

På lærestedene tilrettelegges det først og fremst for bruk av teknologi som bedrer informasjonsflyten mellom student og lærested, som bruk av e-post og digitale læringsplattformer. Studentene bruker også hyppig søkeverktøy som Google og Wikipedia, og mange fagansatte legger til rette for at studentene kan laste ned forelesningsfoiler fra forelesninger. En del fagansatte legger også pensum ut digitalt. Mye av teknologibruken ser primært ut til å understøtte tradisjonell undervisning.

Teknologi som fremmer refleksjon og egenaktivitet brukes i liten grad. De studentene som har erfaringer med variert teknologibruk ser i stor grad ut til å mene at dette påvirker læring og kvalitet positivt. De framhever blant annet at teknologien gjør det enklere å samarbeide, bruken åpner for variasjon i studieformer og måter å lære på, og skriveprosesser blir enklere og kvalitativt bedre.

Tilrettelegging

Undersøkelsen indikerer at det (over en treårsperiode) er liten eller ingen endring i hvordan lærestedene jobber med tilrettelegging og implementering av bruk, det være seg tiltak som strategier og virkemidler, kompetanseheving og infrastruktur. Mange ledere satser fortsatt på ildsjeler til å drive arbeidet fremover. I tillegg ser det ut til at fagansatte har opplæringsbehov som ikke er dekket, og at kompetansehevingstiltak ikke alltid er tilpasset behovene. Det er bedre samsvar mellom studentenes behov for opplæring og hvilken opplæring de blir tilbudt, men også studentene har udekte opplæringsbehov.

Utfordringer

Undersøkelsen dokumenterer at høyere utdanning fortsatt har utfordringer både når det gjelder å utnytte teknologiens potensial som støtte for studenters læring, og i forhold til å sikre at studentene får noenlunde lik erfaring og kompetanse i bruk av digitale verktøy og medier i løpet av studietiden.

Rapporten kan også bestilles ved å sende en e-post til post@norgesuniversitetet.no

Kontaktinformasjon: For mer informasjon om undersøkelsen eller rapporten, kontakt: