Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Veiledning for sluttrapportering til prosjekter innen Digitalisering for læring

Sluttrapporteringen består av to deler: 1) Det skal skrives en sluttrapport (nettskjema) som skal gi en kort og formell beskrivelse av prosjektets prosesser og resultat. 2) I tillegg skal refleksjonsnotatet fra underveisrapporten ferdigstilles som en erfaringsbasert artikkel og leveres som vedlegg til sluttrapporten. For mer informasjon om selve artikkelen, se egen veiledning.

Prosjektets sluttrapport leveres to år etter prosjektoppstart. Rapporten skal inneholde kort og formell beskrivelse av prosjektets arbeidsprosess til sluttføring og kort oppsummere resultater og eventuell videreføring av prosjektet. Sluttrapportskjemaet vil bli tilgjengelig i Dikus prosjektplattform. Tilgang til skjemaet krever pålogging med brukernavn og passord, og prosjektene vil få nærmere beskjed om når rapporteringen skal skje. Skjemaet (malen) inneholder overordnede spørsmål som Diku ønsker svar på. For rapportskjemaet gjelder følgende:

  • Unngå enstavelsesord som eneste besvarelse i rapporten (f.eks Ja/Nei). De overordnede tema skal ha besvarelser som kort beskriver hva som er gjort til nå, kort oppsummering av resultater og samarbeid, og hvorvidt prosjektet videreføres etter prosjektperioden.
  • Refleksjoner, eventuelle faglige problemstilllinger og erfaringer skal ikke beskrives i sluttrapportskjemaet. Dette skal inn i den erfaringsbaserte artikkelen som skal legges som vedlegg til sluttrapporten. Sluttrapporten skal imidlertid ha en kort oppsummering av den erfaringsbaserte artikkelen. Denne oppsummeringen vil publiseres på prosjektets hjemmeside. 
  • Om det viser seg at prosjektet trenger mer tid til sluttføring enn opprinnelig satt, ta kontakt med prosjektets saksbehandler i Diku. For utsettelse på prosjektperiode på mer enn 3 måneder, kreves det skriftlig søknad til Diku med begrunnelse og videre aktivitetsplan. Søknaden skal være godkjent av ledelsen ved institusjon. Søknaden vil deretter bli behandlet av Diku.
  • Vi setter veldig pris på henvisning til referanser rundt eventuelle andre publiseringer/fagartikler som utvikles eller tenkes å produseres i etterkant av prosjektperioden om mulig.

Sluttregnskap

  • Sluttregnskap skal gjenspeile det opprinnelige budsjett med de aktiviteter som står oppført. Vi vil her se på aktivitetenes kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. Sluttregnskapet kan oppføres i det opprinnelige budsjett ved å opprette en ny kolonne for sluttregnskap . For å se et eksempel, se vedlagt presentasjon av Ida Grepperud fra Høstkonferansen 2016
  • Utskriving fra Agresso godkjennes ikke som sluttregnskap for prosjektet.
  • Eventuell restsum kan søkes om å brukes til andre forhold i tilknytning til prosjektet. Ta kontakt med Diku om dette er aktuelt for ditt prosjekt.

Hva blir sluttrapporten brukt til?

Når sluttrapport er levert vil den behandles av prosjektets saksbehandler som vil gi tilbakemelding til prosjektets kontaktpersoner. Behandlingstiden er vanligvis fra 14 dager til ca. en måned. Når sluttrapporten og den erfaringsbaserte artikkelen er godkjent, vil prosjektet anses som gjennomført av Diku. Sluttrapporten er kun til internt bruk hos Diku. Diku vurderer sluttrapportene som viktig dokumentasjon på prosjektets arbeid, arbeidsprossesser og resultater. Innholdet brukes både som dokumentasjon til Kunnskapsdepartementet, tilknyttet erfaringsdeling i sektoren, og internt i Diku i tilknytning til evaluering av programmer etc. 

For andre spørsmål knyttet til rapportering, kontakt prosjektets saksbehandler. Saksbehandler står oppført på prosjektets nettside hos Diku.