Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Veiledning for sluttrapportering til Norgesuniversitetet

Sluttrapporteringen består av to deler: Det skal skrives en sluttrapport som skal gi en kort og formell beskrivelse av prosjektets prosesser og resultat. I tillegg skal refleksjonsnotatet fra underveisrapporten ferdigstilles som en artikkel og vedlegges sluttrapport. For mer informasjon om selve artikkelen, se egen veiledning.

Prosjektets sluttrapport leveres to år etter prosjektoppstart. Rapporten skal inneholde kort og formell beskrivelse av prosjektets arbeidsprosess til sluttføring og kort oppsummere resultater og eventuell videreføring av prosjektet. Sluttrapporten ligger som mal på prosjektets hjemmeside hos Norgesuniversitetet. For å få tilgang på rapporten, må det logges inn med brukernavn og passord på Norgesuniversitetets hjemmeside. Malen inneholder overordnede spørsmål som Norgesuniversitetet ønsker svar på.

  • Unngå enstavelsesord som eneste besvarelse i rapporten (f.eks Ja/Nei). De overordnede tema skal ha besvarelser som kort beskriver hva som er gjort til nå, kort oppsummering av resultater og samarbeid, og hvorvidt prosjektet videreføres etter prosjektperioden.
  • Refleksjoner, eventuelle faglige problemstilllinger og erfaringer skal ikke beskrives i rapporteringen. Dette skal inn i den endelige artikkelen som skal legges som vedlegg i sluttrapporten. Sluttrapporten skal imidlertid ha en kort oppsummering av den ferdige artikkelen. Denne oppsummeringen vil publiseres på prosjektets hjemmeside. Felt for dette vil vises i mal for sluttrapportering.
  • Om det viser seg at prosjektet trenger mer tid til sluttføring enn opprinnelig satt, ta kontakt med prosjektets saksbehandler ved Norgesuniversitetet. For utsettelse på prosjektperiode på mer enn 3 måneder, kreves det skriftlig søknad til Norgesuniversitetet med begrunnelse og videre aktivitetsplan. Søknaden skal være godkjent av ledelsen ved institusjon. Søknaden vil deretter bli behandlet av Norgesuniversitetet.
  • Vi setter veldig pris på henvisning til referanser rundt eventuelle andre publiseringer/fagartikler som utvikles eller tenkes å produseres i etterkant av prosjektperioden om mulig.

Sluttregnskap

  • Sluttregnskap skal gjenspeile det opprinnelige budsjett med de aktiviteter som står oppført. Vi vil her se på aktivitetenes kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. Sluttregnskapet kan oppføres i det opprinnelige budsjett ved å opprette en ny kolonne for sluttregnskap . For å se et eksempel, se vedlagt presentasjon av Ida Grepperud fra Høstkonferansen 2016
  • Utskriving fra Agresso godkjennes ikke som sluttregnskap for prosjektet.
  • Eventuell restsum kan søkes om å brukes til andre forhold i tilknytning til prosjektet. Ta kontakt med Norgesuniversitetet om dette er aktuelt for ditt prosjekt.

Hva blir sluttrapporten brukt til?

Når sluttrapport er levert vil den behandles av prosjektets saksbehandler som vil gi tilbakemelding til prosjektets kontaktpersoner. Behandlingstiden er fra 14 dager til maks en måned. Når sluttrapport og refleksjonsartikkel er godkjent, vil prosjektet anses som gjennomført av Norgesuniversitetet. Sluttrapporten er kun til internt bruk hos Norgesuniversitetet. Norgesuniversitetet anser sluttrapportene som viktig dokumentasjon på prosjektets arbeid, arbeidsprossesser og resultater. Denne dokumentasjonen er en viktig kilde for oss som kunnskapsforvalter. Rapportenes innhold brukes som dokumentasjon til Kunnskapsdepartementet og til erfaringsdeling i sektoren. Sluttrapportene er også viktig dokumentasjon i evalueringsarbeidet Norgesuniversitetet gjør av seg selv, og de bidrar med viktig kunnskap om arbeidet som gjøres ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

For andre spørsmål knyttet til rapportering, kontakt prosjektets saksbehandler. Saksbehandler står oppført på prosjektets hjemmeside hos Norgesuniversitetet. For teknisk hjelp med rapportskjema, kontakt Kåre Slettnes.