Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Veiledning for refleksjonsnotat og erfaringsbasert artikkel fra prosjekter

Dikus utviklingsmidler tilknyttet programmet Digitalisering for læring er rettet mot tre tematisk avgrensede områder:

 • aktiv læring
 • digitale læringsformer for arbeidslivet
 • digital vurdering

Innenhvert av disse områdene, skal midlene benyttes til aktivitet som har til hensikt å:

 1. fremme utforsking og utvikling av pedagogisk praksis innen det valgte området ved lærestedene
 2. kunne utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice innen det valgte området for målgruppene i sektoren:
  • lærestedenes undervisere, prosjektmiljøer, støttefunksjoner og utdanningsledelse
  • Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter og interessenter innen høyere utdanning

Dokumentasjon av erfaringer fra prosjektene

Prosjektenes ansvar i forbindelse med punkt 2 over innebærer følgende leveranser, i to trinn:

 • Et refleksjonsnotat på ca. 2500 ord, som drøfter foreløpige erfaringer. Notatet er «work-in-progress» og har Diku og de andre prosjektene innen samme tema som målgruppe. Refleksjonsnotatet leveres via Dikus prosjektplattform som vedlegg til underveisrapporten. Diku har etablert ekspertgrupper som representerer nasjonal kompetanse innen hvert av disse temaene. Gruppene inngår i arbeidet med å følge opp prosjektene, og bidrar blant annet med korte skriftlig tilbakemeldinger om videre utvikling av notatene. Notatene legges så fram i et "skriveseminar" for de aktuelle prosjektene i tilknytning til Dikus høstseminar i Tromsø (tidligere Norgesuniversitetets Høstkonferanse). Tilbakemeldingene vil være nyttige innspill i prosjektenes arbeid med å videreutvikle notatene til erfaringsbaserte artikler. Refleksjonsnotatene må være levert for at underveisrapporteringen skal godkjennes.
 • En erfaringsbasert artikkel på ca. 5000 ord ved prosjektavslutning, som videreutvikler analyser og drøftinger fra refleksjonsnotatet. Artikkelen har sektoren som målgruppe og leveres som vedlegg til prosjektets sluttrapport på Dikus prosjektplattform. Den erfaringsbaserte artikkelen vil kunne inngå i Dikus arbeid med kunnskapsformidling på nett og papir, inkludert i Dikus skriftserie om erfaringer høstet fra utviklingsprosjektene. Artikkelen skal ved levering fylle kravene (se nedenfor) og være språklig bearbeidet og ferdig for publisering. Den må være godkjent for at sluttrapporteringen skal bli godkjent.

Krav til erfaringsbasert artikkel

Refleksjonsnotat og erfarngsbasert artikkel er forskjellig fra rapporteringen. Underveis- og sluttrapporten, som beskriver avvik, framdrift, regnskap osv. er egne leveranser beskrevet separat. Den erfaringsbaserte artikkelen derimot, skal innenfor sitt tematiske område dokumentere lærdommer og erfaringer fra prosjektet med overføringsverdi til andre som enten skal gjennomføre lignende pedagogisk utviklingsarbeid, oftest innen andre fagområder, eller som skal utvikle kunnskapsgrunnlag, policy og rådgiving innen det enkelte tematiske området.

Derfor må artikkelen eksemplifisere overførbare, generaliserbare og systemiske forhold, knyttet til pedagogikk, teknologi, organisering og institusjonelle rammevilkår. Nærmere bestemt skal den diskutere og utdype følgende seks spørsmål:

 • Hvilke pedagogiske utfordringer skulle prosjektet løse eller utforske innenfor sitt tematiske område, med utgangspunkt i studietilbudets læringsutbyttebeskrivelse?
 • Hva er helheten av læringsdesign (læringsaktiviteter, vurderingsformer og organisering) som det derfor har vært prosjektets mål å redesigne eller utvikle helt eller delvis?
 • Hvordan og hvorfor inngår hvilken teknologi i de redesignede eller nyutviklede læringsaktivitetene eller vurderingsformene?
 • Hvilken måloppnåelse har prosjektet hatt så langt?
 • Hvilke institusjonelle faktorer, som organisasjon, ledelse, strategi, støttefunksjoner, policy, organisasjonskultur, pedagogisk og digital kompetanse eller andre forhold har vært spesielt viktige for måloppnåelsen, alternativt har spesielt hemmet denne? I det siste tilfelle, hvordan har prosjektet håndtert slike faktorer?
 • Basert på punktene over, hvilke fire-fem overordnede anbefalinger eller råd gir prosjekterfaringene grunnlag for?

Tekstene skal følge APAs stiler for referanser og sitering.

Bruk av artikler

Erfaringsbaserte artikler fra prosjektene vil kunne bli publisert i utgaver av Dikus skriftserie viet utviklingsarbeid fra de tematiske områdene. De vil også kunne bli publisert på Dikus nettsted.

Artikler fra prosjekter finansiert av Diku vil gjøres tilgjengelig under Creative Commons-lisens BY-NC-ND. Det betyr at de kan publiseres ikke-kommersielt i alle medier gitt at de ikke endres og at forfatteren krediteres.

Dikus program Digitalisering for læring finansierer ikke forskning for prosjektdeltakere. De erfaringsbserte artiklene er derfor ikke vitenskapelig publisering. Forfattere vil imidlertid kunne omarbeide og få fagfellevurdert sine artikler til vitenskapelig publisering.