Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Veiledning for underveis refleksjonsnotat og sluttartikkel fra prosjekter

Norgesuniversitets utviklingsmidler rettes mot tre prioriterte, tematisk avgrensede områder:

 • aktiv læring
 • digitale læringsformer for arbeidslivet
 • digital vurdering

Hensikten med prioriteringen, for hvert tematiske område, er å:

 1. fremme utforsking og utvikling av pedagogisk praksis innen området ved lærestedene
 2. kunne utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice innen området for målgruppene i sektoren:
  • lærestedenes undervisere, prosjektmiljøer, støttefunksjoner og utdanningsledelse
  • Kunnskapsdepartementet og andre myndigheter og interessenter innen høyere utdanning

Dokumentasjon av erfaringer fra prosjektene

Prosjektenes ansvar i forbindelse med punkt 2 over innebærer følgende leveranser, i to trinn:

 • Et refleksjonsnotat på ca. 2500 ord, som drøfter foreløpige erfaringer. Notatet er «work-in-progress» og har Norgesuniversitetet og de andre prosjektene innen samme tema som målgruppe. Det leveres på Norgesuniversitetets prosjektnettsted sammen med underveisrapporteringen. Norgesuniversitetet har opprettet ekspertgrupper som representerer nasjonal kompetanse for hvert tema. De vil gi en kort skriftlig tilbakemelding om videre utvikling av notatet. Notatet legges så fram i et seminar for de aktuelle prosjektene i tilknytning til Norgesuniversitetets høstkonferanse. Ekspertgruppene vil i den forbindelse bidra med tilbakemeldinger om videre utvikling av refleksjonsnotatet til ferdig artikkel. Refleksjonsnotatet må være levert for at underveisrapporteringen skal bli godkjent.
 • En artikkel på ca. 5000 ord ved prosjektavslutning, som videreutvikler analyser og drøftinger fra refleksjonsnotatet. Artikkelen har sektoren som målgruppe. Den leveres på Norgesuniversitetets prosjektnettsted sammen med sluttrapporteringen. Artikkelen vil inngå i Norgesuniversitetets kunnskapsformidling på nett og papir, inkludert i Norgesuniversitetets skriftserie om kunnskap høstet fra utviklingsprosjektene innen dens tematiske område. Artikkelen skal ved levering fylle kravene (se nedenfor) og være språklig bearbeidet og ferdig for publisering. Den må være godkjent for at sluttrapporteringen skal bli godkjent.

Krav til endelig artikkel

Refleksjonsnotat og endelig artikkel er forskjellig fra rapporteringen. Underveis- og sluttrapporten, som beskriver avvik, framdrift, regnskap osv. er egne leveranser beskrevet separat. Artikkelen derimot, skal innenfor sitt tematiske område dokumentere lærdommer og erfaringer fra prosjektet med overføringsverdi til andre som enten skal gjennomføre lignende pedagogisk utviklingsarbeid, oftest innen andre fagområder, eller som skal utvikle kunnskapsgrunnlag, policy og rådgiving innen det enkelte tematiske området.

Derfor må artikkelen eksemplifisere overførbare, generaliserbare og systemiske forhold, knyttet til pedagogikk, teknologi, organisering og institusjonelle rammevilkår. Nærmere bestemt skal den diskutere og utdype følgende seks spørsmål:

 • Hvilke pedagogiske utfordringer skulle prosjektet løse eller utforske innenfor sitt tematiske område, med utgangspunkt i studietilbudets læringsutbyttebeskrivelse?
 • Hva er helheten av læringsdesign (læringsaktiviteter, vurderingsformer og organisering) som det derfor har vært prosjektets mål å redesigne eller utvikle helt eller delvis?
 • Hvordan og hvorfor inngår hvilken teknologi i de redesignede eller nyutviklede læringsaktivitetene eller vurderingsformene?
 • Hvilken måloppnåelse har prosjektet hatt så langt?
 • Hvilke institusjonelle faktorer, som organisasjon, ledelse, strategi, støttefunksjoner, policy, organisasjonskultur, pedagogisk og digital kompetanse eller andre forhold har vært spesielt viktige for måloppnåelsen, alternativt har spesielt hemmet denne? I det siste tilfelle, hvordan har prosjektet håndtert slike faktorer?
 • Basert på punktene over, hvilke fire-fem overordnede anbefalinger eller råd gir prosjekterfaringene grunnlag for?

Tekstene skal følge APAs stiler for referanser og sitering.

Bruk av artikler

Artikler fra prosjektene vil bli publisert i utgaver av Norgesuniversitetets skriftserie viet kunnskap fra de tematiske områdene. De vil også bli publisert på Norgesuniversitetets nettsted.

Artikler fra prosjekter finansiert av Norgesuniversitetet vil gjøres tilgjengelig under Creative Commons-lisens BY-NC-ND. Det betyr at de kan publiseres ikke-kommersielt i alle medier gitt at de ikke endres og at forfatteren krediteres.

Norgesuniversitetet finansierer ikke forskning for prosjektdeltakere. Artikler fra prosjekter finansiert av Norgesuniversitetet er ikke vitenskapelig publisering. Forfattere vil imidlertid kunne omarbeide og få fagfellevurdert sine artikler til vitenskapelig publisering.