Du er her

Kriterier for tildeling av Norgesuniversitetets prosjektmidler

I henhold til Kunnskapsdepartementets føringer, lyser Norgesuniversitetet ut prosjektmidler for 2018 innen samme tre prioriterte tematiske områder som for 2017:

Hensikten med prioriteringen, for hvert tematiske område, er å:

  • fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene
  • utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice for målgruppene i sektoren:
    • lærestedenes undervisere, prosjektmiljøer, støttefunksjoner og utdanningsledelse
    • departementet og andre myndigheter og rammesettere innen høyere utdanning

Norgesuniversitetet har opprettet ekspertgrupper som representerer nasjonal kompetanse innen hvert prioriterte område. Ekspertgruppene vil følge opp prosjektenes dokumentasjonsarbeid.

Nedenfor gjøres rede for de overordnede retningslinjene som gjelder for prosjekter innen alle tre områder. Deretter utdypes de faglige kravene som stilles til søknader innen hvert av de tre områdene. 

Neste: Overordnede retningslinjer