Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Totalkvalitetsledelse-institusjonssamarbeid og Fjernundervisning

HiBu søkte om midler for prosjektet i 2004. Det ble ikke innvilget. HiT og HiBu har likevel i 2004 gjennomført viktige oppgaver som utgjør ca. 30% av den opprinnelige plan. Det er publisert en bok ”Dugelige organisasjoner” av HiT og TQM Center i Porsgrunn, og HiBu har produsert og er i ferd med å prøve ut 4 fjernforelesninger på studenter ved HiBu og Riga Technical University i Riga. HiT og HiBu søker om midler for å sluttføre prosjektet i løpet av 2005 og første halvår 2006.
Formålet er å utvikle og utprøve – for senere å levere – fjernundervisning i Totalkvalitetsledelse i kombinert campus/fjernundervisning til Høgskoler og bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen skal kunne foregå på norsk og engelsk og kan settes sammen til et omfang på fra 6 til 15 ECTS. Slike kurs inngår i dag i grunnundervisningen for studenter ved HiT, HiBu og HiB med 6 ECTS og med 15 ECTS i to Mastergrader i Entreprenørskap og Innovasjon – en i Innovation Net (vedlegg 1) og en ved Riga Technical University i Riga.(Vedlegg 2). Partene har på dette grunnlag gode muligheter for å utvikle og prøve ut fjernundervisning på norsk og engelsk.
Den faglig/pedagogiske utvikling er lagt opp etter følgende modell:

Hver modul gir en innledning til emnet som er strukturert slik at studentene får oversikt over hovedelementene i vedkommende modul. Innenfor hver modul vil det etter studentenes eget valg ligge muligheter for fordypning. På den måten sikrer vi oss at det ikke oppstår ”ubevisste hull” i studentens kunnskap , samtidig som vi gir anledning til personlige fordypningsvalg. Siden Totalkvalitetsledelse er et fag med et bredt praksisgrunnlag vil det i hver ”verktøykasse” innenfor en modul finnes ”Best case” beskrivelser og videodemonstrasjoner.
I 2005 vil utvikling og utprøving fortsette og mot slutten av 2005 vil de første ”leveranser” til andre høgskoler og bedrifter kunne finne sted. Disse planene inngår i opprettelse av et prosjekt ”Ledelse Telemark” våren 2005. Ledelse Telemark vil etablere et kompetansenettverk mellom bedrifter og offentlige virksomheter der Totalkvalitetsledelse blir et viktig kompetanseelement. Faget inngår også i planene for etablering av et Masterstudium i Systems Engineering ved HiBu. Mastergraden i Systems Engineering vil medføre et tett samarbeid mellom HiBu og stedets lokale industri.
Partene sitter i dag med et vidt spekter av undervisningserfaring og pedagogisk materiale. Samlet har de også oversikt over og kontakt med ledende miljøer og virksomheter, som anvender fagets kunnskaper i egen virksomhet. Noen av disse er verdensledende anvendere av kunnskapene innen kvalitetsledelse. Målet for samarbeidet er å utvikle et undervisningsopplegg av internasjonal standard.
Prosjektet gir en unik mulighet til å utvikle og utprøve nettbasert undervisning for institusjonsstudenter, geografisk spredte studenter, og studenter med ulik kulturell bakgrunn. Resultatene fra dette prosjektet vil mht. den datamessige delen vil kunne benyttes i andre fag ved høgskolene som f.eks. undervisningen i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ( 60 ECTS) ved HiBu. Her er studentene spredt i mange land.

Regionssamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold arbeider med å utvikle teknologien rundt fjernundervisning og bruk av bl.a. IP telefoni. Det vises til http://www.btvregion.no/prosjekter/ikt/telefoni.

Sluttresultater

Den opprinnelige utviklingsmodellen fra søknaden i 2005 var god og er blitt videreutviklet i løpet av prosjektet. Alt presentasjonsmateriale er blitt vesentlig forbedret pedagogisk og visuelt. Forelsningskvaliteten er bedret både i klasserom og som fjernundervisning. Resultatene gir grunnlag for virksomhet også i bedriftsmarkedet.

Kontaktperson

Rolf Qvenild
Telefon: 
32869691/91694788

Studietilbud som utvikles