Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Entreprenørskapsmidler

På vegne av Kunnskapsdepartementet lyste Norgesuniversitetet ut prosjektmidler for å øke kvaliteten og utbredelsen av undervisning i entreprenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning i årene 2010-2014.

Regjeringen la i 2009 frem handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009 – 2014.

Målet var å øke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet, og gjøre Norge ledende innenfor entreprenørskap i utdanning internasjonalt.

Prosjektmidler 2010-2014

I forbindelse med handlingsplanen har Norgesuniversitetet på vegne av Kunnskapsdepartementet lyst ut prosjektmidler for å øke kvaliteten og utbredelsen av undervisning i entreprenørskapsrelaterte emner i høyere utdanning hvert år fra 2010 – 2014. Tilsammen kr. 19,65 mill. Henholdsvis

  • 2010: 4,4 mill kr.
  • 2011: 4,45 mill kr.
  • 2012: 4,5 mill kr.
  • 2013: 3,6 mill kr.
  • 2014: 2,7 mill kr.

Utlysningene har lagt vekt på at Tildelingene skal primært stimulere til utvikling og styrking av det faglige personalets kompetanse innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Det vil imidlertid også kunne gis støtte til utvikling evt. videreutvikling av studietilbud, for å få fram gode eksempler på hvordan entreprenørskap og innovasjon kan varig forankres og integreres i ulike type utdanninger.

Fra 2012 har det også blitt lagt vekt på å prioritere gode søknader fra miljø og fag som tradisjonelt ikke har kommet så langt på feltet. Vi vil også stimulere til prosjekt som samarbeider med andre fagmiljø på egen eller annen institusjon.

Anbefalinger for veien videre

NIFU og Østlandsforskning har fulgt satsningen på entreprenørskap i utdanningen gjennom et følgeforskningsprosjekt. En viktig del av dette prosjektet har vært å evaluere handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. Sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen finnes her: Entreprenørskapsutdanning i Norge - status og veien videre.

Anbefalinger for veien videre med satsning på entreprenørskap i høyere utdanning finnes på s. 69 i rapporten.

Oversikt over entreprenørskapsprosjekter

Her følger oversikt over entreprenørskapsprosjektene som har fått støtte i satsningsperioden 2010 - 2014.

Klikk på overskriftene "Entreprenørskap 2010", "Entreprenørskap 2011" eller "Entreprenørskap 2012" for nærmere informasjon om de respektive utlysningene, og prosjektene som har fått støtte.

Entreprenørskapsmidler

Entreprenørskap 2014

Nr Prosjekttittel Kontaktperson Institusjon
E02/2014 MOOC i innovasjon,entreprenørskap og internasjonal kommersialisering
Frank Larsen
Høgskolen i innlandet
E03/2014 Entreprenørskap i praksis- Studentbedrift i fokus
Irene Thorsplass
Høgskolen i innlandet
E05/2014 Integrering av innovasjon og entreprenørskap i grønne utdanninger
Jorunn Grande
Nord universitet
E09/2014 Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse, TEKOM
Monica Storvik
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E12/2014 Studentbedrift på nett: Entreprenørskap og innovasjon i en digital verden
Ingrid Holmboe Høibo
Universitetet i Sørøst-Norge
E14/2014 Musikalsk entreprenørskap - mellom børs og katedral
Eirik Birkeland
Norges musikkhøgskoleNorges musikkhøgskole

Entreprenørskap 2013

Nr Prosjekttittel Kontaktperson Institusjon
E02/2013 Innovasjon og entreprenørskap- utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester
Monika Gullslett
Universitetet i Sørøst-Norge
E09/2013 Utvikling av pedagogisk verksted for entreprenørskap i lærerutdanningene
Inger Karin Røe Ødegård
Høgskolen på Vestlandet
E11/2013 Entreprenørskap i vernepleierutdanning
Hans A. Hauge
Universitetet i Sørøst-Norge
E14/2013 Samarbeidskompetanse og innovasjon
Bjørn Sortland
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E19/2013 Mentorrollen som element i entreprenøriell ekspertise
Elin Kubberød
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNorges miljø- og biovitenskapelige universitet

Entreprenørskap 2012

Nr Prosjekttittel Kontaktperson Institusjon
E06/2012 Entreprenøriell undervisning i høgere utdanning
Ingrid Tvete
Høgskolen i innlandet
E09/2012 Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger
Anne Wally Ryan
Nord universitet
E10/2012 Nasjonalt nettverk for entreprenørskap i lærerutdanningene
Inger Karin Røe Ødegård
Høgskolen på Vestlandet
E12/2012 Innovasjon i helse og omsorg
Are Branstad
Universitetet i Sørøst-Norge
E13/2012 Kompetanseheving i entreprenørskap
Britt Loven Ølnes
Høgskulen i Volda
E15/2012 Entreprenørskap i kunst og design
Siren Tjøtta
Kunsthøgskolen i OsloKunsthøgskolen i Oslo
E17/2012 Venture Cup som kompetansegivande kurs i entreprenørskap
Arild Aspelund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E21/2012 Med orientekspressen inn i næringslivet
Arild Engelsen Ruud
Universitetet i Oslo

Entreprenørskap 2011

Nr Prosjekttittel Kontaktperson Institusjon
E05/2011 Brukerorientert helseinnovasjon og sosialt entreprenørskap gjennom SELISE
Janne Dugstad
Universitetet i Sørøst-Norge
E16/2011 Innovative lærings- og utviklingsprosesser ved lærer- og teknologiutdanningene ved HIST
Jardar Cyvin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E24/2011 Entreprenørskap og innovasjon knyttet til frivillig sektor og den tredje verden
Magne Supphellen
NLA HøgskolenNLA Høgskolen
E31/2011 Pedagogisk entreprenørskap i praksis
Elisabeth Nilsen
Nord universitet
E34/2011 Entreprenørskap, intraprenørskap og forskningsbasert næringsutvikling i Nord-Områdene
Lene Foss
UiT Norges arktiske universitet
E35/2011 Integrering av entreprenørskap og innovasjon som fagområde i alle studieprogrammer ved UMB
Anders Lunnan
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNorges miljø- og biovitenskapelige universitet

Entreprenørskap 2010

Nr Prosjekttittel Kontaktperson Institusjon
E02/2010 Utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i lærerutdanningen
Inga H. Andreassen
Høgskolen på Vestlandet
E03/2010 Innovasjon og forretningsutvikling
Arnt Farbu
Universitetet i Sørøst-Norge
E06/2010 Innovasjon og entreprenørskap i bioteknologiutdanningen
Guri Eggset
Høgskolen i innlandet
E15/2010 Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedmarksregionen
Brita Børve
OsloMet
E17/2010 Innovasjon og entreprenørskap ved helse og sosialfagsutdanningene
Nina Kathleen Ford
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
E20/2010 Teknologibasert entreprenørskap
Are Branstad
Universitetet i Sørøst-Norge
E25/2010 iHum - Humanister i innovasjon
Annlaug Bjørsnes
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet