Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet

Et 5+5 studiepoengs masterkurs deltid for jordmødre og helsesøstre med en komponent LARC og en komponent ungdomsseksualitet

Prosjektets overordnede målsetting er å kunne tilby et 60% digitalisert videreutdanningstilbud på masternivå for både helsesøstre og jordmødre som ønsker kompetanse for forskrivningsrett av langtidsvirkende reverserbare prevensjonsmidler (LARC). Vi ønsker å benytte fleksible og innovative løsninger for en forskningsbasert og praktisk orientert læringsmulighet for begge profesjonene. Dette er viktig for å bidra til et styrket grunnlag for ny praksis hvor også de unge brukerne av helsetjenester har reell tilgang til å ta informerte valg fra hele spekteret av tilgjengelige prevensjonsmidler.

Samtidig er det en målsetting å benytte de mulighetene for systematikk som ligger i digitale løsninger, for teknologisk støttet læringsanalyse som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom analyser av blant annet sammenhenger mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte. Det er på sikt som en del av dette arbeidet ønskelig å utvikle kombinasjoner av e-campus læring og campus-basert læring, som øker læringsutbytte og kursgjennomføring med student-tilfredshet.

Selvbestemt prevensjon for brukere er et hovedprinsipp i prevensjonsveiledningen. Dette er også en del av vår nasjonale strategi for seksuell helse (2017-2023) Alle kvinner i fertil alder skal kunne benytte den metoden som til enhver tid passer best for den enkelte. Det er viktig at praksis kan følge opp behovet i samfunnet for at det reelle utvalget prevensjonsmidler faktisk er tilgjengelig. Tenåringsjenter og unge voksne kvinner har så langt i praksis fått utilstrekkelig tilgang til hele spekteret prevensjonsmidler. Dette kan nå endres positivt.

Nye studietilbud til profesjonsutøvere i praksis kan bidra til å redusere dagens begrensninger i lavterskeltilbud til blant annet unge. Krav til kunnskapsbasert praksis innebærer at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) som kontekstuelt fagområde for "LARC-tilgjengeliggjøring", er vesentlig for å unngå en ren teknifisering av tjenester. Det stilles høye krav til teori og praksis. Disse studietilbudene bør derfor kunne tilbys med den fleksibilitet og variasjon i læringsprosessene, som en kombinasjon av primært digitalt baserte læringsmuligheter men også samlinger for blant annet praktiske øvelser kan gi.

Læringsanalyse kan brukes til systematiske forbedringer av pedagogiske tilnærminger. Norges fremste miljø på teknologistøttet læringsanalyse er Nasjonalt kompetansesenter på læring og teknologi, SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) ved Universitetet i Bergen (UIB). De kan, med sin kompetanse og teknologi, bidrar til at ellers til dels overveldende datamengder, ved sofistikert teknologi-støtte, kan systematiseres for meningsfulle og nyttige analyser. Den internasjonale diskusjonen om læringsanalyse er tverrfaglig. Diskusjonen drives av forskere og fagpersoner både innen informatikk og utdanning.

Prosjektet bygger på et eget masteremne om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Masterutdanningen i jordmorfag. Det bygger også på erfaringer i et tidligere NUV-støttet prosjekt "Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

I de samlingsbaserte campusundervisningsdelene vil blant annet flipped classroom benyttes. Dette prosjektet ønsker å tilstrebe samsvar mellom det studentene skal lære (uttrykt i læringsutbytte-beskrivelsene), vurderingsformene som vil benyttes, og læringsaktivitetene som studentene skal gjennomføre for å oppnå læringsutbyttet. Vi ønsker å ha en kunnskapsrelatert åpen delingskultur som også bidra til delingskultur blant nye studenter.

Dette prosjektet ønsker å bidra til utdanningskvalitet både gjennom faglig innhold og variasjon i pedagogiske virkemidler, samt gjennom metodisk systematisk grunnarbeid for å benytte de mulighetene teknologistøttet læringsanalyse kan gi til kvalitetsutvikling i digitale undervisningstilbud.

Kontaktperson

Ann-Karin Valle
førstelektor
Telefon: 
41280060

Studietilbud som utvikles