Du er her

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - selvbestemt prevensjon - ungdomsseksualitet

Et 5+5 studiepoengs masterkurs deltid for jordmødre og helsesøstre med en komponent LARC og en komponent ungdomsseksualitet

Prosjektets overordnede målsetting er å kunne tilby et 60% digitalisert videreutdanningstilbud på masternivå for både helsesøstre og jordmødre som ønsker kompetanse for forskrivningsrett av langtidsvirkende reverserbare prevensjonsmidler (LARC). Dette vil kunne tas som to separate 5-studiepoengs kurs på deltid. Vi ønsker å benytte fleksible og innovative løsninger for en forskningsbasert og praktisk orientert læringsmulighet for begge profesjonene. Dette er viktig for å bidra til et styrket grunnlag for ny praksis hvor også de unge brukerne av helsetjenester har reell tilgang til å ta informerte valg fra hele spekteret av tilgjengelige prevensjonsmilder. Samtidig er det en målsetting å benytte de mulighetene for systematikk som ligger i digitale løsninger, for teknologisk støttet læringsanalyse som grunnlag for kvalitetsutvikling gjennom analyser av blant annet sammenhenger mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte. Det er på sikt som en del av dette arbeidet ønskelig å utvikle kombinasjoner av e-campus læring og campus-basert læring, som øker læringsutbytte og kursgjennomføring med student-tilfredshet.

Selvbestemt prevensjon for brukere er et hovedprinsipp i prevensjonsveiledningen. Dette er også en en del av vår nasjonale strategi for seksuell helse (2017-2023) Alle kvinner i fertil alder skal kunne benytte den metoden som til enhver tid passer best for den enkelte. Det er viktig at praksis kan følge opp behovet i samfunnet for at det reelle utvalget prevensjonmidler faktisk er tilgjengelig. Tenåringsjenter og unge voksne kvinner har så langt i praksis fått utilstrekkelig tilgang til hele spekteret  prevensjonsmidler. Dette kan nå endres positivt. Nye studietilbud til profesjonsutøvere i praksis kan bidra til å redusere dagens begrensninger i lavterskeltilbud til blant annet unge. Krav til kunnskapsbasert praksis innebærer at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter(SRHR) som kontekstuelt fagområde for "LARC-tilgjengeliggjøring", er vesentlig for å unngå en ren teknifisering av tjenester. Det stilles høye krav til teori og praksis. Disse studietilbudene bør derfor kunne tilbys med den fleksibilitet og variasjin i læringsprosessene, som en kombinasjon av primært digitalt baserte læringsmuligheter men også samlinger for blant annet praktiske øvelser kan gi.

Læringsanalyse kan brukes til systematiske forbedringer av pedagogiske tilnærminger. Norges fremste miljø på teknologistøttet læringsanalyse er Nasjonalt kompetansesenter på læring og teknologi, SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) ved Universitetet i Bergen (UIB). De kan, med sin kompetanse og teknologi, bidrar til at ellers til dels overveldende datamengder, ved sofistikert teknologi-støtte, kan systematiseres for meningsfulle og nyttige analyser. Den internasjonale diskusjonen om læringsanalyse er tverrfaglig. Diskusjonen drives av forskere og fagpersoner både innen informatikk og utdanning. For HiOAs fagmiljø innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, er det gledelig at i dette prosjektet er sikret samarbeid med fagmiljøet ved SLATE/UIB, ledet av Barbara Wassen. Forskning relatert til etikk og personvern på dette til dels nye feltet har nå kommet så langt at vi med større kunnskap om sikkerhetog personvern kan benytte mulighetene som ligger.i læringsanalyse.

Aktiviteter og tiltak er primært todelt selv om flere komponenter gjensidig vil styrke utviklingsprosessene.

Del I er direkte rettet mot inngående kunnskap om Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon. Her inngår fire hovedelementer: 1) Innføring i grunnleggende begreper og forståelsesrammer for å fremme seksuell helse og rettigheter. 2) Inngående kunnskap om prevensjonsmilder, inkludert Langtidsvirkende reverserbare prevensjonsmilder. 3) Veiledning og kommunikasjon om seksualitet 4) Inngående kunnskap om Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter relatert til mangfold og ulike brukergrupper, ungdom, sårbarhet. Denne del I vil først tilbys høsten 2017.

Del II vil spesielt handle om ung seksualitet. Inngående kunnskap om seksuell og reproduktiv helse relatert til ungdom. Nærmere informasjon kommer.

Prosjektet bygger på et eget masteremne om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Masterutdanningen i jordmorfag. Det bygger også på erfaringer i et tidligere NUV-støttet prosjekt "Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Primæraktiviteter i prosjektet er for del I SRHR og selvbestemt prevensjon(allerede påbegynt). Del I vil ha en noe større komponent på Læringsanalyse utvikling, som senere kan appliseres også i del II). Del II  vil ha en noe senere oppstart. Begge vil følge en utviklingsplan som inneholder: 1) utvikling av læringsmål og programplan. 2) utvikling av plan for faginnhold og  pedagogiske virkemidler. 3) Utvikling av plan for Læringsanalyse for pilotgjennomføring og revidering for andre gangs gjennomføring. 4) Utvikling av plan for evaluering, prosess-gjennomføring og resultatvurderinger. 5) rapporter, artikkelproduksjon.

Helt konkret er programplan og litteratur for del I godkjent. Det er bestemt at eksamen vil være digital samsrkiving i gruppe i digital plattform for wiki. 

Det arbeides med:

filmer (korte) av eksperter og fagutøvere, med relevant forskning og fag-formidling, individuelt og i gruppe. tilrettelegging av interaksjon relatert til pensum, relevante forskningsartikler via digitale quiz, case og refleksjonsoppgaver. planlegging og gjennomføring av systematikk i farmakologisk kunnskapsformidling, digitalt, samt relatert studentinteraksjon i webinar med relevant ekspertise. (plan for) vurdering av studentaktivitet, vurdering av studenttilfredshet, studentenes gjennomføring og prestasjonsnivå., læringsanalyse spesifikt av digital undervisning.

I de samlingsbaserte campusundervisningsdelene vil blant annet flipped classroom benyttes. Dette prosjektet ønsker å tilstrebe samsvar mellom det studentene skal lære (uttrykt i læringsutbytte-beskrivelsene), vurderingsformene som vil benyttes, og læringsaktivitetene som studentene skal gjennomføre for å oppnå læringsutbyttet. Vi ønsker å ha en kunnskapsrelatert åpen delingskultur som også bidra til delingskultur blant nye studenter.

Dette prosjektet ønsker å bidrat til utdanningskvalitet både gjennom faglig innhold og variasjon i pedagogiske virkemidler, samt gjennom metodisk systematisk grunnarbeid for å benytte de mulighetene teknoligistøttet læringsanalyse kan gi til kvalitetsutivkling i digitale undervisningstilbud.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Kontaktperson

Ann-Karin Valle
førstelektor
Telefon: 
41280060

Studietilbud som utvikles