Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

SAMGen: StudentAktivt undervisningsopplegg innen Medisinsk Genetikk

Utvikling og implementering av et studentaktivt undervisningsopplegg innen medisinsk bruk av genteknologi med hovedfokus på ny sekvenseringsteknologi.

Hva skal gjøres?

Formålet med prosjektet er å utvikle og implementere et intensivt studentaktivt undervisningsopplegg innen fagområdet medisinsk genetikk basert på omfattende samarbeidslæring og bruk av digitale verktøy.

Implementeringen skal skje innenfor rammen av eksisterende bachelorutdanning i bioingeniørfag, og innpasses i et tverrfaglig eksisterende emne på 20 studiepoeng innen medisinsk laboratorieteknologi.

Hvordan det skal gjøres?

Vi skal utvikle et undervisningsopplegg rundt ulike praktiske, etiske og juridiske aspekter ved medisinsk bruk av høykapasitets-/genomsekvensering. Undervisningen vil inneholde høy grad av samarbeidslæring, inkludert case-basert problembasert undervisning (PBL), laboratoriearbeid, bruk av ulike digitale verktøy til dataanalyse, veiledning, studentstyrte seminarer/workshop og team basert læring (TBL), og vi vil utforske bruk av interaktive læringsrom.   

Hvorfor det skal gjøres?

Medisinsk bruk av genteknologi er i sterk utvikling. Ny sekvenseringsteknologi, der omfattende data fra individers genomer kan analyseres, er nå blitt et viktig verktøy innen biomedisinsk forskning.  Denne revolusjonerende teknologien er nå på full fart inn i helsetjenesten innen flere fagdisipliner, som medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi og kreftdiagnostikk.

Bioingeniørene er den yrkesgruppe innen helsetjenesten som ved endt utdanning får autorisasjon til å arbeide ved de medisinske laboratoriene. Det er derfor helt essensielt at dagens bioingeniører har en solid forståelse for ulike sider av medisinsk bruk av genteknologi generelt, og sekvenseringsteknologi spesielt.

Hvordan prosjektets resultater skal bidra til utdanningskvalitet?

Innholdsmessig vil undervisningsopplegget tilføre dagens bioingeniørutdanning en solid bolk om ulike sider av medisinsk bruk av genteknologi generelt, og høykapasitets-/ genom-sekvensering spesielt, inkludert tekniske og praktiske muligheter innen laboratoriediagnostikken.  

Pedagogisk vil opplegget bli et integrert undervisningsopplegg med høy grad av studentaktivitet, der studenter i team utforsker og lærer en ny teknologi og et nytt fagområde. Vi ønsker å samle metadata og registrere studentenes grad av læringsutbytte som en del av prosjektet for å undersøke kvaliteten i studieopplegget.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Kristin Solum Steinsbekk
Førsteammanuensis
Telefon: 
95270197

Studietilbud som utvikles