Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Optiker på et brett

Gjennom dette prosjektet planlegger vi å implementere en helhetlig undervisningsmodell der omvendt klasserom er sentralt gjennom hele bachelorløpet, og som fremmer et læringsfelleskap der studenten aktiviseres og engasjeres til læring og refleksjon både alene og ved samarbeidslæring. Det er et ønske at studenten skal utvikle kompetanse som er relevant og nødvendig for arbeidslivet i dag og i tida framover.  Den grunnleggende tanken bak prosjektet er å innføre ny teknologi for å øke fokus på veiledning, styrke studentaktive læringsformer og utvide bruken av digital vurderingsformer. Ved å introdusere læringsbrett som et grunnleggende verktøy samles alle digitale læringsressurser i ett enkelt brukergrensesnitt med et stort potensiale til å hjelpe studenten til å nå læringsutbyttene i studiet. Innføring av læringsbrett krever både en overordnet strukturell plan og en pedagogisk plan; aktiviteter i prosjektet inkluderer blant annet forankring og opplæring av underviserne i henhold til kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring, utvikling av læringsaktiviteter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene, utvikling av digitale læringsressurser og prosjektering av programvareløsninger.  Det er store forventninger til personer i dagens informasjonsbaserte samfunn. Ved å utdanne optikere som har høy digital kompetanse og samarbeids- og delingskultur, har de gode forutsetninger for et yrkesliv hvor det kreves kontinuerlig innhenting av ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse for å kunne utføre kunnskapsbasert praksis. Hovedformålet med prosjektet er å utvikle en helhetlig modell for undervisning og studentaktiv læring der omvendt undervisning og samarbeidslæring er viktige elementer. Med et pedagogisk gjennomarbeidet og strukturert undervisningsopplegg er det sannsynlig at studentene i større grad tar mer aktivt del i egen læring og får bedre utbytte av undervisningen. Videre frigjør det underviserne til andre læringsaktiviteter som å delta mer i studentenes kliniske arbeid, og til å bidra i diskusjoner og til studentenes refleksjon og fordypning. Bruk av læringsbrett innebærer bedre tilgang til studentaktive læringsformer og gir større fleksibilitet i studiesituasjonen.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 

Kontaktperson

Ellen Svarverud
Førsteamanuensis
Telefon: 
93413220

Studietilbud som utvikles