Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Nettbrett i praksisveiledning

Digitalisert observasjons- og veiledningsplattform i fremtidens lærerutdanning.

Prosjektet «Nettbrett i praksisveiledning» har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett som plattform for lærerutdanningens praksisveiledning.

Nettbrettet blir brukt for å skape sammenheng mellom de tre relaterte aktivitetene (fig): undervisning, observasjon og veiledning.

Prosjektet består av to hovedfaser: I prosjektets første fase (høst 2012 – vår 2014) er siktemålet åpent og eksplorerende. Her prøves bruk av nettbrett ut i veiledningsgrupper ved grunnskolelærerutdanningen ved UiA og UiT, der både veiledere og studenter anvender hvert sitt nettbrett igjennom hele praksisperioden, og kontinuerlig deler relevante digitale tekster, bilder og videoklipp. Nærmere bestemt brukes nettbrettet til å:

- gjøre egne observasjonsnotater - besvare spørsmål fra praksisveileder og studenten som skal observeres - ta bilder og videoopptak av lærerstudenters undervisning/læreraktivitet - dele tekster/notater, samt vise hverandre bilder/videoopptak

Neste fase av prosjektet har et mer systematisk og utviklende siktemål. Intensjonen er å utvikle den veiledningspedagogiske bruken av nettbrettet samt utforske hvordan dette innvirker på veiledningens kvalitet i ulike profesjonsutdanninger.

Prosjektet omfatter 18 veiledningsgrupper i lærerutdanningene ved UiA og UiT. Samlet sett deltar 44 studenter og 20 lærere. Prosjektet evalueres løpende gjennom individuelle intervjuer med veiledere, gruppeintervjuer med studenter og veiledere, samt en åpen kvalitativ spørreundersøkelse.

Formidling av erfaringer fra prosjektet vil særlig bli publisert på nettstedet «praksisveilednding.no». Her vil også aktuelle ressurser bli tilgjengelig for veiledere, studenter og andre. Ressursene kan for eksempel være informasjon om prosjektet, videoeksempler, observasjonsmetodikk, veiledningspedagogisk metodikk, teknisk informasjon og instruksjonsvideoer.

Erfaringer underveis

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett til observasjon og veiledning i lærerutdanningens praksisperioder. En sentral antakelse er at dette kan bidra til å styrke sammenhengen mellom veiledningens tre grunnleggende aktiviteter (fig): Undervisning, observasjon og veiledning.

Den overordnede problemstillingen er: Hvordan kan nettbrett som observasjonsplattform bidra til å heve kvaliteten i veiledning av lærerstudenter?

Første utprøving er gjennomført og 43 studenter og 17 praksislærere har deltatt. Praksisgruppene har benyttet nettbrettet til å gjøre egne observasjonsnotater, besvare spørsmål fra praksisveileder, besvare spørsmål fra den studenten som skal observeres i undervisningen, ta bilder av lærerstudenters undervisning/læreraktivitet, gjøre videoopptak av lærerstudenters undervisning/læreraktivitet, dele tekster og notater i mapper, samt vise/dele bilder/video.

Det er i perioden 2013 - 2014 gjort intervjuer med veiledere og studenter og veiledere, samt en spørreundersøkelse. Resultatene viser bl.a. at studenter og veiledere viser mer aktiv deltakelse, sterkere motivasjon og konsentrasjon, økt refleksjon, samt mer konstruktiv og konkretisert feedback ved bruk av nettbrett.

I tillegg til overstående kommentarer vil vi avslutningsvis trekke fram to forhold som vi finner spesielt interessante. - De ene er at det konkrete arbeidet med praksisveiledere og studenter synes å ha en umiddelbar og tydelig kvalitetshevende effekt på praksisveiledning der prosjektet har vært gjennomført. Det gjelder særlig læreres og studenters oppmerksomhet i tilknytning til observasjonsprosessen og betydningen den kontinuerlige delingen av informasjon og feedback har på veiledningens kvalitet. Ut over dette synes bruk av teknologi i veiledningsarbeidet å gi en «added value» i form av øket forståelse for og bruk av IKT i undervisningen. - Et annet forhold er at vi har et bestemt inntrykk av at utforsking og bruk teknologi i veiledningsfeltet virker vitaliserende og utviklende på fag og forskningsarbeid innenfor det veiledningspedagogiske feltet. Nye perspektiver kommer til, nye faktorer påvirker veiledningens kvalitet og nye fagområder kommer i berøring med hverandre. På denne bakgrunnen etableres nye forskningsspørsmål som krever svar og som vil kunne bidra til å videreutvikle praksisveiledning i ulike fagsammenhenger.

Gjennom erfaringene fra prosjektet kan vi konstatere at det reiser seg en rekke utfordringer som i særlig grad knytter seg til en eventuell oppskalert utprøving og /eller en storskala implementering av nettbrett som redskap for observasjon og veiledning i lærerutdanningen. Vi vil eksempelvis nevne

o Behandling av data o Overfokusering på observasjon og det observerbare o Programvare som skaper problemer (manglende funksjon, kompabilitet mm) o Manglende kompetanse mht bruk av IKT generelt og i veiledning spesielt o Tilfeldig og usystematisk bruk av observasjonsmaterialet o Manglende helhetlig tenkning om praksisveiledningens «design» hvor teknologi inngår.

Dette er spørsmål som det vil bli arbeidet videre med i 2015.

På http://www.praksisveiledning.no blir erfaringer, resultater og videofilmer fortløpende presentert.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiA og UiT.

Nettbrett i praksisveiledning

Detaljer

Tildeling: 
950 000,-

Kontaktperson

Petter Mathisen
Dosent
Telefon: 
91561017

Studietilbud som utvikles