Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

MOOCAHUSET Pedagogiske Kafe

Omvendt seminar med bruk av miniMOOCs kombinert med fysiske og virtuelle samlinger.

I MOOCAHUSET deler vi erfaringer lokalt og via nettet. Se prosjektets nettsted med all releant nformasjon. Vi organiserer digitale kafe- og torgmøter rundt interessante emner. Møtene foregår samtidig hos hver av de fire partnerne Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Gyldendal Akademisk og Vegvesenets sentrale utdanningsenhet. Kafemøtene strømmes på åpen video-link via Uninett slik at alle som vil kan delta Sendingene blir tatt opp og gjøres tilgjengelig i ettertid. Møtene følger prinsippene fra omvendt klasserom ("flipped classroom"). Til hvert møte blir det lagt ut minst ett minikurs i MOOC-format på 2-4 timer. Det bygges opp en wiki med nyttige referanser og prosjektet redigerer et online RSS-magasin. Noen kafemøter utvides til lokale torg med "boder" (stasjoner, stands). Ressurspersonen ved den enkelte bod er forberedt på samtaler og demonstrasjon av verktøy, erfaringer med pedagogisk design og annen erfaringsdeling/kollegaveiledning. Det løpende arbeidet organiseres og analyseres i et følgeseminar mellom partnerne. Det veksler mellom fysiske og virtuelle møter. Denne organiseringen kan spille sammen med lokal matriseorganisering av prosjekter og temagrupper. Noen slike vil presenteres som frittstående og gjennomgående eksempel i det nasjonalt rettede prosjektet.

Sluttresultater

Prosjektperioden var 2015-16. Siden mange resultater først trer fram de etterfølgende år, har vi tatt med effekter fram til rapporteringsfristen i 2017:

 • Etablert MOOCAHUSET som institusjonelt tiltak i tråd med prosjektets målsetting. Det er etablert organisatorisk og driftsmessig løsning for perioden 2016-2019 med påfølgende evaluering i 2020.
 • Konstituert styringsgruppe med forankring i operative miljøer, i HiOAs toppledelse og i en bredt sammensatt referansegruppe.
 • Publisert en håndfull mindre digitale kurs og kompendier på Wordpress/LearnDash-plattform. Publisert 9 digitale læreverk/kompendier med inntil 1.500 brukere på Open edX-plattform. . Ytterligere 25 titler er der under arbeid våren 2017. 
 • Utviklet PISA-modellen som kombinerer omvendt klasserom med bruk av digitale læreverk og læringsanalyse.
 • Utviklet 50 timers kurs for redaktører/forfattere i PISA-modellen - basert på PISA-modellen - i samarbeid med HiOA-Akademiet. Første gjennomkjøring i 1. kvartal 2017 hadde 41 deltakere. To nye kurs er tillyst i hhv 3. og 4. kvartal 2017.
 • MOOCAHUSET har inngått avtaler med Fakultet for helsefag om bistand til kvalifisering til 1.stilling for 10 tilsatte med utgangspunkt i PISA-modellen innen 2020. Dette er knyttet til fakultetets digitaliseringsstrategi med særlig vekt på utvikling av nye fag- og emneplaner for sykepleierstudiet fom 2019.
 • Opprette kollegialt veiledningsmiljø ("LæreVerkStedet") med daglig tilbud gjennom 2016. Dette er nå integrert i PISA-kurset.
 • Internasjonal formidling og opplæring med seminarer lokalt og på distanse i Sør-Afrika (2015, 2016), Kina (2015, 2016, 2017), Litauen (2017) og sommerskole i Oslo (2015, 2016)
 • Våren 2017 utpekte rektors ledergruppe MOOCAHUSET som fyrtårnprosjekt for digitaliseringen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. MOOCAHUSET fikk ansvar for å bidra til vesentlig elementer i HiOAs digitale fagdag for Digitalt Universitet 7.6.2017. Omlag 50 kolleger bidrar med framvisning av egne digitale kompendier og andte elementer som produksjons verktøy og erfaringer med utvikling og bruk.

Vi har lagt PISA-modellen til grunn for pedagogisk utviklingsarbeid med bruk av IKT. Presentasjons- og interaksjonsdelen er realisert som digitale læreverk eller kompendier på Open edX-plattformen. Her har vi selv satt opp driftsløsninger for utviklingsarbeidet (i en "sandkasse") på http://kladdebok.no og en annen for revisjon/videreutvikling på http://bokrevisjonen.no. Publisering skjer i Bokskapet på http://bokskapet.hioa.no. Læringsobjekter publiseres på ulike tjenere som YouTube, Microsoft Mix, HiOA-film og i andre arkiver. Det er satt opp et eget selvbetjent videostudio ("selfie-studio") og vi produserer semi-profesjonell video med støtte i grønnskjermteknologi og "bærbart studio" (Tricaster Mini). Vi oppfordrer forfattere til å utvikle multimediale løsninger med bruk av de mange mulighetene i nyere versjoner av PowerPoint/Office Mix.

Viktigste lærdommer: 

MOOCAHUSET ble et vellykket prosjekt ved at det kombinerte arbeid på modell- og struktur-planet med praktisk utvikling av digitale læringsformer. De viktigste erfaringene er å fokusere bestemt og langvarig på

 • å utvikle en gjennomtenkt og praktisk orientert organisasjonsmodell med forankring i operative fagmiljøer og i toppledelsen
 • å beherske kjerneteknologi for infrastruktur og innholdsproduksjon og å rekruttere/lære opp nye medarbeidere/kolleger i dette
 • å drive fram håndfaste resultater og formidle fra/demonstrere resultat og erfaringer med å frambringe dem internt, nasjonalt og internasjonalt

Det viktigste kunnskapstilfanget ligger i PISA-modellen Den sikter mot omlegging av den etablerte kombinasjonen forelesning, lærebok og slutteksamen. I steden bør en organisere tettet tilbakemeldingsløkker for kvalitetsforbedring basert på

 1. Presentasjon (supplere/erstatte forelesning med online presentasjoner i rikt format)
 2. Interaksjon (som vi kalte PPI for pedagogisk programmert interaksjon) med hyppige digitale tester
 3. Samhandling/samvær (som vi kalte POS for pedagogisk organisert samhandling). Dette er et større antall detaljerte "oppskrifter" (scripts) for studentaktiv samhandling når de møtes
 4. Analyse (læringsanalyse) basert på klikkdata og annen metodikk som fokusgrupper, deltakende observasjon, spørreskjemaer, logganalyse m.m.

Tidligere faktorerte man ofte forelesning og lesning/oppgavegjennomgang med forholdstallet 3:7. Av 10 timers studentarbeid ble 2-3 timer brukt til samvær med lærer som foreleser eller demonstrerer hvordan oppgaver skal løses og 7-8 timer med individuell lesning og oppgaveløsning. Vi erstatter dette med en 1:1:1-modell med 3-4 timer arbeid med interaktivt og online læreverk (der forelesningene foreligger som korte videoer, lydspor o.l.), 3-4 timer studentaktive læringsformer i sanntid under ledelse av lærer og 3-4 timer egen lesning og prosjektarbeid. Løpende vurdering av studentenes bidrag og utbytte (via klikkdata og annet) gir løpende justering av samværstida, mens klikkdata, fokusgrupper og annet gir grunnlag for revisjon og forbedring forhvordan man legger opp neste gjennomkjøring.

Vi gjennomførte vellykkede tiltak med "kafe" (sanntids seminarer lokalt og på distanse) mellom prosjektpartnerne. Dette har likevel ikke ført til mer permanente løsninger ut over sanntids videoforelesninger overfor miljøer i andre land.

Permanent kollegabasert veiledning i "LæreVerkStedet" viste seg å være feilaktig bruk av knappe ressurser. Veiledere på vakt fikk for få henvendelser. Det var behov for mer forpliktende måter å organisere dette arbeidet på. "LæreVerkStedet" ble derfor integrert del av PISA-kurset.

P41/2015
Prosjektperiode
01. jan 2015
01. jul 2016

Kontaktperson

Helge Høivik
dosent
Telefon: 
22452622

Studietilbud som utvikles

Navn på emne, studieprogram eller kursStudiepoengFagområde
MOOCAHUSET
0.00
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk