Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Kunnskapsbasert habilitering

Nettbasert viderutdanningsemne i habilitering

«Kunnskapsbasert Habilitering» 

 Hva:  

I dette prosjektet skal vi utvikle et nettbasert videreutdanningsemne med tittelen: «Kunnskapsbasert Habilitering».  

Hensikten med videreutdanningen er å bedre kvaliteten innen habiliteringstjenestene, ved å integrere kunnskap som er forsknings-, erfarings-, og bruker basert.  

Mål for prosjektet er å:  

Utvikle et nytt fleksibelt nettbasert videreutdanningsemne for nytilsatte og andre som ønsker innføring i /videreutvikling innen spesialisert kunnskapsbasert habilitering.  

Målgruppe:

Målgruppen for emnet er i første rekke ansatte i barne- og voksenhabiliteringstjenestene, men det er også aktuelt for studenter og ansatte i både spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Hvordan:  

Videreutdanningsemnet bygger på teknologiske løsninger som gir fleksibilitet og som dekker arbeidslivets behov for tverrfaglighet. Nettbaserte løsninger og MOOC (Massive Open Online Courses) vil bli benyttet for å gi studenter/deltakere muligheter til å delta fra sitt arbeidssted. Prosjektet vil også prøve ut egnede nettbaserte løsninger som gir deltakerne muligheter til samhandling, samskriving og læring i grupper.  Emnet innpasses som kurstilbud i NTNU VIDERE.

Hvorfor:  

Habilitering er tiltak som skal bidra til at personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse utvikler og beholder best mulig fungering.  Habiliteringen skal bidrar til å skape gode vilkår for et selvstendig liv og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er personens eget perspektiv og individuelle behov som skal være retningsgivende for tjenestene og tiltakene.  

Spesialisert habilitering omfatter et vidt spekter av tema og områder, og retter seg mot både individet, miljøet og systemene rundt. Det er behov for ulik helse- og sosialfaglig og pedagogisk kompetanse for å tilby kvalitet og forsvarlighet i tjenestetilbudet. Det er av stor betydning at denne kompetansen samordnes, slik tjenestene fremstår som koordinerte. Høy kompetanse innen samhandling, for å løse utfordringer i team, er derfor vesentlig. I tillegg til den genuine og fagspesifikke kompetansen som de ulike profesjonene besitter, er det altså behov for en spesialisert kompetanse knyttet til det tverrfaglige aspektet som ligger i habilitering. En felles forståelsesramme for arbeidet synes avgjørende, både for at tjenestene skal være av god kvalitet og at de skal fremstå som likeverdige, uavhengig av hvor du bor. Veiledere og rapporter peker på at arbeidet med å fremme likeverdige og koordinerte tjenester bør intensiveres. 

Viderutdanningsemnet «Kunnskapsbasert Habilitering» vil kunne bidra til økt innsikt og forståelse for habilitering, tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. At emnet er nettbasert gjør det fleksibelt, både når det gjelder oppstart, progresjon og med mulighet for samarbeid med fagpersoner utenfor egen arbeidsplass. Dette er nyttig, siden habiliteringstjenestene er små enheter, hvor det ikke alltid vil være mulig å få til samarbeidsgrupper innen samme arbeidsplass.   

Utdanningskvalitet: 

Prosjekt er rettet mot digitale læringsformer for arbeidslivet, og forankret i NTNUs strategi for 2011-2020; «Kunnskap for en bedre verden». Her fremheves at man trenger en tett dialog med arbeidslivet for å utvikle samfunnsrelevante studieprogram. Nærheten mellom utdanninginstitusjonen og praksisfeltet, som det legges opp til i dette prosjektet, vil kunne bidra til dette. Gjennom videreutdanningsemnet ønsker vi å bidra til kunnskapstranslasjon mellom teori og praksis, og vise versa.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Hege Ramsøy-Halle
Prosjektleder
Telefon: 
0047 92654673

Studietilbud som utvikles