Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti

En digital dynamisk læringssti

Barnevernets fremste oppgave er å hjelpe utsatte barn og unge. Beslutninger barnevernet treffer, kan få store konsekvenser for enkeltpersoner og må være innenfor de rammer lovverket setter. Beslutningene må baseres på godt faglig arbeid og faglig skjønn. Barnevernspedagogutdanningen skal legge til rette for at studentene kvalifiseres til slikt arbeid.  

Vi står i utdanningen overfor ulike utfordringer i kvalifiseringen av studentene. I denne sammenheng vil vi trekke fram følgende utfordringer: 

Ambisjonene for utdanningene slik de fremkommer i rammeplanen er ambisiøse og tiden utdanningsinstitusjonene har til rådighet er relativt kort 

I offentlige dokumenter og faglitteratur beskrives et gap mellom teori og praksis og mellom utdanning og yrkesfelt. Gapet omtales som krevende.  

Barnevernspedagogutdanningen bygger på kunnskap fra ulike fagområder og utdanningen er delt inn i mange emner. Studiet kan fremstå som fragmentert og det kan derfor være vanskelig for studentene å utvikle nødvendig forståelse for sammenhengene. 

I profesjonsutdanningene har det blitt brukt mye tid på tradisjonell formidling gjennom forelesning og mindre tid på aktiv læring. 

Med utgangspunkt i disse utfordringene planla og gjennomførte vi våren 2015 et pilotprosjekt i et av emnene i barnevernspedagogutdanningene på Høgskolen i Telemark.  Dette emnet omhandler saksbehandling og tiltaksarbeid i barnevernet. Vi var opptatt av å bruke visuelle digitale virkemidler for å skape sammenheng mellom fagområder i emnet og på tvers av emnene. I tillegg prøvde vi ut omvendt undervisning.  Studentinvolvering, kunnskapsanvendelse og faglig skjønn var sentrale stikkord i arbeidet.  

Studentevalueringene fra pilotprosjektet var gode. Studentene var særlig positive til omvendt undervisning som gav mer rom for tett oppfølging, refleksjon og studentaktivitet.  De var også positive til visualiseringen av gangen i en barnevernssak fordi det skapte økt forståelse for sammenhengene.  

Mål med prosjektet 

I prosjektet "Gangen i en barenvernsak" er målene å utvikle en helhetlig modell for undervisning og læring der bruk av digitale metoder, samarbeidslæring og omvendt klasserom er viktige elementer. Hensikten med en slik modell er å øke studentenes læringsutbytte samt å sette studentene bedre i stand til å møte praksisfeltets utfordringer. 

Sentralt i modellen «Gangen i en barnevernssak» er en digital, dynamisk læringssti som strukturerer ulike undervisnings- og læringsformer og på den måten legger til rette for omvendt undervisning og økt studentaktivitet. Studentene skal ha tilgang til videoforelesninger og selvstudieoppgaver. Den kunnskapen de tilegner seg gjennom dette, skal de aktivt anvende til å løse praktiske barnevernsfaglige problemstillinger i samarbeid med medstudenter og lærere. Dette vil foregå både på campus og utenfor campus i en digital mappe. Studentene skal også være aktive i innhenting og presentasjon av ny kunnskap som samles i en digital interaktiv kunnskapsbank. Det legges i prosjektet følgelig stor vekt på bruk av digitale verktøy og metoder som gir rom for en tilnærming der samarbeidslæring og omvendt klasserom står sentralt. Modellen setter aktiv læring inn i en helhet som knytter teori og praksis sammen og skaper sammenheng for studentene.  

Modellen vil utvikles og prøves ut i forhold til temaet saksbehandling og tiltaksarbeid i barneverntjenesten. Den vil imidlertid også ha overføringsverdi til andre områder i utdanningen og til andre profesjonsutdanninger der forholdet mellom teori og praksis er sentralt og forståelse for sammenhenger er viktig. 

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Inger Therese Øvrum
Høgskolelektor
Telefon: 
35 57 54 88

Studietilbud som utvikles