Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Familien Rød Tråd

Utvikling av et digitalt læringsverktøy for å integrere teori og praksis

Familien Rød Trå – et digitalt læringsverktøy

Hva: Utvikling av en fiktiv digital familie (Familien Rød Trå) som følger studentene gjennom sykepleierutdanningen.

Hvordan: Digital presentasjon av reelle personer som spiller medlemmene i familien Rød Trå. Digital dokumentasjon bak hver av familiemedlemmene. Utprøving av digitale hjelpemidler i læring blant studenter og lærere. Arbeid knyttet til Familien Rød Trå baseres på samarbeidslæring og flipped læring med mål om å oppnå aktiv læring og fleksibilitet i studiet.

Studentene forholder seg til familien som et simulert helsetilbud, og de organiseres i studiegrupper for samarbeidslæring. Studieoppgavene studentene får vil være i form av henvendelser fra familien knyttet til ulike helserelaterte problemstillinger. Studentene besvarer henvendelsene ut i fra hvilken form for «svar» de mener er hensiktsmessig tilpasset situasjon og person. For å besvare henvendelsene, benytter studentene fagstoff, digitale ressurser og tverrfaglig helsetjenester i eget distrikt, og responderer ved bruk av ulike digitale verktøy. Det vil undersøkes hvordan «familien» stimulerer til aktiv læring som ivaretar både de kognitive, affektive og atferdsmessige dimensjoner i læring.

Hvorfor: Evalueringer og studentundersøkelser viser at sykepleiestudenter finner det utfordrende å overføre teori til praksis, knytte praksis til teori, samt at nyutdannede sykepleiere ikke føler seg godt nok forberedt for den praksis de møter. Hensikten er derfor å undersøke om et slikt læringsverktøy kan bidra til at studentene:

  • allerede fra studiestart engasjeres i realistiske og relevante problemstillinger fra klinisk praksis
  • integrerer kunnskap fra ulike fagområder
  • opplever kontinuitet og synlig rød tråd gjennom utdanningen
  • utvikler digital kompetanse.

Hvordan prosjektets resultater skal bidra til utdanningskvalitet: Bruk av digital teknologi har som mål å øke undervisningskvaliteten. Familien Rød Trå vil følge studentene gjennom hele utdanningen, og tanken er at det vil bidra til bedre sammenheng mellom teori og praksis, ved at teorien blir levendegjort. Konseptet kan justeres, tilpasses og gjenbrukes på fremtidige kull i BA sykepleie, men også like gjerne benyttes i andre utdanninger.    

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Randi Beate Tosterud
Førsteamanuensis
Telefon: 
97038255

Studietilbud som utvikles