Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Etnografi som kunstnerisk forskning

Etnografi som kunstnerisk forskning: Digital portefølje som skapende refleksjonsverktøy gjennom studenters feltarbeid

Hovedmålet i prosjektet "Etnografi som kunstnerisk forskning" er å utvikle nye skapende og kritiske metoder for studenters læring gjennom egne forskningsprosesser ved integrert bruk av digitale verktøy i skjæringsfeltet mellom kunstnerisk praksis og etnografisk forskning. Vi er interessert i hvordan disse metodene rommer muligheter for deltakelse og medskaping, hvordan de kan endre måten studenter (og forskere) gjør feltarbeid på, og hva som kan produseres som forskningsresultater, så som film, podcast, lydlandskap (‘soundscapes’), performativt eller kunstnerisk arbeid, nettsider, offentlige aksjoner eller sosial endring.

Prosjektet inneholder to kurs på 15 studiepoeng, ett på bachelor- og ett på masternivå. Sentralt i begge er et praktisk feltarbeid, der studentene skal anvende kunstneriske og etnografiske metoder for å forske i - og med - en lokal kontekst. Selve feltarbeidet er lagt til UiAs kurssenter Metochi på Lesbos, noe som gir muligheten til å øve på kompleksiteten av å jobbe i relasjon til ‘sted’ både kunstnerisk og etnografisk, siden Lesbos de siste årene har blitt kjent som et brennpunkt i flyktningekrisen. ‘Sted’ forstås i prosjektet ut fra tre dimensjoner; fenomenologisk sted (dvs det fysiske, erfarte stedet), sosialt eller institusjonelt sted (der mennesker samhandler), og diskursivt sted (fortellinger og representasjon). I selve feltarbeidet ønsker vi med inspirasjon fra sosiale og stedsrelaterte kunstpraksiser å reversere den tradisjonelle etnografiske rollen av å skulle ‘hente ut’ autentisk materiale, til mer å skape møter mellom student-deltakerne og lokale steder og aktører som er basert på ulike former for utveksling og medskaping.

Gjennom hele studieprosessen står studentenes digitale refleksjons- og dokumentasjonsprosesser sentralt, der de både i forberedelsene til, i løpet av og etter det praktiske feltarbeidet bygger en portefølje av egne refleksjoner, bl.a. i form av bilder, tekster, video og lyd. Porteføljen skal utvikles til et avsluttende arbeid med dokumentasjon og refleksjon fra egne undersøkelser, som også skal ha en kunstnerisk kvalitet.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Kontaktperson

Tormod W. Anundsen
Førsteamanuensis
Telefon: 
38141326 / 91873643

Studietilbud som utvikles