Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

ePraksis

En e-læringsressurs for å forbedre bioingeniørstudenters læringsutbytte i laboratoriepraksis

Bioingeniørstudiet ved Høgskolen i Bergen gir i tillegg til den teoretiske undervisning, praktisk laboratorieundervisning på skolen og i eksterne praksis på sykehuslaboratoriene. Med prosjektet ePraksis ønsker vi å utvikle en digital læringsressurs (www.ePraksis.no) som skal bedre tilrettelegge og dermed heve kvaliteten på den eksisterende laboratorie- og praksisundervisningen ved utdanningen. ePraksis vil integreres i allerede eksisterende undervisning i medisinske laboratorieemner i vår fagplan(mer enn 80 studiepoeng totalt). Studentene skal benytte ePraksis i forberedelser til laboratorie- og praksisstudiene, som et oppslagsverk/hjelpemiddel og for kontinuerlig å kunne evaluere eget læringsutbytte. Målsetningen er at ePraksis vil heve læringsutbyttet til studentene og i tillegg forbedre kommunikasjonslinjer mellom lærested og de ulike praksisstedene i Helse Vest. I prosjektet ePraksis vil det produseres interaktive presentasjoner som f.eks. videoer og animasjoner som gir en introduksjon til ulike analysemetoder og instrumentering innen medisinsk laboratorieteknologi. Digitale kunnskapstester vil utvikles for å evaluere studentenes læringsutbytte og for å tilrettelegge videre oppfølging i etterkant av gjennomført praktisk undervisning. De ulike e-læringsverktøy vil gjøres lett tilgjengelig på nettsiden www.ePraksis.no. På nettsidene gis i tillegg praktisk informasjon om praksis- og laboratorieundervisningen ved utdanningen. Innføringen av ePraksis vil være en gradvis prosess hvor man opparbeider erfaringer underveis og slik justerer ePraksis til en god læringsressurs. Sammenlignet med andre helsefagutdanninger, har bioingeniørstudentene i Bergen relativt korte perioder på hvert praksissted (maksimum 2 uker). Tidligere undersøkelser har vist at studentene opplever praksis- og laboratorieundervisningen som tidvis hektisk med mye informasjon og komplisert instrumentering som en ikke får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i. I tillegg erfarer vi at informasjonsflyten og kommunikasjonen mellom høgskolen og de ulike praksisveilederne kan forbedres. Med ePraksis ønsker vi å lage en digital læringsressurs som skaper økt motivasjon og engasjement i læringsopplegget.

ePraksis

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Gry Sjøholt
Studiekoordinator, PhD, Førsteamanuensis
Telefon: 
55587224

Studietilbud som utvikles

Navn på emne, studieprogram eller kursFagområdeHjemmeside studietilbud
Bioingeniør
Helse-, sosial- og idrettsfag