Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

eASSESS

Veien til formativ vurdering: utviklingen av digital og pedagogisk verktøy for automatisk individuell vurdering og tilbakemelding

Vi ser i dag en formidabel vekst i bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Et kritisk spørsmål er imidlertid i hvilken utstrekning ny teknologi brukes på en slik måte at den fremmer ønsket læring. Forskningen viser flere muligheter knyttet til teknologibruk i høyere utdanning. Vurdering og tilbakemelding er ett sentralt område, med et uutnyttet pedagogisk potensial. Vurdering og tilbakemelding på kursaktiviteter og prestasjoner har stor innvirkning på studentenes læring [1-2]. Tilbakemeldinger er ferskvare og ofte best når de kommer så tett opptil studentenes besvarelse i tid som mulig. De formene for vurdering og eksamen som studentene møter i sitt studium har stor betydning for hvordan studentene jobber med studiene sine, og dermed for hva og hvordan de lærer [3]. Formativ vurdering og tilbakemelding til studenter er sentralt for å fremme kvalitet i høyere utdanning [4-6]. I Stortingsmelding 2016 ‘Kultur for kvalitet i høyere utdanning’ framgår det at alle studenter har krav på å motta begrunnelse/tilbakemelding på eksamen. Kunnskapsdepartementet vil at alle høyere utdanningsinstitusjoner implementerer dette innen 2020. Videre fremheves formativ vurdering, individuell oppfølging og tilbakemelding til studentene som noe institusjonene forventes å praktisere i økende grad, for bedre å støtte opp under studentenes læring. Det er imidlertid krevende å få tid til å jobbe med tilpasset formativ vurdering og tilbakemelding på studentenes læringsaktiviteter og prestasjoner fordi det ofte er mange studenter og få rom i undervisningsopplegget til å gi studentene individuell tilbakemelding. Å implementere formativ vurdering og tilbakemelding vil gi store utfordringer for store emner, både med hensyn på tidsbruk og økonomisk belastning. Det å gi gode formative tilbakemeldinger er tidkrevende, slik at det for større emner (>30 studenter) må være flere faglærere som gir tilbakemeldinger. Gjennom å ta i bruk et digitalt verktøy for å vurdere og kommentere studentarbeid gjør eASSESS det mulig å gi studentene slik tilbakemelding på tidseffektiv og samtidig pedagogisk måte. Videre inkluderer verktøyet læringsanalyse som muliggjør individuelt tilpassede læringsstier for studenten. Videre er kvaliteten på sensur en sentral utfordring. I Universitets- og høgskolerådets veiledende retningslinjer for sensur er det fastsatt at det bør utarbeides sensorveiledning til hver eksamen, for å bidra til bedre kvalitetssikring av det fastsatte læringsutbyttet og til å redusere ulikhet i sensur mellom sensorer. I kvalitetsmeldingen heter det også at regjeringen vil kreve at institusjonene innen ett år har etablert en praksis med sensorveiledning for alle eksamener. Bruk av eASSESS innebærer eksplisitte og detaljerte kriterier knyttet til de læringsmålene eksamen er ment å fange, samt en skala gradert i fht. hvert mål. Dermed ligger sensorveiledningen allerede klar i verktøyet, og er utarbeidet av fagmiljøet som del av prosessen med å fastsette kriterier og vekting. Dette sparer fagmiljøet for arbeid med å utarbeide sensorveiledning, og det sparer sensor for “oversettelsesarbeid” fra veiledning til vurdering. Når sensor ikke må “oversette” veiledningen til vurderingspraksis vil sannsynligheten for samsvar mellom ulike sensorers vurdering også øke.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 

Kontaktperson

Omid Mirmotahari
Førstelektor
Telefon: 
45050045

Studietilbud som utvikles