Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

DOUPPT

Digital læringsplattform for systemarbeid, endringsledelse og organisasjonsutvikling i PP-tjenesten – et arbeidsplassbasert etter- og videreutdanningsprogram, DOU-PPT

DOU-PPT skal utvikle en digital læringsplattform for utvikling av arbeidsplassbasert kompetanse i PP-tjenesten innen områdene systemarbeid og organisasjonsutvikling som:

-       møter de politiske intensjonene om å styrke tjenestens systemkompetanse re-designer programplanen for SEVU-PPT organisasjonsutvikling og endringsarbeid til et nasjonalt, digital etter- og videreutdanningsprogram

-       bidrar til at rådgiverne i PP-tjenesten får økt kompetanse i systemarbeid og organisasjonsutvikling som øker PP-kontorets samlede kompetanse og handlingsberedskap

-       åpner for tett samhandling mellom OsloMet (HiOA) og yrkesfeltet slik at profesjonsfaglige ogyrkesetiske utfordringer ved systemarbeid og organisasjonsutviklingkan adresseres og tematiseres i etter- og videreutdanningsprogrammet

-       bidrar til nettverksdanning og kompetanseutvikling utover det enkelte PP kontor som et ledd i tjenestens tverrfaglige/-etatlige oppgaver ut fra nasjonale forventninger om et styrket samarbeid mellom tjenestene i sektoren

-       bidrar til kollektiv læring og bedre samhandling mellom PP-tjenesten og barnehager og skoler

Aktivitetene i DOU-PPT omfatter utvikling og etablering av et nasjonalt arbeidsplassbasert, digitalt etter- og videreutdanningsprogram, programplaner for etter-og videreutdanningsemnene og en læringsplattform – MOOC gjennom en aksjonsinspirert modell. Et vesentlig prinsipp er at deltagerne selv medvirker ved utviklingen gjennom undersøkende arbeidsformer som utprøving av strategier og tiltak, samt refleksjoner over erfaringene. Et hovedfokus vil være å utvikle praksis ved hjelp av læringssløyfer i spennet mellom erfaringsbasert-, kunnskapsbasert- og forskningsbasert teori.

DOU-PPT vil utvikles for å fremme arbeidsplassbasertutdanningskvalitet og ny kunnskap innen området systemarbeid, endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Kontaktperson

Rolf Fasting
Professor
Telefon: 
67237287

Studietilbud som utvikles