Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Digital opplæring for de som arbeider med barn med autismespekterforstyrrelser

Digitalisering av ferdighetsopplæring for dem som arbeider med tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser

 Digitalisering for nasjonal kompetansespredning

Digitalisering avferdighetsopplæring for dem som arbeider med tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser

Å sikre et likeverdig behandlingstilbud til alle, uansett bosted, er et overordnet mål for det norske helsevesenet. Dette krever enighet om hvilken behandling som skal gis og at nødvendig kompetanse er tilgjengelig for å gjennomføre behandlingen.

For barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) er det utviklet en fagprosedyre for implementering og gjennomføring av tidlig intensiv behandling basert på anvendt atferdsanalyse (EIBI). Denne fagprosedyren er evidensbasert og utgjør en nasjonal standard for behandling av disse barna i aldergruppen 0-6 år. Prosedyren ligger tilgjengelig på Helsebiblioteket.no.

Se også: https://www.youtube.com/watch?v=LOw3vxGjJaE

For å implementere fagprosedyren trengs det kompetansebygging og –spredning til ulike aktører som har oppgaver i den intensive behandlingen. Kompetansen vil måtte inneholde både kunnskap og konkrete ferdigheter. Digitalisering gir nye muligheter for å kunne spre kompetanse rundt i hele landet.

Digitalisert ferdighetstrening krever andre pedagogiske virkemidler enn ren kunnskapsformidling. Simulator brukes f.eks. i pilotopplæring. Gjennom simuleringer vil man kunne perfeksjonere egne ferdigheter uten fare for liv og helse. Den samme tankegangen og teknologien vil kunne brukes i opplæring av annet personell. Dette prosjektet har ferdighetsopplæring for dem som arbeider med tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser som målgruppe, og vi ønsker å utvikle læremidler som er spesielt egnet for formålet. Slike læremidler er ulike typer simuleringer som for eksempel illustrerende case og klassiske animasjoner. Disse vil kunne vise aktuelle situasjoner for studentene, demonstrere ulike måter å løse disse samt belyse problemområder.

Erfaringene fra dette prosjektet håper vi vil kunne bidra til utvikling av bedret kvalitet i studieprogrammer hvor ferdighetsopplæring inngår. Det vil derfor bli utarbeidet et 10 studiepoengs emne, slik at deltakerne ved eksamen kan dokumentere sine ferdigheter.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Fagenhet for autisme og Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for atferdsvitenskap. Begge samarbeidspartnerne har i mange år drevet ferdighetsopplæring i tidlig intervensjon basert på anvendt atferdsanalyse, men å digitalisere denne opplæringen og utvikle læremidler til dette, vil innebære noe nytt.

 

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Anne Bakke
Studieleder for BA-læringspsykologi /etter- og videreutdanning
Telefon: 
67 23 64 18

Studietilbud som utvikles