Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Det usagte i kommunikasjon

Det usagte i møte mellom pasient/bruker og helsearbeidere i psykisk helse- og rusarbeid

Hva: "Det usagte i kommunikasjon" vil tilføre interaktive e-læringsressurser i den eksisterende kommunikasjonsundervisningen i Mastergradsstudium i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskolen på Vestlandet.

Hvorfor: Interaktive e-læringsressurser skal hjelpe studentene til ny egenaktivitet og bevissthet omkring valg og refleksjoner og gi økt handlingskompetanse i møter med mennesker som sliter med krenkelses-erfaringer som virker inn i dagliglivets fungering.

Enkelte perspektiv, nyanser og erfaringer kan være vanskelig tilgjengelig gjennom tradisjonell undervisning innen tema kommunikasjon. «Det usagte» kan knyttes til tabubelagte emner (som seksuelle krenkelser, vold i nære relasjoner, mobbing, rus, selvmord, kriminell atferd, komplisert sorg, seksuell legning etc.) som kan være underliggende erfaringer i en aktuell situasjon/ tema i en samtale. "Det usagte" kan selvsagt også være andre faktorer i den aktuelle situasjon, som opplevelse av å ikke bli sett eller hørt, negative tanker, problem med konsentrasjon, angst etc. I tillegg til fokus på nonverbale og verbale aspekt i kommunikasjon, vil vi gjennom å rette fokus på "det usagte" tilføre en ny form for refleksjon. Dette mener vi vil bidra til ny og viktig læring.

Hvordan: Utgangspunkt er den eksisterende kommunikasjonsundervisningen i masterstudien. Praksisfeltet bidrar med prosjektmedarbeidere fra Krisesenteret i Bergen, Senter mot incest og seksuelle overgrep, Bergensklinikkene og Helse Vest/ Psykoseavdelingen og en pårørende representant, samt studenter og ansatte innenfor studiet ved flere av HVL sine campus, blant annet med å produsere aktuelle case. Senter for Nye medier vil i produksjon av e-læringsressursene ta i bruk aktuell ny teknologi i produksjon og sluttprodukt.

God utdanningskvalitet handler blant annet om handlingskompetanse. Rapporter og forskning viser til behov for økt handlingskompetanse i møte med mennesker med ulike krenkelseserfaringer. Ved å øke studentenes aktivitet i forkant av undervisning sammen med ny teknologi og brukererfaringer, vil vi utvikle en kursdesign i kombinasjon med rollespill og video. Slik vil vi utvikle framtidsrettet utdannings-, arbeids- og læringsfellesskap.

.

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 

Detaljer

Fagområde: 
Helse-, sosial- og idrettsfag

Kontaktperson

Kjersti Alsaker
Førsteamanuensis
Telefon: 
92089489

Studietilbud som utvikles