Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Bedre språk, bedre jurister

Skrivekurs for førsteårsstudenter ved Integrert masterprogram i rettsvitenskap, UiB.

En klar tanke krever et klart språk, og god læring krever aktive studenter. Prosjektet «Bedre språk, bedre jurister» skal utvikle studentenes språklige bevissthet gjennom aktive læringsformer. På denne måten bidrar vi til at fremtidens jurister tar ansvar for sentrale verdier i rettsstaten gjennom språklig og faglig presisjon.

Prosjektet er valgt fordi språk er viktig både for læring og i utøvelsen av juridiske fag, og fordi fakultetet har lagt et godt grunnlag for et slikt prosjekt gjennom det eksisterende undervisningsopplegget.

Prosjektets mål er firedelt:

Språk: Å forbedre studentenes evne til effektiv og presis juridisk problemformulering og argumentasjon gjennom økte kunnskaper og ferdigheter knyttet til skriftlig fremstilling og formidling. Fakultetet ønsker med andre ord å øke studentenes forståelse av sammenhengen mellom språk, juridisk metode og juridisk analyse. Samarbeid: Erfaring og evalueringer tilsier at studentledede grupper har positiv innvirkning på det sosiokulturelle læringsmiljøet ved fakultetet, og dét er viktig for læringen. Ved å sørge for at de ferske studentene våre får delta i studentledede grupper på et tidligere tidspunkt, håper vi å tilrettelegge for en enda bedre start på studenttilværelsen. Sammenheng: Mastergradsstudiet er modulisert i relativt korte emner med avsluttende eksamen før neste emne starter. Det er derfor en utfordring i vårt studieopplegg at studentene ikke ser helheten og de røde trådene gjennom studieløpet. Ved å knytte fagene på 1. studieår tettere sammen med en felles overbygning – språk, metode og rettsvitenskap – håper vi at det kan bidra til at studentene lettere kan ta med seg læring fra emne til emne. Læringsmål: Tiltaket relateres tett til helt sentrale momenter i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk, nemlig den store vekten som legges på analyse og formidling som ferdighet og generell kompetanse har for andre syklus. Vi har ambisiøse mål om at masterprogrammets samlete læringsmål skal være synlig for studentene helt fra begynnelsen.

Vi skal introdusere språkets betydning for juss og juridisk analyse fra begynnelsen av i det første semesteret av jusstudiet. På denne måten oppnår vi full bevissthet omkring sammenhengen mellom språk og juss, allerede når studentene tar fatt på de første juss-emnene i studiet.

Undervisningene vil blant annet bestå av fysiske gruppesamlinger i tillegg til videosnutter med korte og oversiktlige presentasjoner med bruk av grafikk og illustrasjoner, og diskusjoner mellom fagpersoner hvor sentrale tema problematiseres. Studentene vil også kunne komme med spørsmål til fagpersonene.

I tillegg til en generell innføringsmodul, vil skrivekurset videreføres med innslag i hvert enkelt emne på første studieår, bygget på særtrekkene for hver enkelt emne og fagområde.

 

Erfaringer underveis

Sluttresultater

Viktigste lærdommer: 
P43/2017
Prosjektperiode
01. jan 2017
31. des 2018

Detaljer

Fagområde: 
Samfunnsfag og juridiske fag

Kontaktperson

Knut Martin Tande
Førsteamanuensis
Telefon: 
901 05 126

Studietilbud som utvikles