Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Universell utforming

Universell utforming, eller "tilgjengelighet for alle", betyr at hovedløsninger skal være gode for alle, slik at så mange som mulig kan delta uten særskilt tilrettelegging.

Podcast er et utmerket verktøy for universell utforming av undervisning. Når lyd eller lyd og bilde fra forelesninger gjøres tilgjengelig, blir studiehverdagen enklere for store grupper av studenter.

Grupper med nedsatt funksjonsevne som har nytte av podcast fra forelesninger er:

  • Svaksynte, dyslektikere, fremmedspråklige og andre som kan ha vansker med å tilegne seg store mengder tekst
  • Hørselshemmede med en hørerest, fremmedspråklige og andre som kan ha vansker med å få med seg alt som blir sagt på forelesningen. For hørselhemmede ville det selvfølgelig være langt bedre om et opptak ble tekstet. Slik teksting er langt mer ressurskrevende enn selve opptaket, og blir av den grunn sjelden gjort.
  • Bevegelseshemmede, allergikere, småbarnsforeldre, angstpasienter og andre som ikke alltid kan være til stede på forelesning

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) fra 2009 forbyr diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og gjelder på alle samfunnsområder. I tillegg til generelle bestemmelser om diskriminering innfører loven plikter om universell utforming og om individuell tilrettelegging. Alle deler av loven har konsekvenser også for høyere utdanning.

Kravene om universell utforming og individuell tilrettelegging stilles også i universitets- og høgskolelovens § 4-3 om læringsmiljø. Kunnskapsdepartementet har presisert at universell utforming av læringsmiljø berører mer enn det rent fysiske, som for eksempel tilgang til læremidler.

En god strategi for lærestedene er derfor å utforme læringsmiljøet etter prinsipper om universell utforming, og dette kan berøre både fysiske omgivelser, undervisning og bruk av IKT i læring. Podcasting er et glimrende eksempel på universell utforming, det er absolutt nyttig for alle studenter, men kan være helt nødvendig for studenter med nedsatt funksjonsevne. 

Nyttige lenker