Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Produksjonslinje

Med produksjonslinje for podcast forstår vi retningslinjer, prosedyrer, veiledninger, avtaler, infrastruktur, utstyr, støtteapparat og annet som er nødvendig for at den enkelte lærer og institusjon på en brukervennlig og effektiv måte kan lage podcast av forelesninger eller andre læreressurser. Illustrasjonen under viser en modell for en slik produksjonslinje.

[]

Med en veletablert produksjonslinje på plass, skal det være enkelt og uproblematisk å ta opp, lagre og publisere en forelesning eller læringsressurs på nettet. En produksjonslinje omfatter ikke bare rene tekniske løsninger, men også administrative og organisatoriske forhold, samt opphavsrett og pedagogiske løsninger og råd.

Hver skole sin produksjonslinje

Håndboka inneholder ikke en beskrivelse av hvordan en fullstendig produksjonslinje ser ut. Det vil sannsynligvis være stor forskjell fra institusjon til institusjon, når det gjelder retningslinjer, prosedyrer, tekniske løsninger og utstyr. Håndboken vil derimot inneholde mye nyttig informasjon for de som skal planlegge og bygge en produksjonslinje. Under finner du mer informasjon som kan være nyttig. I tillegg finner du mye informasjon i de ulike kapitlene i håndboka.

Hvem gjør hva?

Noen må ha ansvar for podcasting av læringsressurser ved din institusjon. Under følger et forslag til inndeling av roller med ulike funksjoner og ansvarsområder. Dersom en foreleser på egenhånd tar opp sine forelesninger og legger dem f.eks. i Fronter eller  it's learning, vil han kunne inneha alle rollene nevnt under. Han får da et totalansvar for det han tar opp og legger ut. Mange vil også ønske å legge podcast på institusjonens egne åpne nettsider. I slike tilfeller bør institusjonen bestemme hvem som gjør hva og fyller hvilke roller:

 • Redaktøren har ansvaret for alle podcaster o.l. som publiseres på institusjonenes nettsider. Her ligger det overordnete ansvaret. Denne rollen kan f.eks. fylles av institusjonens web-redaktør.
 • Teknisk koordinator har ansvaret for teknisk løsning og infrastruktur. Her ligger også ansvaret for teknisk tilrettelegging og support. Denne rollen vil sannsynligvis ligge hos en person i IT-avdelingen.
 • Teknisk støttetjeneste. Bistår med opptak, etterarbeid, lagring og teknisk publisering. Denne rollen kan fordeles på de ulike enhetene.
 • Innholdprodusent har ansvaret for å å planlegge og lage innholdet i opptaket. Denne rollen innehas i de fleste tilfeller av foreleseren.

Tydelig fordeling av ansvar og enkel tilgang på teknisk support er viktige aspekter når det gjelder administrasjon og vedlikehold av opptakene. De ulike rollene bør alle ha mandat og ansvar klart definert.

Noen sentrale råd

 • Gjør det enkelt og legg forholdene godt til rette for forelesere. Da vil de være mer positive til podcast av forelesninger
 • Avklar internt hvorfor dere skal podcaste forelesninger. Hvem er målgruppen og hvordan forventer dere at dette vil bidra til bedre kunnskap hos studentene?
 • Sett opp en avtalemal som kan brukes mellom instituttet og foreleseren. Denne bør regulere forhold rundt opphavsrett, lagring, bruk, sletting, forvaltning og publisering av podcastene.
 • Vi anbefaler to publiseringskanaler: én kanal på institusjonens åpne nettsider og én kanal i lukkete sider som Fronter, it's learning o.l.
 • Det kan utarbeides ulike retningslinjer for åpen eller for lukket publisering mhp opphavsrett, kvalitet m.m.
 • Publisering på iTunes U eller YouTube kan også vurderes. Still deg spørsmålet: Hvorfor iTunes U eller YouTube?
 • Foreleser har ansvaret for å avklare rettigheter angående bruk av bilder, video og musikk som podcasten eventuelt inneholder. Institusjonen bør ha en person som kan veilede om dette.
 • Podcast som utgjør en læringsressurs for et emne, bør tidligst fjernes etter at alle studenter som fulgte emnet har tatt eksamen og frist for å gå opp til ny vurdering er overstått.

Flere problemstillinger og spørsmål

Her følger en del flere punkter og problemstillinger som kan bli vurdert når produksjonslinje og retningslinjer skal lages.

Studieadministrative og organisatoriske forhold

 • Skal instituttet eller avdelingen utforme og vedta en policy når det gjelder podcast av forelesninger eller skal det være et anliggende kun for den enkelte foreleser og hans studenter?
 • Hvilke incentiver kan brukes for å stimulere forelesere til å podcaste forelesninger?
 • Skal informasjon om hvilke emner som podcastes legges på nettet før studiestart?
 • Hvordan kan podcast brukes for å tilfredsstille kravet om universell utforming av læringsmiljøet?
 • Kan en podcastserie fra et emne senere utnyttes i forbindelse med nettbaserte EVU-kurs?
 • Kan økt bruk av podcast føre til økt interesse for faget blant potensielle studenter?
 • Når og i hvilke situasjoner skal eller bør podcast fjernes fra nettet?
 • Skal andre enn foreleser godkjenne podcast før de publiseres?
 • Hvilke rolle skal webredaktøren ha?
 • Hvilken betydning kan den lokale kulturen og ulike holdninger for og imot få for samholdet på instituttet/faget, når forelesninger blir podcastet?

Juridiske

 • Skal det inngåes en skriftlig avtale mellom foreleser og institutt/avdeling om podcast selv om de bare legges i Fronter?
 • Hva skal en slik avtale inneholde?
 • Hvem har bruksrett til podcast som er laget?
 • Hva skjer når foreleser slutter i jobben?
 • Skal foreleser få kompensasjon, betaling eller andre incentiver for podcast?
 • Kan foreleser selv bestemme når han vil trekke tilbake/fjerne en podcast fra nettet? Hva med de som har planlagt å bruke dem før eksamen?
 • Er podcast fra en forelesningsrekke å anse som et anliggende for den enkelte foreleser, på lik linje med at vedkommende selv avgjør om han vil bruke Power Point og legge disse ut i LMS-et - eller innebærer en eventuell podcastserie noe mer som instituttet må forholde seg til? Kan for eksempel en foreleser i så fall fjerne podcast når han selv finner det riktig?
 • Dersom fagmiljøet eller instituttet mener at noen bestemte podcast er uheldige for instituttets eller institusjonen anseelse, skal de da kunne stoppe podcastingen og fjerne dem fra publiseringskanalene?
 • Hvem er juridisk ansvarlig for at en podcast ikke inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale uten at bruk er avklart? Foreleser, tekniker som bistår, webredaktør, kontorsjef, direktør...
 • Hva kan en podcast inneholde av bilder, musikk og video uten å komme i konflikt med lov om opphavsrett?
 • Hvem på institusjonen kan gi råd og veiledning om opphavsrett?

Pedagogiske

 • Hvordan kan podcast øke studentens læring?
 • Tenk at podcast er noe mer enn et opptak. Tenk nye brukssammenhenger.
 • Universell utforming - tilrettelagt og tilpasset undervisning
 • Hvordan lage gode podcast som fanger interessen?
 • Kan du planlegge undervisningsplanen på en annen måte, dersom du vil lage podcast av alle forelesningene?

Tekniske

 • Hvilke tekniske løsninger finnes for opptak av lyd, lyd + skjermbilde og video?
 • Hvilket utstyr og hva slags programvare kan brukes?
 • Hvem kan bistå med teknisk support?
 • Hvem lager veiledninger og beskrivelser til hjelp for involverte?
 • Lagring, forvaltning og gjenfinning av podcast - ansvar og løsninger
 • Hvilke metadata skal være knyttet til hvert opptak?
 • Hvilke filformater anbefales eller er påkrevd?
 • Aktuelle kanaler for publisering

Policy

 • Skal institusjonen utforme og vedta en policy om podcast?
 • Hvilke signaler sender instituttet ut når forelesninger blir podcastet - eller ikke blir podcastet?
 • Institusjonens begrunnelser for podcast?
 • Er argumentene for bruk av podcast av en slik karakter at institusjonens ledelse bør påvirke eller stimulere til økt bruk av podcast?
 • Skal podcast av forelesninger brukes for å få flere studenter og til å profilere institusjonen?
 • Er podcast først og fremst en læringsressurs for egne studenter eller har det også en annen viktig funksjon?
 • Incentiver?