Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Innledning til podcasthandboka

Denne innledningen gir en  kort innføring i podcast av forelesninger, og gir leseren et skjelett eller grunnlag for bedre å dra nytte av de enkelte kapitlene i håndboka.

Forelesningen er død - Lenge leve forelesningen!

Forelesninger på universitet og høgskoler er i prinsippet åpne for alle. Ja, hvis du har anledning til å være i forelesningssalen akkurat da... Forelesningen er en viktig ressurs for alle som vil lære, men når forelesningen er slutt etter 45 minutt finnes den ikke lenger. Den er borte! Den er "død". Hva med de som ikke fikk med seg alt, som vil høre en gang til, som vil repetere før eksamen, som var syke, på jobb, satt i fengsel eller de som har en nedsatt funksjonsevne som gjør det vanskelig å få med seg en ordinær forelesning?

Nå er det enkelt å ta opp forelesninger, lagre dem og legge dem på nettet!

Fra Bibsys til Mediesys

De fleste vet jo hvilken ressurs BIBSYS er. Her finner vi en viktig del av Norges og litt av verdens kulturarv: oversikt over flere hundre tusen bøker om matematikk, religion, språk, geografi, medisin, juss m.m.

Tenk om vi hadde et tilsvarende system for forelesninger, MEDIESYS. Tenk om alle forelesninger som var holdt de siste 50 år var tatt opp, lagret og var søkbare og tilgjengelig på Internettet? Hvilken ressurs for studenter, forskere, media og allmennheten! Mediesys ville ikke bare inneholde en oversikt over forelesninger, men også gi full tilgang til selve forelesningen i form av lyd eller lyd og bilde. Ledende amerikanske universitet som MIT, Harvard, Stanford, UC Berkeley, Yale m.fl har i flere år lagt ut mange av sine beste forelesninger åpent tilgjengelig og gratis på Internett. Norske universitet og høgskoler har så vidt begynt å følge etter. NTNU og Universitetet i Stavanger fikk stor medieomtale da de var først ute med å podcaste forelesninger via iTunes U.

Nye undervisningsformer

Podcasting må sees på som et nytt læremiddel som gir de som underviser nye muligheter til å planlegge og gjennomføre undervisningen på en ny og annen måte, med nye arbeidsformer for studentene. Podcastene kan være forelesninger i ulike varianter, som studenten kan gå igjennom som forberedelse eller som repetisjon, casevideoer til bruk i gruppearbeid/forberedelser til seminarer, videointervjuer som illustrerer faglige problemstillinger, dokumentarer som fremmer aktualitet med mer.

Podcast

Denne håndboka handler om å gjøre forelesninger og andre digitale læringsressurser i form av lyd og bilde tilgjengelig på nettet. I denne håndboka bruker vi begrepet PODCAST (Podcasting) om det å ta opp, lagre og publisere forelesninger og andre læringsressurser på nettet. Podcastbegrepet innebærer egentlig også at man kan abonnere, slik at en ny forelesning automatisk kommer til din PC eller smartphone, akkurat som Aftenposten kommer til din postkasse eller på dørmatta hver morgen. Vi bruker begrepet podcast, selv om det ikke er noen abonnementsordning. Dersom en lærer velger å ta opp lyden fra sin forelesning og legge den ut i Fronter eller it's learning, så vil det være innenfor rammen av det vi kaller podcast.

Begrepet podcast brukes på ulike måter. Wikipedia har denne definisjonen:

Wikipedia: "Podkasting er en måte å publisere lyd- eller videoopptak på Internett som kan abonneres på ved hjelp av RSS. Podkasting (eng. podcasting) er en sammenslåing av ordene iPod og kringkasting (broadcasting)."

Kort video som forklarer prinsippene i begrepet podcast - Podcast in plain english

Opptak av forelesninger

Det er i hovedsak snakk om fire hovedtyper med opptak:

 1. Opptak kun av lyd
 2. Opptak av lyd og skjermbilde (f.eks. Power Point)
 3. Opptak av lyd, skjermbilde og video av foreleser
 4. Ordinære videoopptak

Her (i høyremenyen) kan du se eksempler på disse fire formene.

I tillegg går det et skille mellom det å ta opp en ordinær forelesning LIVE og det å ta opp en forelesning på eget kontor eller i studio uten tilhørere.

Etterarbeid

Det er fullt mulig, med god planlegging og litt trening å ta opp en forelesning slik at det ikke er behov for redigering i etterkant. Dette sparer foreleser eller andre for ofte tidkrevende arbeid. I en del tilfeller vil det imidlertid være behov for redigering. Det kan være små redigeringer som f.eks. å ta bort noe i slutten eller i begynnelsen, legge til en jingle eller intro i begynnelsen, justere lydnivå eller kanskje klippe bort noe som ikke skulle vært sagt. I andre tilfeller kan det være snakk om å redigere sammen video av foreleser med skjermbilder som ble vist. Dette siste er tidkrevende og bør unngås ved fornuftig planlegging og bruk av rett utstyr og programvare.

Lagring og publisering

Et opptak av en forelesning må selvfølgelig lagres slik at det kan gjenfinnes og spilles av i etterkant. Skal andre ha glede av opptaket, må det lagres på en server, og ikke bare på din egen PC.  Lagring og publisering hører tett sammen. Lagrer du filen i f.eks. Fronter, blir den også tilgjengelig i Fronter, dvs publisert via Fronter.

En lyd- eller videofil kan legges ut (publiseres) på nettet på flere måter:

 • Skolens LMS, f.eks. Fronter, it‘s learning, Blackboard eller Moodle (Er da kun tilgjengelig for studenter på det aktuelle emnet.)
 • Skolens ordinære websider
 • iTunes eller iTunes U
 • YouTube eller YouTube Education
 • Andre portaler eller nettsteder
 • CD-ROM eller DVD (For å spille av i bilens stereoanlegg)

Avspilling

Forelesninger som podcastes kan spilles av på:

 • Datamaskin (PC, MAC m.m.)
 • IPod eller annen MP3 spiller
 • Mobiltelefon av  nyere type
 • På stereoanlegg

Opphavsrett

En del forelesere har stilt spørsmål rundt dette med opphavsrett, hvem som "eier" et opptak og hvem som bestemmer om og eventuelt hvor det skal legges på nettet. Et enkelt svar til den som vil gå i gang med å podcaste forelesninger, er at det er foreleseren selv som bestemmer om det skal gjøres opptak, hvordan opptaket skal gjøres tilgjengelig og for hvem, dvs for egne studenter eller allmennheten. Det er imidlertid en rekke forhold som kompliserer dette enkle bildet. Det kan bl.a. nevnes:

Dersom forelesningen gjør bruk av bilder, som også blir tatt opp, kan det i mange tilfeller være helt nødvendig å avklare eventuell bruk med den som har opphavsrett til bildene. Legges forelesningen ut i Fronter eller It‘s learning eller tilsvarende så kan de fleste bilder brukes dersom undervisningsinstitusjonen har en avtale med BONO eller Kopinor. En slik avtale innebærer klarering av rettighetene. Du finner mer informasjon om dette på nettstedet DelRett, som er utviklet av Norgesuniversitetet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Dersom forelesningen skal legges åpent på Internettet, MÅ alle rettigheter være avklart og klarert. Har foreleseren selv laget eller tatt alle bildene selv, vil det sannsynligvis ikke være noe problem.

Studenter med nedsatt funksjonsevne, som på en eller annen måte kan dokumentere at de trenger tilgang til opptak av en forelesning, kan sannsynligvis under henvisning til Diskrimineringsloven kreve at forelesningen taes opp og gjøres tilgjengelig for den eller de dette gjelder.

Målgruppe

Hvem er målgruppen for de forelesningene du planlegger å podcaste? Dette er et viktig spørsmål og svaret vil i stor grad være med på å bestemme hvor mye tid og krefter som skal legges ned, form for opptak - og ikke minst hvor opptaket skal publiseres. Det er stor forskjell om opptaket kun skal være tilgjengelig for dine egne studenter til repetisjon eller om opptaket skal publiseres på f.eks. iTunes U for å profilere din egen institusjon. For egne studenter kan det være nok med et uredigert opptak som legges i Fronter eller it's learning. Skal opptaket derimot primært brukes for å profilere din institusjon, bør kvaliteten være optimal, noe som bl.a. innebærer mer planlegging, gode opptaksforhold, redigering og etterarbeid.