Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Mandat for Norgesuniversitetet

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 23.12.2003, revidert av Kunnskapsdepartementet 07.06.2010

 1. Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. Driften er lagt til Universitetet i Tromsø, jf § 1.4.4 i lov om universiteter og høyskoler. Norgesuniversitetet forvalter en årlig bevilgning fastsatt av Stortinget. Norgesuniversitetet skal være et rådgivende organ for departementet på sitt område.
 2. Departementet oppnevner et styre for Norgesuniversitetet med følgende sammensetning:
  1. tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra UHR, hvorav ett medlem oppnevnes som styreleder
  2. ett medlem oppnevnt etter forslag fra Nettverk for private høyskoler
  3. ett medlem oppnevnt etter forslag fra Norsk forbund for fjernundervisning
  4. to medlemmer oppnevnt etter forslag fra organisasjonene i arbeidslivet
  5. ett medlem oppnevnt etter forslag fra Norsk Studentorganisasjon
  For hver av de fem gruppene oppnevnes et tilsvarende antall varamedlemmer som gruppen har medlemmer, oppnevnt i nummerert rekkefølge innenfor hver kategori. Styrets funksjonsperiode er normalt fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for to år om gangen. Departementet møter som observatør i styret.

  Styret vedtar viderefordeling av Norgesuniversitetets bevilgning og treffer beslutninger om Norgesuniversitetets faglige virksomhet Innenfor føringer gitt av departementet.
 3. Norgesuniversitetets overordnede mål er å bidra til å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig, ved å gi studenter tilgang til relevant utdanning uavhengig av tid, sted og alder. Norgesuniversitetet skal være en pådriver for å fremme utviklingen av fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT og arbeide for å styrke og utvikle samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet.
 4. Norgesuniversitetet virker innenfor fire aktivitetsområder:

  Finansiering av utviklingsprosjekter
  Norgesuniversitetet skal støtte utvikling av IKT-støttede utdanningstilbud ved norske universiteter og høyskoler gjennom tildeling av prosjektmidler etter overordnede føringer fastsatt av departementet. Fordelingen av prosjektmidler vedtas av Norgesuniversitetets styre i samsvar med forvaltningsreglene gitt av Statens økonomireglement. I tillegg til Norgesuniversitetets regulære utviklingsprosjekter skal Norgesuniversitetets kompetanse også kunne benyttes til forvaltning av andre typer prosjektmidler knyttet til ulike utdanningspolitiske satsinger

  Kunnskapsutvikling
  Norgesuniversitetet skal bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget på sitt område, gjennom analyse, evaluering, monitorering og utredning. Norgesuniversitetet skal holde seg orientert om nasjonal og internasjonal utvikling på feltet.

  Kunnskapsformidling
  Norgesuniversitetet skal formidle kunnskap og informasjon på sitt område, og sikre kunnskapsspredning og erfaringsdeling og bidra til å få frem de gode eksemplene som både UH-sektoren og arbeidslivet kan lære av

  Samarbeid og nettverksbygging
  Gjennom å etablere nettverk og møteplasser skal Norgesuniversitetet bidra til økt kunnskapsspredning og erfaringsdeling på sitt felt, og bidra til bedre samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeids- og samfunnsliv
 5. Norgesuniversitetets primære virkefelt er høyere utdanning, men Norgesuniversitetets kompetanse skal også kunne benyttes i sentrale udanningspolitiske satsinger utenfor høyere utdanning når dette er naturlig. Norgesuniversitetet skal på oppdrag fra departementet utrede spørsmål av nasjonal interesse innenfor sitt virkefelt, og gi råd til sentrale myndigheter om utviklingen av feltet.