Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Du er her

Etiske retningslinjer

Som statlig forvaltningsorgan er Norgesuniversitetet omfattet av Etiske retningslinjer for statstjenesten (Moderniseringsdepartementet 2005). Våre etiske retningslinjer er et tillegg til disse.

1. Generelle bestemmelser

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Norgesuniversitetet, styrets medlemmer, ekspertgruppenes medlemmer og personer som er engasjert for å utføre en oppgave for Norgesuniversitetet eller leid inn i et prosjekt.

2. Kompetanse og pålitelighet

Norgesuniversitetet skal fremstå som et kompetent og pålitelig forvaltningsorgan preget av åpenhet, rettferdighet og service. Disse verdiene skal ligge til grunn for Norgesuniversitetet søknadsbehandling, kunnskapsutvikling og arbeid med informasjon og kommunikasjon.

Vi skal drive vår virksomhet etter høye faglige og etiske standarder. Likestilling, likeverd og tillit skal prege virksomheten. Prosjekttildelingen skal være gjenstand for kontinuerlig kvalitetssikring.

Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at vi skal legge våre faglige kunnskaper og vårt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen.

3. Åpenhet

All virksomhet ved Norgesuniversitetet skal være preget av åpenhet og tilgjengelighet. Norgesuniversitetet har et ansvar for å innhente, forvalte og formidle kunnskap. Vi skal alltid sitere kilden til kunnskapen vi formidler på internett og i andre kanaler. I sosiale medier skal vi opptre nøytralt og saklig.

Prosessen med utlysning av søknadsmidler og tildeling av midlene skal være åpen. Alle universiteter og høgskoler skal ha mulighet til å søke, og skal få informasjon, på like vilkår.

4. Habilitet

Fordelingen av søknadene skal skje i forhold til formelle søkekriterier. Norgesuniversitetet skal kjennetegnes av grundig og kompetent saksbehandling. Målet er å kunne framstå nøytralt og upartisk, og derigjennom kunne oppnå troverdighet overfor brukerne.

Det er viktig at de avgjørelser som tas, ikke blir påvirket av hensyn som er saken uvedkommende. De viktigste regler for å sikre tilliten til en offentlig virksomhet er habilitetsreglene i Forvaltningsloven paragraf 6. Vi skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tiltroen til upartiskhet.

Det er viktig at vi ikke opptrer som rådgiver overfor søkere på en slik måte at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes habilitet under søknadsbehandlingen.

Styrets medlemmer fratrer i behandlingen av søknader fra egen institusjon.

Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever det. Hovedprinsippet skal være at hvis andre kan reise berettiget tvil om din habilitet, så er du inhabil..

5. Serviceorientering

Den enkelte har et ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Vi skal være hensynsfulle, korrekte og imøtekommende i vår skriftlige og muntlige kommunikasjon. Vi skal håndtere henvendelser raskt og effektivt, og strekke oss for å finne gode svar på brukernes spørsmål, eventuelt finne andre som brukeren kan henvende seg til.

Vedtatt av Norgesuniversitetets styre 14.10.10