Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Mandat for ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring

Ekspertgruppene er en sentral del av Norgesuniversitetets arbeid med kunnskapsutvikling, formidling og praksisendring. Ekspertgruppen for digitalisering, kvalitet og aktiv læring er vedtatt opprettet av Norgesuniversitetets styre 19. februar 2015. Gruppens virketid er fra 1. april 2015 til utgangen av 2017.

Ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring har som formål å frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan pedagogisk digitalisering inngår i og fremmer kvalitet i høyere utdanning. Digitaliseringens mest sentrale kvalitetsbidrag vil være å finne i tilretteleggingen av lærings- og vurderingsformer preget av at studentene involveres i meningsfulle aktiviteter som styrker refleksjonen over selve læringsprosessen, dens gjenstand og dens metoder. Ekspertgruppen skal på denne bakgrunn belyse best practice og faktorer av kritisk betydning for utvikling av utdanningskvalitet og aktiv læring med digital teknologi. Gruppen skal styrke kunnskapen innen sitt felt og identifisere problemstillinger for videre forskning og utredning.

Målgruppene for ekspertgruppens arbeid er Kunnskapsdepartementet og andre myndighetsorganer, lærestedenes utdanningsledelse, støttefunksjoner og fagmiljø samt lærestedenes samarbeidsaktører i arbeidslivet.

Ekspertgruppen er underlagt Norgesuniversitetets styre og rapporterer skriftlig til styret. Den får tildelt et eget budsjett og får faglig og administrativ bistand fra Norgesuniversitetet. Den har delt ledelse, med én ekstern leder og én intern, som også koordinerer gruppens sekretariatsfunksjon. Gruppen skal i samarbeid med Norgesuniversitetets styre avtale en hensiktsmessig godtgjørelse for arbeidet som gjøres.

Ekspertgruppen har følgende arbeidsoppgaver:

  • Gruppen skal utvikle et programnotat som presiserer dens ambisjoner og leveranser. Programnotatet skal vedtas av Norgesuniversitetets styre, og siden ligge til grunn for gruppens arbeid og handlingsplan.
  • Gruppen skal bidra i Norgesuniversitetets prosjektvirksomhet med fokus på prosjektklyngen til Norgesuniversitetets innsatsområde for aktiv læring: utlysninger, søkerseminarer, søknadsvurdering, oppfølging av prosjekter og kunnskapsutvikling basert på prosjekterfaringene.
  • Gruppen skal på Norgesuniversitetets nettsted etablere en kunnskapsressurs med eksempler på best practice og kritiske faktorer for å utvikle kvalitet og aktiv læring gjennom bruk av teknologi.
  • Gruppen kan innenfor sitt budsjett og virkefelt initiere utredninger for å få sammenfattet kunnskapsgrunnlag og utført analyser.
  • Gruppen skal formidle kunnskap og resultater i form av seminarer, innlegg på konferanser, i artikler og rapporter og via Norgesuniversitetets nettsider. Målet er å styrke praksisendring ved lærestedene og utforming av politikkgrunnlag.
  • Gruppen skal lage en årlig rapport til Norgesuniversitetet med oppsummering av kunnskapsstatus på feltet og råd om tiltak. I forbindelse med rapporten avholdes et årlig møte mellom gruppen og Norgesuniversitetets styre.
  • Gruppen skal samarbeide med NOKUT slik at pedagogisk bruk av teknologi som ledd i utdanningskvalitet inngår i NOKUTs tilsyns- og rådgivningsvirksomhet.
  • Gruppen skal innen sitt virkefelt bistå i Norgesuniversitetets utarbeidelse av høringsuttalelser og strategiske innspill i aktuelle prosesser i regi av KD, NOKUT og andre utdanningspolitiske aktører.