Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Nettbasert kurs i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Høgskolen i Østfold (HiØ) har, sammen med Fredrikstad og Sarpsborg kommune, utviklet et nettbasert kurs som skal bidra til opplæring i dokumentasjon av helsehjelp.

Helsepersonell er juridisk forpliktet til å dokumentere helsehjelp til pasienter og øvrige brukere av ulike helse- og sosialtjenester. Studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at helsepersonell strever med å få til god kvalitet på dokumentasjon av sykepleie.

– Både ansatte og ledere i kommunehelsetjenesten poengterer at det å yte en faglig forsvarlig tjeneste, krever opplæring. Likevel gjør en hektisk hverdag kurs og skolering vanskelig. Med dette som bakteppe har vi utviklet et kurstilbud som gjør det mulig å ha arbeidsplassen som campus, forteller prosjektleder ved Høgskolen i Østfold, Kari Aarøen.

Kurset er utviklet i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Fredrikstad og Sarpsborg kommune.

Praksisnære caser

Våren 2015 gjennomførte HiØ kurset for første gang, med 11 studenter fra syke- og vernepleierstudiet og deres 11 praksisveiledere fra kommunehelsetjenesten som deltakere.

– Kurset produseres og publiseres i Mohive, hvor screencast/skjermvideoer, selvrettende tester og caseoppgaver står sentralt, sier Kari Aarøen.

Hun understreker at de har fått svært gode tilbakemeldinger på bruken av praksisnære caser, og selvrettende tester og oppgaver.

– Det tette samarbeidet med kommunehelsetjenesten har vært viktig for prosjektgruppen. Med helsepersonell tett på klinisk praksis, blir case og eksempler svært relevant for studentene, forklarer hun.

Tilbakemeldingene fra studentene har i all hovedsak vært gode. Forbedringsforslagene har først og fremst handlet om tekstmengde i deler av undervisningsmateriellet, og kvaliteten på lyd og bilde. Kurset vurderes som nyttig i repetisjons- og opplæringsøyemed. En nyttig bieffekt som ble nevnt spesifikt er at det stimulerer til diskusjon om dokumentasjonspraksis, og etiske og faglige dilemmaer på arbeidsstedet.

Planen videre

Kurset skal inn i opplæringsportalene til de to deltakende kommunene, og brukes i ulike emner ved høgskolen.

– Det skal også gjøres fritt tilgjengelig for alle etter hvert, sier prosjektleder Kari Aarøen.

Prosjektgruppa lyktes ikke med å lage et 5 studiepoengs-emne, i tråd med retningslinjene ved høgskolen. For et lite prosjekt som dette, ble det for avansert å sette i gang den administrative prosessen for å utarbeide et studiepoenggivende emne i universitets- og høgskolesystemet.

På bildet:
Fra venstre (bakerste rad): Kari Aarøen (Høgskolen i Østfold), Camilla Gjellebæk (Høgskolen i Østfold), Elisabeth Østensvik (FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold), Liv-Solveig Tvete (Høgskolen i Østfold), Jon-Bertil Warenius (Sarpsborg kommune)

Fra venstre (fremste rad): Tone Svendsen (Sarpsborg kommune), Hanne S. Røising (PULS Høgskolen i Østfold), Anne H. Kvarsnes (Fredrikstad kommune)

Gå til prosjekt: Dokumentasjonsprosjekt

Skriv ny kommentar