Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen startet som Norgesuniversitetsprosjekt

Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen mottok prisen på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. delte ut prisen, som forvaltes av Diku, her ved direktør Harald Nybølet,
Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen mottok prisen på vegne av Høgskulen på Vestlandet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. delte ut prisen, som forvaltes av Diku, her ved direktør Harald Nybølet,

Vinneren av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018, ePraksis fra Høgskulen på Vestlandet, startet som et kvalitetsutviklingsprosjekt med støtte fra Norgesuniversitetet. 

Også en av de andre nominerte satsingene startet som Norgesuniversitetsprosjekt. Se mer om dette nederst i denne saken.

ePraksis

ePraksis hever kvaliteten på laboratoriepraksis for bioingeniørstudenter. Et sentralt grep er en åpen nettportal, som samler informasjon om praksisstudiene og ulike e-læringsressurser som benyttes i praksisundervisningen. Den inneholder:

  • korte videoer om prinsipper, verktøy, instrumenter og programmer,
  • digitale kunnskapstester,
  • case der studentene kan teste kunnskap og læringsutbytte og
  • all nødvendig informasjon om praksisstudiene eksternt på laboratoriene i HelseVest RHF samt undervisningen på laboratoriene internt ved HVL.  

- Det er vanskelig å finansiere kvalitetsutviklingsarbeid som dette, og prosjektmidlene fra Norgesuniversitetet var viktige for å bygge opp prosjektet vårt, sier førsteamanuensis Gry Sjøholt, som har vært sentral i utviklingen av ePraksis. 

Den pedagogiske verdien i omleggingen ligger i at det fysiske og virtuelle klasserommet er kombinert på en svært god måte. Før undervisningen tilegner studentene seg teoretisk kunnskap i portalen. Så følger en kort digital kunnskapstest, slik at studentene går til det fysiske klasserommet (laboratoriet) med en vurdering av den kunnskapen de har oppnådd.

ePraksis er utviklet i samarbeid med de eksterne praksisveilederne. Slik sørger arbeidsplassene der studentene har praksis og senere skal utøve yrket sitt, sørger for at opplæringen er relevant. 

Studentene har vært involvert i hele utviklingen, ikke bare gjennom tilbakemeldinger og evalueringer. Noen studenter har publisert en fagartikkel om prosjektet, noen har produsert kortfilmer, som nå er tilgjengelige som læringsressurser i portalen.

- Vi vet at prosjektene som får midler fra oss gjør en forskjell på institusjonene sine, og er veldig glade for at kvalitetsutviklingsarbeidet gjort rundt ePraksis får denne anerkjennelsen, sier Jon Lanestedt, tidligere direktør på Norgesuniversitetet og nåværende seksjonssjef på Diku (etter fusjonen).

Juryen understreket at dette er et godt pedagogisk forankret og gjennomført blended learning-tiltak med eksemplarisk bruk av de ulike læringsformene på de best egnede arenaene. De fremhevet også at tiltaket benytter velvalgte digitale løsninger i kombinasjon med solid pedagogikk.  

Se nyhetssaken fra prisutdelingen.

Les om Norgesuniversitetsprosjektet.

Se hele juryens begrunnelse.

Les hele nominasjonen. (PDF)

 

Også nominert: Bedre læring gjennom medstudentveiledning

Prosjektet Advanced learning through peer mentoring fra NMBU fikk entreprenørskaps midler fra Norgesuniversitetet i 2013-14. De utforsket da Mentorrollen som element i entreprenøriell ekspertise.

De har utviklet en modell for å koble teoretisk kunnskap til praksissituasjoner for å utvikle kjernekompetanse og forbedre læringsutbytte. Modellen er utviklet ved masterprogrammet Entrepreneurship and Innovation. Sammen med erfarne medstudenter i mentorrolle får studentene testet kunnskapen sin, reflektert rundt sine erfaringer og prøvd ut kreative løsninger.

Modellen har medvirket til utviklingen av et nasjonalt mentorprosjekt med deltakere fra fem høyere utdanningsinstitusjoner. Juryen trekker fram at modellen har solid forankring i pedagogisk teori, er utviklet i samarbeid mellom fagansatte og studenter, og er videreutviklet og er justert gjennom flere års bruk.

Skriv ny kommentar